Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Polski 1795-1918 1000-H24HP1795-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Bałabuch B., Nie tylko cenzura. Prasa prowincjonalna Królestwa Polskiego w rosyjskim systemie prasowym w latach 1865-1915, Lublin 2001.
Bilewicz A., Walasek S., Rola mniejszości narodowych w kulturze i oświacie polskiej w latach 1700-1939, Wrocław 1998.
Borejsza J., Piękny wiek XIX, Warszawa 1990.
Buszko J., Polacy w parlamencie wiedeńskim 1848-1918, Warszawa 1996.
Czapliński M. (red.), Historia Śląska, Wrocław 2002.
Czepulis-Rastenis R. (red.), Inteligencja polska XIX I XX wieku. Studia, t. I-VI, Warszawa 1978-1991.
Dybiec J., Nie tylko szablą. Nauka i kultura polska w walce o utrzymanie tożsamości narodowej 1795-1918, Kraków 2004.
Ihnatowicz A., Burżuazja warszawska, Warszawa 1972.
Jakóbczyk W. (red.), Dzieje Wielkopolski, t. II: 1793-1918, Poznań 1973.
Jaworski R., Swój do swego. Studium o kształtowaniu się zmysłu gospodarczego Wielkopolan 1871-1914, Poznań 1998.
Karwat J., Od idei do czynu. Myśl I organizacje niepodległościowe w Poznańskiem w latach 1887-1919, Poznań 2002.
Kieniewicz S. (red.), Polska XIX wieku. Państwo, społeczeństwo, kultura, Warszawa 1982.
Kieniewicz S., Powstanie styczniowe, Warszawa 1983.
Kizwalter T., O nowoczesności narodu. Przypadek Polski, Warszawa 1999.
Kucharczyk G., Cenzura pruska w Wielkopolsce w czasach zaborów 1815-1914, Poznań 2001.
Labuda G. (red.), Historia Pomorza, t. III, cz.1: 1815-1850, Poznań 1993.
Molik W., Życie codzienne ziemiaństwa w Wielkopolsce w XIX i na początku XX wieku. Kultura materialna, Poznań 1999.
Pater M., Polskie dążenia narodowe na Górnym Śląsku (1891-1914), Wrocław 1998.
Pater M., Polskie postawy narodowe na Śląsku w XIX wieku, cz. I (do 1870 r.), Wrocław-Warszawa 1994.
Pater M., Ruch polski na Górnym Śląsku w latach 1879-1893, Wrocław 1969.
Topolski J. (red.), Dzieje Poznania, t. II, cz. 1: 1793-1918, Warszawa-Poznań 1994.
Trzeciakowski L., Prusy wobec kwestii polskiej, Poznań 1987.
Wapiński R., Historia polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku, Gdańsk 1997.
Wrzesiński W., Sąsiad. Czy wróg? Ze studiów nad kształtowaniem obrazu Niemca w Polsce w latach 1795-1939, Wrocław 1992.

Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Literatura:

Buszko J., Historia Polski 1864-1948, Warszawa 1984.

Chwalba A., Historia Polski 1795-1918, Kraków 2000.

Chwalba A., Polacy w służbie Moskali, Warszawa 1999.

Gierowski J.A., Historia Polski1764-1864, Warszawa 1984.

Groniowski K., Skowronek J., Historia Polski 1795-1914, Warszawa 1971.

Grzybowski K., Galicja 1848-1914. Historia ustroju politycznego na tle historii ustroju Austrii, Wrocław 1959.

Jezierski A., Leszczyńska C., Historia gospodarcza Polski, Warszawa 1997.

Kieniewicz S., Historia Polski 1795-1918, wydania różne.

Kieniewicz S. i inni, Trzy powstania narodowe: kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe, Warszawa 1992.

Korobowicz A., Witkowski W., Historia ustroju I prawa polskiego (1772-1918), Kraków 1998.

Kozłowski J., Wielkopolska pod pruskim zaborem w latach 1815-1918, Poznań 2004.

Kukiel M., Dzieje Polski porozbiorowej, 1795-1921, Londyn 1961.

Pobóg-Malinowski W., Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945, wydania różne.

Topolski J. (red.), Dzieje Polski, t. III: 1795-1918, Warszawa 1993.

Wandycz P., Pod zaborami. Ziemie Rzeczpospolitej w latach 1795-1918, Warszawa 1994.

Wereszycki H., Historia polityczna Polski (1864-1918), Wrocław 1990.

Wielka historia Polski, t. IV, Kraków 2003.

Wróbel P., Zarys dziejów Żydów na ziemiach polskich w latach 1880-1918, Warszawa 1991.

Efekty uczenia się:

WIEDZA – student:

K_W09 - ma ogólną wiedzę obejmującą teorię i metodologię badań stosunków międzynarodowych, gromadzenia i selekcji materiału źródłowego, krytyki źródeł, deskrypcji i eksplanacji zjawisk, faktów, zdarzeń oraz mechanizmów występujących w poliarchicznym środowisku międzynarodowym i krajowym

K_W14 - ma ogólną wiedzę w zakresie dynamiki zjawisk politycznych, gospodarczych, demograficznych, religijnych i kulturowych oraz podziałach administracyjnych i systemach politycznych w Europie i na świecie w aspekcie przyczynowo-skutkowym

K_W15 ma podstawową wiedzę z zakresu historii Polski i Europy XX wieku, historii stosunków międzynarodowych, myśli społeczno-politycznej oraz przemian cywilizacyjnych w skali globalnej i regionalnej

K_W17 - posiada podstawową wiedzę w zakresie ekonomii, zasad i form podejmowania indywidualnej działalności, teorii i mechanizmów funkcjonowania współczesnej gospodarki, międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz podmiotów gospodarczych i systemów finansowych działających w środowisku międzynarodowym w skali globalnej, regionalnej i krajowej

UMIEJĘTNOŚCI – student:

K_U01 - potrafi umiejętnie interpretować procesy i wydarzenia polityczne, militarne, gospodarcze, społeczne, kulturalne w stosunkach międzynarodowych w skali globalnej, regionalnej oraz relacjach Polski z sąsiadami

K_U03 - Rozpoznaje, identyfikuje, klasyfikuje, porównuje i wyjaśnia wybrane problemy z zakresu geografii, międzynarodowej polityki, myśli politycznej, ekonomii, bezpieczeństwa oraz dziedzictwa kulturowego.

K_U08 - Potrafi w aspekcie przyczynowo-skutkowym właściwie analizować życie polityczne, gospodarcze i społeczne w państwach europejskich

K_U09 - określa związki przyczynowo-skutkowe wpływające na dynamikę zmian i współzależności na mapie polityczno-gospodarczej współczesnego świata

K_U15 - posiada umiejętność rozumienia poliarchicznej rzeczywistości międzynarodowej i jej obiektywnej, rzeczowej oraz merytorycznej analizy

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K_K01 - ma świadomość swojej wiedzy, kompetencji i umiejętności oraz społecznych korzyści wynikających z ich poszerzania

K_K05 potrafi prawidłowo postrzegać i oceniać środowisko międzynarodowe, zachodzące w nim zmiany oraz umiejętnie wykorzystać je dla określenia lub realizacji własnych celów, mając świadomość odpowiedzialności za prezentowane poglądy i podejmowane decyzje

K_K09 - potrafi uzupełnić zdobytą wiedzę i umiejętności w zakresie stosunków międzynarodowych w aspekcie historycznym, politycznym, gospodarczym, kulturowym i prawnym

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny. Kryterium oceniania: wiedza ogólna i szczególowa, test oceniany wedlug kryterium punktowego

Zakres tematów:

Celem wykładów jest zapoznanie studenta z najważniejszymi liniami rozwojowymi dziejów Polski w XIX wieku, przy czym chronologicznie zakres zajęć obejmuje tzw. “długi wiek XIX”, który w przypadku Polski rozpoczyna się datą ostatniego rozbioru Polski w 1795 roku i kończy zakończeniem pierwszej wojny światowej w 1918 roku.

1. Ziemie polskie w okresie „długiego“ wieku XIX: problematyka chronologii

2. Historia Polski XIX wieku w historiografii polskiej, niemieckiej i rosyjskiej

3. Główne kierunki rozwojowe ziem polskich pod zaborami

4. Polska w okresie epoki napoleońskiej

5. Księstwo Warszawskie

6. Ziemie polskie od Kongresu wiedeńskiego do wybuchu Powstania Listopadowego

7. Powstanie Listopadowe

8. Polityka zaborców w latach 1831-1846/48

9. Powstanie Krakowskie i wiosna ludów w Wielkim Księstwie Poznańskim

10. Ziemie polskie w latach 1849-1863

11. Powstanie Styczniowe

12. Polityka zaborców wobec ziem polskich po 1864 roku

13. Procesy samomodernizacji społeczeństwa polskiego pod zaborami

14. Sprawa polska podczas pierwszej wojny światowej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 12:45 - 14:15, sala 12
Albert Kotowski, Katarzyna Grysińska-Jarmuła 8/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.