Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia kultury 1000-H12HKUL-SP
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: M. Bogucka, Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI, Warszawa 2005;
F. Braudel, Historia i trwanie, Warszawa 1971;
P. Burke, Kultura ludowa we wczesnonowożytnej Europie, Warszawa 2009; T. Chrzanowski, Sztuka w Polsce Piastów i Jagiellonów, Warszawa 1993;
N. Elias, O procesie cywilizacji., Warszawa 2011;
C. Ginzburg, Ser i robaki, Warszawa 1989;
K.Górski, Od religijności do mistyki. Zarys dziejów życia wewnętrznego w Polsce 966-1795, Lublin 1962;
A.Guriewicz, Problemy średniowiecznej kultury ludowej, Warszawa 1987; Z.Herbert, Martwa natura z wędzidłem , Warszawa;
J.Łotman, Rosja i znaki. Kultura szlachecka w wieku XVIII i na początku XIX , Gdańsk 2010;
A. Mączak, Rządzący i rządzeni , Warszawa 2002;
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
ćwiczenia terenowe
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
warsztaty
Metody dydaktyczne - inne: • dyskusja,
• prezentacje multimedialne,
• praca z tekstem źródłowym i ze źródłem ikonograficznym
• zajęcia terenowe

Literatura:

- M.Bogucka, Kultura, naród ,trwanie. Dzieje kultury polskiej od zarania do 1989 roku, Warszawa 2008;

F.Braudel, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII w., t.1-3, Warszawa 1992;

A.Mączak , Historia Europy , Wrocław 1999 (fragmenty)

A. Bruckner, Dzieje kultury polskiej, t.1-3, Warszawa 1958;

B. Bryson, W domu. Krótka historia rzeczy codziennego użytku, Poznań 2013;

J.Huizinga, Jesień średniowiecza, , Warszawa 1961;

L.Kajzer, Dwory w Polsce, Warszawa 2008;

J.Kieniewicz, Wprowadzenie do historii cywilizacji Wschodu i Zachodu, Warszawa 2003;

Kultura Polski średniowiecznej X_XIII wieku, Warszawa 1985;

Kultura Polski średniowiecznej XIV-XV w., Warszawa 1997;

A. Mączak, Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII w., , Warszawa 1980 ;

W.K. Pesel, Antropologia sanitarna , kultura nieczystości, Warszawa 2010; N.Schindler, Ludzie prości, ludzie niepokorni , Warszawa 2002;

H. Samsonowicz, Miejsce Polski w Europie , Warszawa 1996;

tenże, Złota jesień polskiego średniowiecza, Poznań 2001;

Staropolskie kompendia wiedzy, Warszawa 2008;

L.Stomma, Antropologia kultury wsi polskiej XIX w., Warszawa 1986; J.Tazbir, Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit, upadek, relikty, Warszawa 1979

Efekty uczenia się:

W01 (K_ W03) – Ma wiedzę na temat współzależności pomiędzy uwarunkowaniami geograficznymi i politycznymi a kulturą

W02 (K_W03) – Ma podstawową wiedzę z zakresu historii religii i specyfiki różnorodnych konfesji

W03 (K_W03) – Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu historii powszechnej i historii Polski pozwalającą na określanie źródeł kształtowania się kultury różnych stanów

K_W06 - Zna teorie, metody i techniki badawcze w zakresie dyscyplin właściwych dla studiowanego kierunku. Ma wiedzę o szkołach i instytucjach badawczych.

W04 (K_W06) – Ma podstawową wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej historii kultury

W05 (K_W06) – Rozumie potrzebę i wagę badań interdyscyplinarnych

W_06 (K_W09) – Zna i rozumie zasady korzystania z wiedzy dostępnej w repozytoriach internetowych, w tym zwłaszcza dostępnych na zasadach tzw. wolnego dostępu

W_07 (K_W09) – Potrafi wykorzystywać publikacje książkowe i artykuły z poszanowaniem zasady pierwszeństwa postulatów i ustaleń badawczych

U_01 (K_U10) – Rozumie potrzebę stałego poszerzania własnej wiedzy z szeroko pojmowanej

dziedziny historii kultury

U_02 (K_U10) – Posiada umiejętność wszechstronnej i obiektywnej analizy przyczynowo skutkowej rozwoju kultury w oparciu o trafnie dobrane źródła

U_03 (K_U10) – Docenia wartość artefaktów związanych z kulturą artystyczną i materialną i potrafi trafnie interpretować je jako źródła historyczne

U_04 (K_U10) – Potrafi trafnie dobrać metodologię badawczą do realizowanych badań

K_01 (K_K02) – Zna, stosuje i propaguje zasady zawodowej odpowiedzialności, rzetelności i dobrych praktyk na gruncie działalności badawczej, dydaktycznej i popularyzatorskiej związanej z historią kultury

K_02 (K_K02) – Interesuje się szeroko pojmowaną ofertą instytucji kultury i nauki oraz dostrzega potrzebę popularyzacji zdobywanej wiedzy z zakresu historii kultury

K_03 (K_K02) – Rozumie konieczność i potrzebę korzystania ze specjalistycznych konsultacji, mając świadomość, że ogólna wiedza potrafi być niewystarczająca do rozwiązywania szczegółowych problemów

Metody i kryteria oceniania:

przygotowanie prezentacji na wybrany temat,

pozytywne zaliczenie testu pisemnego

Zakres tematów:

Wybrane elementy historii kultury życia codziennego

• życie codzienne w wybranych stolicach europejskich w dobie nowożytnej

• kultura ludowa XIX w. (wybrane elementy – budownictwo, rzemiosło wiejskie, wyposażenie chałup, tradycje i zwyczaje)

• kultura szlachecka (wybrane elementy – architektura i wyposażenie dworów, kultura kulinarna)

• historia medycyny

• historia mody (wybrane zagadnienia)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:15 - 10:45, sala 109
Anetta Głowacka-Penczyńska 5/17 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.