Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Demografia historyczna z elementami statystyki 1000-H11DEHS-SD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Kuklo C., Rodzina w osiemnastowiecznej Warszawie, Białystok 1991; C. Kuklo, Wojciech Gruszecki, Informatyczny system rekonstrukcji rodzin, gospodarstw domowych i społeczności lokalnych w Polsce przedrozbiorowej, Białystok 1994; Guldon Z., Wajda K., Źródła statystyczne do dziejów Pomorza Wschodniego i Kujaw od XVI do początków XX w., Toruń 1970; W. Kula, Problemy i metody historii gospodarczej, Warszawa 1963; W. Kula, Stan i potrzeby badań nad demografią historyczną dawnej Polski (do początków XIX wieku), Roczniki Dziejów Społeczno-Gospodarczych, 13, 1951, s. 23-110; Zdzisław Budzyński, Kresy południowo-wschodnie w drugiej połowie XVIII wieku, t. III, Studia z dziejów społecznych, Przemyśl-Rzeszów 2008; Leszek Gruszczyński, Elementy statystyki dla socjologów, Katowice 1986; Leszek Kosiński, Obraz demograficzny Europy, Warszawa 1966; A. Piątkowski, Przemiany demograficzne w miastach Prus Zachodnich 1815-1850, Toruń 1990
Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
wykład monograficzny
Metody dydaktyczne - inne: Wykład z elementami analizy i interpretacji tekstów źródłowych
Literatura:

Irena Gieysztorowa, Wstęp do demografii staropolskiej, Warszawa 1976; C. Kuklo, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009; M. Kopiczyński, Podstawy statystyki, Warszawa 2005; J. Michalewicz, Elementy demografii historycznej, Kraków 1973; Marian Dyba, Anna Obersztyn, Elementy statystyki dla historyków, Katowice 1978

Efekty uczenia się:

WIEDZA – student:

W01 – zna literaturę i rozróżnia główne trendy metod badawczych (K_W02)

W02 –ma znajomość procesów występującej w demografii historycznej i historii gospodarczej. Rozumie powiązanie procesów ludnościowych z gospodarczymi (K_W03)

UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 – posiada zaawansowane myślenie przyczynowo-skutkowe w aspekcie procesów demograficznych i gospodarczych (K_U03)

U02 – posiada umiejętność korzystana z pomocy naukowych historyka, wykorzystywania warsztatu i dorobku innych badaczy (K_U08)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – jest świadom opinii na temat procesów kierujących rozwojem społecznym, jest otwarty na zasięganie opinii ekspertów (K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Udział w zajęciach, pisemna praca zaliczeniowa. Test z pytaniami otwartymi dotyczącymi treści omawianych w tracie wykładu.

Warunkiem uzyskania oceny dostatecznej jest uzyskanie 50-60% ogólnej punktacji. dostatecznej plus: 60-70%, dobrej: 70-80%; dobrej plus: 80-90%; bardzo dobrej: 90-100%. Skala ocen: 2-5.

Zakres tematów:

1. Dorobek polskiej demografii historycznej

2. Źródła w demografii historycznej

3. Podstawowe pojęcia

4. Retrogresja w badaniach demograficznych

5. Metody szacunków stanu zaludnienia

6. Metoda rekonstrukcji rodzin

7. Metody opisu statystycznego

8. Problemy i metody historii gospodarczej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 14:30 - 16:00, sala 12
Marek Zieliński 10/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.