Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Polaków czasu zaborów w świetle źródeł 1000-H24HPCR-SP
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Ajnenkiel A., Historia sejmu polskiego, t. II, cz. I (w dobie romantyzm), Warszawa 1980
Buszko J. Od niewoli do niepodległości [w] Wielka Historia Polski, Warszawa 2003
Chwalba A., Historia Polski 1795-1918, Kraków 2001
Chwalba A., Polacy w służbie Moskali, Warszawa – Kraków 1999
Davies N., Boże Igrzysko, t. II, Kraków 1991
Feldman J., Bisamrck Polska, Warszawa 1980
Kalembka S., Wielka Emigracja. Polskie wychodźstwo polityczne w latach 1831 – 1862, Warszawa 1988
Kieniewicz S., Historia Polski 1795-1918, różne wydania
Kieniewicz S., Zahorski A., Zajewski W., Trzy powstania narodowe, Warszawa 1992
Kozłowski L. Wielkopolska pod pruskim zaborem w latach 1815-1918, Poznań 2004
Pajewski J., Odbudowa państwa polskiego 1914-1918, różne wydania
Polska XIX wieku. Państwo, społeczeństwo, kultura, red. S. Kieniewicza, Warszawa 1982
Trzeciakowski L., Pod pruskim zaborem 1850-1918, Warszawa1973
Trzeciakowski L., Posłowie polscy w Berlinie: 1848- 1918, Poznań 2003
Zagórniak M., Polska w czasach niepodległości [w] Wielka Historia Polski, Warszawa 2003

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
ćwiczenia laboratoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
Literatura:

Koseski A., Źródła do dziejów Polski w XVIII i XIX wieku. Wybór tekstów źródłowych. T. 1, Lata 1795-1864, Pułtusk 1999.

Wiek XIX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 1998.

Wybór tekstów źródłowych z historii Polski 1861-1918, oprac. M. Stolarczyk, Rzeszów 2000.

Efekty uczenia się:

WIEDZA – student:

W01 – ilustruje i obrazuje główne tendencje rozwojowe ziem polskich w XIX wieku

W02 - zna podstawową i uzupełniającą literaturę oraz źródła dotyczące historii Polski okresu zaborów

W03 – wylicza i klasyfikuje podstawowe zagadnienia związane z życiem politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym ziem polskich w XIX wieku

W04 – rozumie terminologię charakterystyczną dla tekstów źródłowych doby zaborów

UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 – czyta teksty źródłowe doby zaborów ze zrozumieniem

U02 -właściwie interpretuje źródła historyczne dotyczące okresu Polski pod zaborami i na ich podstawie wyjaśnia związki przyczynowo-skutkowe

U03 – przygotowuje pracę pisemną w oparciu o źródła historyczne danej epoki

U4 – analizuje i czyta mapy historyczne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 - rozumie potrzebę znajomości dziejów ojczystych i jest przekonany o płynących z tego korzyściach

K02 – jest przekonany o potrzebie podnoszenia poziomu swojej wiedzy

K03 – ma świadomość zachowania obiektywizmu w interpretacji wydarzeń i procesów dziejowych

Metody i kryteria oceniania:

aktywny udział w ćwiczeniach praktycznych (analizie źródeł), praca zaliczeniowa – prezentacja, kolokwium zaliczeniowe w formie tekstu.

30% pkt za analizę tekstów źródłowych na zajęciach; 30% prezentacja; 40 % pkt za test (skala ocen: (90-100%) bardzo dobry; (75-89%) dobry; 60-74% dostateczny; poniżej 60% niedostateczny

Zakres tematów:

Uwaga: teksty źródłowe do wykorzystania na zajęciach znajdują się z zbiorach tekstów podanych w wykazie literatury podstawowej.

Ziemie polskie u progu XIX wieku. Księstwo Warszawskie. (źródła: Postanowienia traktatu z Tylży dotyczące powołanego tam Księstwa Warszawskiego z 7 VII 1807 r.; Konstytucja Księstwa Warszawskiego z 22 lipca 1807 roku; Relacja Józefa Wybickiego1 ze spotkania z Napoleonem w 1806 r.)

Sprawa Polska na Kongresie Wiedeńskim. Funkcjonowanie Królestwa Polskiego w latach 1815-1831. Geneza powstania, ustrój. Opozycja liberalna (parlamentarna). Legalne i tajne związki i stowarzyszenia. (źródła: Anglia wobec sprawy polskiej na Kongresie Wiedeńskim. List Castlereagh do Liverpoola. Wiedeń 2 X 1814 r. Konstytucja Królestwa Polskiego z 1815 roku; Przyjazd cara Aleksandra do Warszawy w 1815 roku; Samowola wielkiego księcia Konstantego (fragm.. Pamiętników J. U. Niemcewicza) .

Powstanie listopadowe. Geneza, przebieg, konsekwencje na podstawie wybranych relacji. Represje popowstaniowe. Ocena powstania listopadowego. (źródła: Spisek podchorążych w relacji por. Piotra Wysockiego, opublikowanej w „Kurierze Polskim” nr 357 z 10 XII 1830r.; Odezwa dyktatora Chłopickiego z 6 XII 1830 zamieszczona „Kuryerze Polskmi” nr 356 z 9 XII 1830 r.; Charakterystyka członków Rządu Narodowego 6 I I 1831 r. dokonana prawdopodobnie przez Maurycego Mochnackiego i opublikowana na łaniach „Nowej Polski” 6 I I 1831 r. Nr 33.; Noc 15 sierpnia 1831 w świetle publikacji Jana Czyńskiego: „Dzień piętnasty sierpnia i sąd na członków Towarzystwa Patriotycznego”, wydanej w Warszawie 1831 r. i pamiętników Pawła Popiela opublikowanych w Krakowie w 1927 r.).

Wielka emigracja popowstaniowa. Konspiracja w kraju (źródła: Rządy i Ludy Europy wobec Powstania Listopadowego; Przemarsz przez kraje niemieckie 1831-1832 w relacji Józefa Alfonsa Potrykowskiego; Manifest Towarzystwa Demokratycznego Polskiego z 4 XII 1836 r. (Fragmenty); Ideologia Hotelu Lambert przedstawiona przez Janusza Woronicza. 1839 r.; Wielka Emigracja we wspomnieniach Jadwigi Zamoyskiej (fragmenty)). .

Rzeczpospolita Krakowska. Rabacja. Kwestia uwłaszczenia w zaborze austriackim. Sytuacja społeczno-gospodarcza w II poł. XIX wieku (źródła: Ks. Piotr Ściegienny, Złota Książeczka, czyli Historia Rodu Ludzkiego. 1844 r.; Rzeź galicyjskiej szlachty w świetle pamiętnika Jana Słomki, 1846 r.; Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Galicji u schyłku lat osiemdziesiątych XIX w.)

Powstanie styczniowe. Sytuacja w Królestwie Polskim w l. 50 i 60. XIX wieku w świetle źródeł pamiętnikarskich. Sytuacja międzynarodowa w przededniu wybuchu i w trakcie powstania styczniowego. Represje popowstaniowe wobec ludności polskiej (źródła: Adres mieszkańców Warszawy do Aleksandra II, Warszawa 28 I I 1861 r.; Charakterystyka stronnictw politycznych działających w latach 1861-1862 dokonana w czasie śledztwa przez Karola Majewskiego; Manifest Tymczasowego Rządu Narodowego).

Sytuacja na ziemiach zaboru pruskiego w XIX wieku. Życie polityczne, społeczne i kulturalne. Problem germanizacji. Walka o ziemię i język. Polityka Bismarcka i kolejnych kanclerzy niemieckich w stosunku do Polaków. Kulturkampf. Wywłaszczenie. Ustawodawstwo wyjątkowe. Znaczenie działalności Kościoła w obronie polskości i języka polskiego w oparciu o wybrane teksty źródłowe. (uwaga temat realizowany na dwóch zajęciach) (źródła: Postanowienia dotyczące nauczania w szkołach ludowych w Poznańskiem z 27 X 1873 r.; Mowa prokuratora w procesie o strajk dzieci polskich we Wrześni1 z listopada 1901 r.; Czasopismo „Die Ostmark” o celach Hakaty, wybrane przemówienia polskich posłów w parlamencie pruskim w obronie języka polskiego).

Autonomia galicyjska. Udział Polaków w sprawowaniu władzy w monarchii austro-węgierskiej

Wieś polska w XIX wieku (źródła: Jakub Bojko o życiu codziennym chłopa galicyjskiego w drugiej połowie XIX w., .

Powstanie i rozwój nowoczesnych ruchów na ziemiach polskich (źródła: Program socjalistów polskich, tzw. program brukselski1, z września 1878 r.; Roman Dmowski o programie narodowców (fragm.. Myśli nowoczesnego Polaka; Program Polskiego Stronnictwa Ludowego1 z 27 II 1903 r.).

Kultura doby romantyzmu i pozytywizmu. Rozwój oświaty i nauki.

Społeczeństwo polskie w XIX wieku w relacjach pamiętnikarskich. Pozycja i rola kobiety w życiu publicznym w oparciu o relacje prasowe i pamiętnikarskie. Dziecko w XIX wieku. (uwaga – temat realizowany na dwóch zajęciach) (źródła: J. Fedorowicz, J. Konopińska, Marianna i róże, Życie codzienne w Wielkopolsce w l. 1890-1914 w tradycji rodzinnej, Warszawa 2016; Potocka z Działyńskich Anna, Mój Pamiętnik, Warszawa 1973; Świat dziecka ziemiańskiego. Antologia źródeł, oprac. N. Kapuścińska-Kmiecik, j. Kita, Łódź 2012).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 7:30 - 9:00, sala 12
Katarzyna Grysińska-Jarmuła 8/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.