Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie administracyjne 1400-A23PA-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. http://www.student.lex.pl/.
2. http://isap.sejm.gov.pl/.
3. http://prawo.legeo.pl/.
4. https://legalis.pl/.


Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
Metody dydaktyczne - inne: wykład, dyskusja, analiza i interpretacja tekstów źródłowych, praca z książką, kazusy, tworzenie pism, zajęcia prowadzone w formie e-lerningu
Literatura:

1. Red. M. Wierzbowski, Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2017;

2. J. Borkowski, B. Adamiak, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2018 r.

3. G. Dragon, P. Kuzior, M. Łyszczarz, M. Terlikowska, Postępowanie administracyjne po nowelizacji w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2017 r.

4. P. Przybysz, Kodeks postępowania administracyjnego – komentarz, Warszawa 2012;

5. B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks powstępowania administracyjnego, Komentarz, wydanie 13, Warszawa 2014;

6. E. Ochendowski, Postępowanie administracyjne ogólne, egzekucyjne i sądowo administracyjne, Toruń 2008;

Efekty uczenia się:

M-W01 (K_W01): Zna i rozumie terminologię używaną nauce postępowania administracyjnego;

M_W02 (K_W0): Ma podstawową wiedzę o miejscu nauki postępowania administracyjnego w systemie nauk prawnych;

M_W03 (K_W12): Zna przebieg postępowań administracyjnych;

M_U01 (K_U04): Potrafi dokonać na elementarnym poziomie wykładni przepisów postępowania administracyjnego;

M_U02 (K_U05): Poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu nauki postępowania administracyjnego;

M_U03 (K_U11): Potrafi na podstawowym poziomie podejmować czynności jako uczestnik postępowania administracyjnego oraz podejmować inne działania nakierowane na ochronę praw jednostki w postępowaniu administracyjnym;

K01 (K_K06): Ma świadomość znaczenia postępowania administracyjnego dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa.

Metody i kryteria oceniania:

aktywność na ćwiczeniach + test + kolokwium.

Aby zaliczyć Kolokwium testowe należy uzyskać 60% poprawnych odpowiedzi.

60% - 3

70% - 3+

80% - 4

85%- 4+

< 90% - 5

Kolokwium pisemne:

3 pytania otwarte

Zakres tematów:

1. Zagadnienia ogólne

a) pojęcie postępowania administracyjnego i jego przedmiot;

b) funkcje postępowania administracyjnego;

c) zasady postępowania administracyjnego – E-learning – Plaforma Moodle:

- zadania testowe jednokrotnego wyboru

- zadania typu prawda fałsz

- zadanie związane z wypowiedzią pisemną

2 Podmioty postępowania administracyjnego – organy prowadzące postępowanie i ich właściwość

3. Zagadnienia dotyczące czynności organu prowadzącego postępowanie

4. Przebieg postępowania administracyjnego

5. Decyzja, ugoda administracyjna, mediacja

6. Postępowanie odwoławcze

7. Wznowienie, stwierdzenie nieważności, uchylenie, wygaśnięcie, zmiana decyzji ostatecznej. Postanowienie. Zażalenie na postanowienie. Kary administracyjne.

8. E-learning – Platforma Moodle:

Wykonanie pracy semestralnej, zapoznanie się z kazusem oraz wykonanie szeregu zadań związanych z sprawdzeniem wiedzy z zakresu procedury admi. 9. Kolokwium zaliczeniowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 7:30 - 9:00, sala 10
Katarzyna Biskup 17/25 szczegóły
2 każdy wtorek, 16:15 - 17:45, sala 10
Katarzyna Biskup 25/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy placu Weyssenhoffa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.