Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polska i świat w XIX w. 1000-PPT24PIŚ-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura:

Bagby P., Kultura i historia: prolegomena do porównawczego badania cywilizacji, Warszawa 1975.

Clark Ch., Prusy: powstanie i upadek 1600-1947, Warszawa 2009.

Czerny M., Globalizacja a rozwój. Wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata, Warszawa 2005.

Dawson Ch., Tworzenie się Europy, Warszawa 1961.

Diamond J., Strzelby, zarazki, maszyny: losy ludzkich społeczeństw, Warszawa 2000.

Diamond J., Upadek: dlaczego niektóre społeczeństwa upadły, a innym się udało, Warszawa 2007.

Eisenstein E., Rewolucja Gutenberga, Warszawa 2004.

Elias N., Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, Warszawa 1980.

Ferguson N., Cywilizacja. Zachód i reszta świata, Warszawa 2013.

Fernández-Armesto F., Cywilizacje: kultura, ambicje i przekształcenia natury, Warszawa 2008.

Galeano E., Otwarte żyły Ameryki Łacińskiej, Kraków 1983.

Gołembski F., Cywilizacja europejska, Warszawa 2012.

Goody J., Kapitalizm i nowoczesność: islam, Chiny, Indie a narodziny Zachodu, Warszawa 2006.

Huntington S., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 1997.

Kagan R., Potęga i raj: Ameryka i Europa w nowym porządku świata, Warszawa 2003.

Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie, Warszawa 2008.

Stosunki międzynarodowe. Praca zbiorowa pod red. W. Malendowskiego i Cz. Mojsiewicza, Wrocław 2004.

Kennedy P., Mocarstwa świata: narodziny, rozkwit, upadek. Przemiany gospodarcze i konflikty zbrojne w latach 1500-2000, Warszawa 1994.

Kotkin S., Armagedon był o krok: rozpad Związku Radzieckiego 1970-2000, Warszawa 2009.

Kuhn T., Struktura rewolucji naukowych, Warszawa 2001.

Landes D. S., Bogactwo i nędza narodów: dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy, Warszawa 2007.

Lewis B., Narodziny nowoczesnej Turcji, Warszawa 1972.

Lewis B., Muzułmański Bliski Wschód, Gdańsk 2003.

Lewis B., Co się właściwie stało? O kontaktach zachodu ze światem islamu, Warszawa 2003.

Polska XIX wieku. Państwo. Społeczeństwo. Kultura. Warszawa 1986.

Zakaria F., Koniec hegemonii Ameryki, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

W01 – posiada wiedzę o podstawowych faktach z zakresu historii ziem polskich w oraz specyfiki ich rozwoju w zależności o sytuacji politycznej XIX wieku

W02_ ma wiedze na temat specyfiki historii najważniejszych państw europejskich i ich wpływu na losy innych państw i społeczeństw (K_W01 ma wiedzę przedmiotową oraz wiedzę o specyfice rozwoju cywilizacyjnego i różnorodnych czynników mających wpływ na jego poziom)

U01_ potrafi umiejętnie umiejscowić w czasie i przestrzeni poszczególne zjawiska polityczne, społeczne i kulturalne charakterystyczne dla XIX-wiecznej Europy i wskazać zależności przyczynowo skutkowe między nimi (K__U03 umiejscawia w przestrzeni występowanie poszczególnych zjawisk kulturalnych, politycznych i cywilizacyjnych

K01 – jest świadomy posiadanej wiedzy i umiejętności, a także potrzeby jej zgłębiania (K_K01ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę permanentnego dokształcania się, podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych; weryfikuje posiadaną wiedzę

Metody i kryteria oceniania:

Opisowe kryteria oceniania:

5.0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne;

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne;

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne;

3.5 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami;

3.0 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami;

2.0 – niezadawalająca wiedza oraz umiejętności i kompetencje personalne i społeczne.

Kolokwium zaliczeniowe pisemne złożone z 40 pytań, z czego 10 ma charakter pytań otwartych, a 30 stanowi test wielokrotnego wyboru.

Pytania otwarte są oceniane po 2 pkt, zaś pytania testowe po 1 punkcie.

Student uzyskuje oceny w zależności od uzyskanej liczby punktów:

50-46 punktów - bardzo dobry

45-40 punktów - dobry plus

39-31 punkty – dobry

30-21 punkty - dostateczny plus

Zakres tematów:

1. Nowy ład W Europie, Kongres wiedeński. Znaczenie jego decyzji dla XIX-wiecznej Europy i jej mieszkańców.

2. Idea i praktyka. Królestwo Polskie w latach 1815-1830

3. Powstanie listopadowe a powstanie styczniowe. Próba porównania

4. Zjednoczenie Niemiec i wzrost pozycji Cesarstwa Niemieckiego na arenie międzynarodowej

5. Polityka germanizacyjna a polityka rusyfikacyjna na ziemiach polskich w XIX wieku.

6. Obraz XIX-wiecznej Rosji carskiej

7. Ameryka w ogniu. Wojna secesyjna i jej następstwa.

8. Rozwój nauki i techniki w wieku XIX. Najważniejsze wynalazki i ich znaczenie dla ludzkości.

9. Industrializacja, urbanizacja i przemiany społeczne w XIX-wiecznej Europie

10. Życie codzienne w XIX wieku w Europie i na ziemiach polskich.

11. Kształtowanie się nowoczesnych ruchów w Europie i na ziemiach polskich u schyłku w II połowie i u schyłku XIX wieku

12. Bydgoszcz i jej mieszkańcy w XIX wieku

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 9:15 - 10:45, sala 12
Tomasz Kawski 4/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.