Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Laboratorium specjalizacyjne 1300-ITI11LS-SD
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Podręczniki akademickie i monografie dotyczące tematyki pracy magisterskiej, normy przedmiotowe, bazy literaturowe - głównie Elsevier i Springer, strony internetowe, prace magisterskie i raporty z badań znajdujące się w bibliotece Katedry Chemii i Technologii Poliuretanów
Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
metody seminaryjne
Literatura:

- Szkutnik Z.: Metodyka pisania pracy dyplomowej. Wydawn. Poznańskie, Poznań.

- Zaczyński W.: Poradnik autora prac seminaryjnych dyplomowych i magisterskich. Wydawn. ŻAK, Warszawa.

- Pietrzykowski J.: Zarys metodyki wykonywania prac magisterskich na kierunkach technicznych studiów pedagogicznych. WSP Opole.

- Pająk K.: Poradnik dla studentów piszących prace dyplomowe. Wydawn. Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz.

- Żółtowski B.: Seminarium dyplomowe. Zasady pisania prac dyplomowych. Wydawn. Akademii Techniczno-Rolniczej, Bydgoszcz.

- Braszczyński J.: Podstawy badań eksperymentalnych. PWN, Warszawa.

- Boć J.: Jak pisać pracę magisterską. Wydawn. Kolonia Limited, Wrocław.

- Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie, wskazówki dla studentów. WP Lexis Nexis, Warszawa.

- Węglińska M.: Jak pisać pracę magisterską. OW Impuls, Kraków.

Efekty uczenia się:

W1 – zna stan wiedzy w zakresie tematyki pracy magisterskiej, ma orientację co do niedostatecznie poznanych obszarów tej wiedzy i co do trendów badawczych;

W2 – zna tok postępowania badawczego i metodologię prac badawczych związanych z tematyką pracy magisterskiej;

W3 – zna zasady opracowywania i referowania wyników badań;

W4 – zna zasady pisania i wymagania stawiane pracy magisterskiej;

U1 – potrafi znajdować i pozyskiwać literaturę, w tym z baz literaturowych dostępnych poprzez Bibliotekę Główną UKW;

U2 – potrafi analizować źródła literaturowe i wyciągać z nich wnioski;

U3 – potrafi zreferować wybrane badania i ocenić ich poprawność i znaczenie;

U4 – potrafi planować badania, dobierać metody i narzędzia badawcze;

U5 – potrafi korzystać ze specjalistycznych programów komputerowych i obsługiwać specjalistyczną aparaturę badawczą;

U6 – potrafi wykonać odpowiednie badania teoretyczne lub eksperymentalne – indywidualnie lub w zespole;

U7 – potrafi przygotować udokumentowane opracowanie wyników badań, w tym dokonać analizy wyników i wyciągnąć z niej wnioski;

U8 – potrafi napisać pracę magisterską spełniającą stawiane jej wymagania.

K1 – rozumie społeczną rolę inżyniera oraz potrzebę formułowania i przekazywania informacji dotyczących osiągnięć techniki

Metody i kryteria oceniania:

ocena referatów, ocena pozyskania literatury, aktywność podczas zajęć, kreatywność, rzetelność analiz, jakość merytoryczna i językowa opracowań

Zakres tematów:

Cele laboratorium, literatura podstawowa. Elementy toku postępowania badawczego i metodologii prac badawczych. Etapy i rygory wykonywania prac magisterskiej (konstrukcja pracy, wymagania stylistyczne i graficzne, zasady gromadzenia literatury) – zapoznanie się z pracami magisterskimi, omówienie różnych typów prac. Przegląd literatury związanej z tematem i metodyką badań, np. omówienie monografii naukowej, dorobek naukowy poszczególnych autorów, rozwinięcie tytułu i treści pracy, omówienie konstrukcji pracy i metodyki badań oraz sposobu wnioskowania. Referaty problemowe wynikające z tematów z podejmowanych zagadnień specjalizujących. Elementy metod statystycznych w naukach technicznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:00 - 17:30, sala 29
Marek Kociszewski, Joanna Paciorek-Sadowska 9/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.