Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo finansów publicznych 1400-A23PFP-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. A. Borodo, Polskie prawo finansowe: zarys ogólny, Toruń 2014;
2. E. Ruśkowski, Finanse publicznie i prawo finansowe: instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018;
3. M. Frysztak, D. Gajewski, A. Mikos-Sitek, R. Oktaba, A. Partyka-Opiela, P. Zapadka, Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2017.
4. M. Weralski (red.) System instytucji prawno-finansowych PRL. Tom III, Warszawa-Wrocław 1985.
5. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński, Finanse publiczne, Wrocław 2018.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody kooperatywne
metody problemowe
wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne - inne: prezentacje multimedialne, opis, wyjaśnienie lub objaśnienie
Literatura:

1. B. Brzeziński, M. Kalinowski, W. Morawski, A. Olesińska, K. Lasiński-Sulecki, Ewa Prejs, W. Matuszewski, A. Zalasiński, Prawo finansów publicznych, Toruń 2017.

2. A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Prawo finansów publicznych, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

W1: Ma uporządkowaną wiedzę o systemie źródeł prawa polskiego i Unii Europejskiej (K_W06)

W2: Ma elementarną, uporządkowaną wiedzę o funkcjach państwa, strukturze i zadaniach organów państwa, w tym samorządu terytorialnego, strukturze i zadaniach organów ochrony prawnej w państwie polskim oraz organów Unii Europejskiej (K_W10)

W3: Ma elementarną wiedzę o finansach i publicznej gospodarce finansowej oraz systemie fiskalnym państwa polskiego oraz bankowości (K_W06, K_W17)

U1: Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł i narzędzi wyszukiwawczych (K_U01)

U2: Potrafi w podstawowym zakresie wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy dotyczące zagadnień prawnych i administracyjnych (K_U03)

U3: Poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu nauk prawnych i administracyjnych (K_U03, K_U05)

K1: Docenia potrzebę współdziałania i solidarności (K_K04)

K2: Efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej wyniki (K_K05)

K3: Ma świadomość znaczenia norm prawnych i etycznych oraz systemu organów ochrony prawnej dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach, dopuszczalna nieobecność maksymalnie na dwóch godzinach dydaktycznych bez usprawiedliwienia.

2. Przygotowanie poprawnego merytorycznie eseju/prezentacji i wygłoszenie podczas zajęć - zaliczenie na ocenę dobrą;

3. Jeżeli ponadto: aktywność na zajęciach/rozwiązanie kazusów lub zadań - zaliczenie na ocenę bardzo dobrą.

Zakres tematów:

1. Geneza finansów publicznych niezbędnych do realizacji zadań w celu realizacji potrzeb o charakterze publicznym.

2. Pojęcie finansów publicznych i prawa finansowego, przedmiot, cechy i funkcje publicznej gospodarki finansowej oraz finansów, funkcje

finansów publicznych.

3. Podstawowe pojęcia z zakresu finansów publicznych (środki publiczne, dochody publiczne wydatki publiczne, przychody, rozchody,

dług publiczny, deficyt, nadwyżka, budżet, Skarb Państwa itd.).

4. Przedmiot i źródła polskiego prawa finansowego.

5. Jednostki sektora finansów publicznych.

6. Prawo budżetowe – budżet państwa (geneza i charakter prawny budżetu, zasady budżetowe, klasyfikacja budżetowa, proces

legislacyjny przy uchwalaniu ustawy budżetowej, wykonywanie budżetu państwa, kontrola wykonywania budżetu państwa).

7. Prawo budżetowe – budżet jednostki samorządu terytorialnego (geneza i charakter prawny budżetu, zasady budżetowe, klasyfikacja

budżetowa, proces legislacyjny przy uchwalaniu uchwały budżetowej, wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego, kontrola

wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego).

8. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

9. Prawo o dochodach i wydatkach państwa.

10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego (dochody własne, subwencja ogólna, dotacje), wydatki jednostek samorządu

terytorialnego, mienie samorządowe.

11. Dług publiczny państwa i samorządów terytorialnych.

12. System podatków państwowych – ogólna charakterystyka.

13. Podatki i opłaty samorządowe – podstawowe zagadnienia.

14. Podstawowe zagadnienia publicznego prawa bankowego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 14:30 - 16:00, sala 10
Karol Smoter 25/25 szczegóły
2 co drugi poniedziałek (parzyste), 14:30 - 16:00, sala 10
Karol Smoter 16/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy placu Weyssenhoffa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.