Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia kultury 1000-H12HKUL-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: - J. Kolbuszewska, Historia kultury jako samodzielna dyscyplina badań historycznych a cywilizacyjna koncepcja Feliksa Konecznego, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Historica, 76, 2003.
- S. Bednarek, Pojmowanie kultury i jej historii we współczesnych syntezach dziejów kultury polskiej, Wrocław 1995
- B. Baranowski, Życie codzienne małego miasteczka w XVII i XVIII wieku, Warszawa 1975
- W. Czapliński, J. Długosz, Życie codzienne magnaterii polskiej w XVII wieku, Warszawa 1976
- W. Smoleń, Ilustracje świąt kościelnych w polskiej sztuce, Lublin 1987
- M. Możdżyńska-Nawotka, Od zmierzchu do świtu. Historia mody balowej, Wrocław 2007
- M. Bogucka, Żyć w dawnym Gdańsku, Warszawa 1997
- Codzienność dawnej Francji. Życie i rzeczy w czasach ancien regime’u, red. M. Figeac, Warszawa 2015
- Francois Boucher, Historia mody, Dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku, Warszawa 2012
- Ubiory na dworze króla Jana III Sobieskiego, Warszawa, Muzeum pałacu w Wilanowie b.r.dr.
- Stanisław Czerniecki Compendium Ferculorum albo Zebranie Potraw, wyd. i opr. J. Dumanowski i M. Spychaj, Warszawa 2010
- N. Lemaitre, M.T. Quinson, V. Sot, Słownik kultury chrześcijańskiej, Warszawa 1997

Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody pracy ze źródłami
wykład kursowy
wykład w toku problemowym
Metody dydaktyczne - inne: - Prezentacje multimedialne mające na celu wizualizację analizowanych zagadnień poprzez wykorzystanie dokumentacji artefaktów
Literatura:

- J. Rutkowski, Historia kultury i próba systematyzacji jej zagadnień, opr. J. Deresiewicz, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 1959, r. VII, nr 1

- P. Bagby, Kultura i historia. Prolegomena do porównawczego badania cywilizacji, Warszawa 1975

- F. Brandel, Historia i trwanie, Warszawa 1971

- M. Bogucka, Życie codzienne – spory wokół profilu badań i definicji, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 1996, nr 3.

-T. Szarota, Życie codzienne – temat badawczy czy tylko popularyzacja, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1996, nr 3

- Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. 1-4, Warszawa 1978 (wybrane hasła łączące się z tematyką wykładów)

- A. Bruckner, K. Estreicher, Encyklopedia staropolska, t. 1-2, Warszawa 1990 (j.w.)

- W. Zaleski, Rok kościelny, Warszawa 1989 (j.w.)

- M. Korolko, Leksykon kultury religijnej w Polsce. Miejsca, obrzędy, wspólnoty, Warszawa 1999 (j.w.)

- A. Sieradzka, Od komnaty do izby, Marki 2007

- M. Bogucka, Kultura sarmatyzmu w Polsce, XVI-XVIII w., Warszawa 2016

- J. S. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, Wiek XVI-XVIII, t. I, II, Warszawa 1994

Efekty uczenia się:

W01 (K_ W03) – Ma wiedzę na temat współzależności pomiędzy uwarunkowaniami geograficznymi i politycznymi a kulturą

W02 (K_W03) – Ma podstawową wiedzę z zakresu historii religii i specyfiki różnorodnych konfesji

W03 (K_W03) – Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu historii powszechnej i historii Polski pozwalającą na określanie źródeł kształtowania się kultury różnych stanów

K_W06 - Zna teorie, metody i techniki badawcze w zakresie dyscyplin właściwych dla studiowanego kierunku. Ma wiedzę o szkołach i instytucjach badawczych.

W04 (K_W06) – Ma podstawową wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej historii kultury

W05 (K_W06) – Rozumie potrzebę i wagę badań interdyscyplinarnych

W_06 (K_W09) – Zna i rozumie zasady korzystania z wiedzy dostępnej w repozytoriach internetowych, w tym zwłaszcza dostępnych na zasadach tzw. wolnego dostępu

W_07 (K_W09) – Potrafi wykorzystywać publikacje książkowe i artykuły z poszanowaniem zasady pierwszeństwa postulatów i ustaleń badawczych

U_01 (K_U10) – Rozumie potrzebę stałego poszerzania własnej wiedzy z szeroko pojmowanej

dziedziny historii kultury

U_02 (K_U10) – Posiada umiejętność wszechstronnej i obiektywnej analizy przyczynowo skutkowej rozwoju kultury w oparciu o trafnie dobrane źródła

U_03 (K_U10) – Docenia wartość artefaktów związanych z kulturą artystyczną i materialną i potrafi trafnie interpretować je jako źródła historyczne

U_04 (K_U10) – Potrafi trafnie dobrać metodologię badawczą do realizowanych badań

K_01 (K_K02) – Zna, stosuje i propaguje zasady zawodowej odpowiedzialności, rzetelności i dobrych praktyk na gruncie działalności badawczej, dydaktycznej i popularyzatorskiej związanej z historią kultury

K_02 (K_K02) – Interesuje się szeroko pojmowaną ofertą instytucji kultury i nauki oraz dostrzega potrzebę popularyzacji zdobywanej wiedzy z zakresu historii kultury

K_03 (K_K02) – Rozumie konieczność i potrzebę korzystania ze specjalistycznych konsultacji, mając świadomość, że ogólna wiedza potrafi być niewystarczająca do rozwiązywania szczegółowych problemów

Metody i kryteria oceniania:

- Zaliczenie w formie odpowiedzi ustnej

- Znajomość zagadnień poruszanych na wykładach

- Znajomość ilustracji prezentowanych podczas prezentacji miltimedialnych

Zakres tematów:

Zapoznanie się z wybranymi działami historii kultury europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem okresu wczesnej nowożytności (XVI-XVIII w.) Wykład będzie dotyczył następującej problematyki:

Geograficzne i polityczne uwarunkowania rozwoju kultury;

Problematyka związana z materialnymi warunkami egzystencji mieszkańca Europy doby nowożytnej i ich wpływu na rozwój kultury;

Zachowania społeczno-psychologiczne złączone ze sferą życia duchowego oraz obyczajowością, zagadnienie kodów kulturowych;

Powtarzalność jako kategoria kultury życia codziennego – cykliczność i etapy życia ludzkiego, cykliczność roku kalendarzowego, cykliczność roku liturgicznego;

Rola religii i ustroju społecznego oraz ideologii w kształtowaniu norm postępowania i zasad rządzących kulturą danego obszaru;

Ewolucja różnorodnych przejawów kultury ze szczególnym uwzględnieniem kultury plastycznej oraz kultury materialnej życia codziennego.

Podstawowe zagadnienia:

- Oznaki władzy jako wyznaczniki kręgu kulturowego i pozycji społecznej

- Przejawy kultury religijnej

- Choroba a kultura medyczna, sposoby leczenia w dawnych wiekach

- Zmiana kodów kulturowych w obliczu zagrożenia: życie codzienne a zaraza

- Higiena jako przejaw kultury

- Kultura stołu na przestrzeni wieków

- Wpływ odkryć geograficznych i podróży dalekomorskich na kulturę materialną Europy

- Egzotyka jako integralna część kultury europejskiej

- Zabawa jako przejaw kultury w dawnych wiekach

- Śmierć i obyczaje z nią związane, różnorodne kulturowe formy „oswajania” śmierci

- Kultura ogrodu - obszaru symbolicznego, reprezentacyjnego, naukowego i ludycznego

- Kontekst kulturowy podróży i podróżowania

- Czas i jego podziały

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 14:30 - 17:45, sala 110
Christine Moisan-Jablonski 5/17 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.