Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka śródroczna psychologiczno-pedagogiczna 1000-FP-N23Prak-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Boral B., Boral T. (2013). "Techniki zapamiętywania". Warszawa Samo Sedno.
Brzezińska A. I. (2008). Nauczyciel jako organizator społecznego środowiska uczenia się. W: E. Filipiak (red.), "Rozwijanie zdolności uczenia się. Wybrane konteksty i problemy" (s. 35-49). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Wawrzyniak-Beszterda R. (2004). Relacje komunikacyjne nauczyciel-uczeń. Uwagi na marginesie badań. "Studia Edukacyjne", 6, 289-300.
Metody dydaktyczne - inne: Zadania praktyczne w instytucjach praktyk; analiza i ocena dokumentów; obserwacja zajęć prowadzonych w placówce; konsultacje z opiekunem praktyki z placówki i opiekunem kierunkowym praktyki z ramienia uczelni.
Literatura:

Appelt K., Matejczuk J. (2014). Tutoring rówieśniczy – stara metoda na nowo odkrywana. "Psychologia w Szkole", 1 (42), 21-30.

Arends R. I. (2002). "Uczymy się nauczać". Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

uber M., Problem człowieka, Warszawa 1993.

Cichoń W., Wartości-człowiek-wychowanie,Kraków 1996,

Buzan T. (2007). "Mapy twoich myśli". Łódź: JK.

Filipiak E. (2008). Uczenie się w klasie szkolnej w perspektywie socjokulturowej. W: E. Filipiak (red.), "Rozwijanie zdolności uczenia się. Wybrane konteksty

i problemy". Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Gołębniak D. (2010). Szkoła – Kształcenie – Nauczyciel. W: Z Kwieciński, B. Śliwerski (red.),"Pedagogika. Podręcznik akademicki". Tom 2 (część II, s. 96-320). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jarosz, E., Wysocka E. (2006). "Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania". Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Klus-Stańska, D. (2006). Behawiorystyczne źródła myślenia o nauczaniu, czyli siedem grzechów głównych wczesnej edukacji. W: D. Klus-Stańska, E. Szatan, D. Bronk, D. (red.), "Wczesna edukacja, między schematem a poszukiwaniem nowych ujęć naukowo-badawczych". Gdańska: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Kupisiewicz, C. (2012.). "Dydaktyka. Podręcznik akademicki". Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Niemierko, B. (2007). "Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki". Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Ledzińska M., Czerniawska E. (2011). "Psychologia nauczania. Ujęcie poznawcze". Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Łobocki, M. (2011). "Metody i techniki badań pedagogicznych". Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Okoń, W. (2003.). "Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej". Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Philips, D.C., Soltis, J. F. (2003). "Podstawy wiedzy o nauczaniu". Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Rubacha, K. (2003). Podstawowe pojęcia w pedagogice. W: Z. Kwieciński, B. Sliwerski (red.), "Pedagogika. Podręcznik akademicki". Tom 1 (część I, s. 24-29). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Śliwerski B. (2001). "Program wychowawczy szkoły". Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Efekty uczenia się:

W01 - Student ma podstawową wiedzę o sposobie funkcjonowania (podstawach prawnych, celach, organizacji pracy) wybranej placówki oświatowo-wychowawczej [K_W14].

W02 - Student ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach działalności (opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej, pomocowej i terapeutycznej) podejmowanej w placówce, w której odbywa praktykę [K_W16].

U01 - Student potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji aktywności uczniów, wychowanków oraz formalnych i nieformalnych grup w powiązaniu z różnymi obszarami działalności pedagogicznej [K_U01].

U02 - Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki w celu analizowania i interpretowania problemów poszczególnych uczniów, wychowanków i grup wychowawczych [K_U02].

U03 - Student potrafi ocenić przydatność typowych metod, technik i środków do realizacji zadań o charakterze opiekuńczo wychowawczym, dydaktycznym, pomocowym i terapeutycznym [K_U09].

U04 - Student potrafi współpracować z nauczycielem, wychowawcą w podejmowaniu różnych działań na rzecz uczniów, wychowanków, także ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [K_U13].

K01 - Student ma świadomość znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny podczas praktyki; studenta obowiązuje punktualność, kultura osobista, plan zajęć ustalony przez dyrektora i opiekuna praktyki z placówki [K_K04].

K02 - Student jest przygotowany do uczestnictwa w działalności opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej, pomocowej lub terapeutycznej wybranej placówki; jest zdolny do komunikowania się z podopiecznymi i pracownikami placówki [K_K07].

K03 - Student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy – pomaga nauczycielowi, wychowawcy w podejmowaniu różnych działań na rzecz uczniów, wychowanków [K_K08].

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie portfolio - Praktyka śródroczna pedagogiczno-psychologiczna

Zakres tematów:

1. Cele i zadania placówek,

2. Proces uczenia i wychowania w placówkach,

3. Współczesne metody dydaktyczne w pracy nauczyciela,

4. Współdziałanie środowisk wychowawczych w wspomaganiu procesu rozwoju ucznia

5. Trudności wychowawcze i dydaktyczne

6. Specyfika systemu dydaktycznego

7. Wybrane problemy i konteksty uczenia się

8. Nauczyciel w roli diagnosty środowiska dydaktyczno-wychowawczego (konstruowanie narzędzi pozwalających rozpoznawać określone dziedziny dotyczące uczniów II etapu edukacji, takie jak: pozycja społeczna ucznia w grupie, koleżeństwo i przyjaźń, konflikty z rówieśnikami, ambicje, wartości i aspiracje, motywacja do uczenia się, wybrane dysharmonie i zaburzenia rozwojowe; analizowanie zgromadzonych danych, wnioskowanie i proponowanie rozwiązań wspierających rozwój uczniów – ze szczególnym uwzględnieniem zadań rozwojowych uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej)

10. Program wychowawczy jako projekt wspierania: (1) uczniów w byciu (i stawaniu się) świadomymi własnych: praw, obowiązków, możliwości, zdolności, predyspozycji, szans i zagrożeń uczestnikami życia rodzinnego i społeczno-kulturalnego; (2) środowiska rodzinnego uczniów i współpracy z rodzicami/opiekunami

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 9:30 - 11:00, sala 244
Aldona Molesztak 7/14 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.