Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny 1500-TR-G36WM-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Kurek W., (red.), 2007, Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Pod redakcją Zygmunta Młynarczyka, Aliny Zajadacz. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2008.
Kierunki rozwoju współczesnej turystyki. Wybrane bariery rozwoju turystyki rzecznej w Polsce. Magdalena Tuora, Paweł Płonka. Wydawnictwo PROKSENIA. Kraków 2019.


Metody dydaktyczne: wykład kursowy
wykład monograficzny
Metody dydaktyczne - inne: wykład połączony z prezentacją multimedialną
Literatura:

1. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, Zdzisław Mikulski. Hydrologia ogólna. Wydawnictwo naukowe PWN. Warszawa. 2017.

2. Makowski Jerzy. Geografia fizyczna swiata. Wydawnictwo naukowe PWN. Warszawa. 2013.

3. Piotr Czubla and others. Rzeki świata Zachwycające oblicze natury. Wydawnictwo SBM Warszawa. 2018.

4. Mariusz Rzętała. Funkcjonowanie zbiorników wodnych oraz przebieg procesów limnicznych w warunkach zróżnicowanej antropopresji na przykładzie regionu górnośląskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice. 2008.

5. Największe jeziora świata. Przewodnik turystyczny. 2018.

6. Nad Wisłą / monografia poświęcona rzece. Redakcja naukowa: dr Witold Lenart, prof. dr hab. Artur Magnuszewski, dr Wiesław Nowicki. Wydawca: Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju.2016.

7.Grzegorz Jankowski. Przestrzen nadrzeczna – istota i znaczenie kulturowe. Wydawnictwo Unswersitetu Slaskiego

2018.

8. 7. Zarządzanie transgranicznym dorzeczem Dniepru: zlewnia rzeki Prypeć / wyd. A.G. Obodovsky, A.P. Stankevich and S.A. Afanasijew. - K.:Katedra, 2012. - 447 s.(ukr.).

9. Latorica: hydrologia, hydromorfologia, procesy korytowe / Obodovsky OG, Onishchuk VV, Razlach ZV i inni. / Dla redaktorów OG Obodovsky - K. Centrum wydawnicze i drukarskie „Uniwersytet Kijowski”, 2012. - 319 str.(ukr.).

.

Efekty uczenia się:

W01 - student posiada podstawową wiedzę z zakresu hydrologii, umożliwiającą mu charakterystykę komponentów przyrodniczych będących walorami wykorzystywanymi do turystyki i rekreacji [K_W01]

W02 - student charakteryzuje najważniejsze procesy hydrologiczne mające wpływ na rozwój i funkcjonowanie turystyki i rekreacji [K-W02]

U01 - student korzysta z dostępnych źródeł literaturowych oraz Internetu w celu wyszukania informacji dotyczących walorów przyrodniczych (hydrologicznych) [K_U02]

K01 - student jest świadomy znaczenia wykładu monograficznego [K_K01]

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenia pisemny w formie testu.

Student powinien osiągnąć, przynajmniej w minimalnym stopniu, wszystkie zakładane efekty kształcenia.

Zasady oceniania:

Procent prawidłowych Ocena

odpowiedzi

0-50% – niedostateczny (2)

51-60% – dostateczny (3)

61-70% – dostateczny + (3,5)

71-80% – dobry (4)

81-90% – dobry + (4,5)

91-100% – bardzo dobry (5)

Zakres tematów:

1. Co ma na celu wykład monograficzny. Naświetlenie danego zagadnienia z różnych punktów widzenia, w sposób wyczerpujący przedstawiając różne podejścia do problematyki wodney. Hidrologia ogolna.

2. Najwieksze rzeki swiata. Mapa. Długość. Powierzchnia dorzecza. Średni przepływ roczny. Rola rzeki w rozwoju turystyki.

3. Najwieksze zbiorniki swiata. Mapa. Pojemność, powierzchnia, wysokość piętrzenia/spadu. Rola zbiornikow w rozwoju turystyki.

4. Największe jeziora świata. Mapa. Pojemność, powierzchnia, Głębokość. Rola jezior w rozwoju turystyki.

5. Nad Wisłą. Monografia poświęcona rzece. Wprowadzenie o czystej Wiśle. Życie w rzece. Życie na brzegach i nad wodami. Klimat i przyszłość rzeki.

6. Przestrzen nadrzeczna – istota i znaczenie kulturowe. Definicja przestrzeni nadrzecznej i jej podstawowe cechy. Przestrzeń nadrzeczna jako przestrzeń turystyczna. Elementy gospodarowania przestrzenią nadrzeczną

7. Ocena równinnych i górskich części wód przy użyciu głównych przepisów ramowej dyrektywy wodnej UE.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 9:00 - 10:30, sala 21
wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 16:15 - 17:45, sala 21
wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 18:00 - 19:30, sala 21
wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 19:30 - 21:00, sala 21
Oleksandr Obodovskyi 18/21 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Placu Kościeleckich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.