Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zastosowanie teorii grup w fizyce 1300-FZ35ZTGwF-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. M. Hamermesh, Teoria grup w zastosowaniu do zagadnień fizycznych, PWN,
Warszawa 1968
2. Z. Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej, PWN 1998
3. P.W. Atkins, Molecular Quantum Mechanics, Oxford University Press 1983.
4. Zasoby internetowe.

Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: - prezentacja przykładów praktycznego rozwiązywania problemów
rachunkowych
Literatura:

1. F .A. Cotton, Teoria grup. Zastosowania w chemii, PWN, Warszawa 1973

Efekty uczenia się:

- zna z podstawowe pojęcia, definicje i aparat matematyczny stosowany

w teorii grup,

- rozumie związek teorii grup z symetriami w przyrodzie, w szczególności

w zastosowaniu do zagadnień spektroskopowych,

- potrafi zastosować metody teorii grup w fizyce i chemii,

- potrafi przeprowadzić analizę strukturalną w oparciu o znajomość punktowych

grup symetrii,

- rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji

zawodowych,

- rozumie znaczenie zastosowań teorii grup w fizyce i w chemii.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

kolokwium pisemne

Kryteria oceniania:

Ocena bardzo dobra: Student wykazuje dogłębną znajomość wybranych pojęć

i metod stosowanych w teorii grup, umie biegle rozwiązywać zadania

obliczeniowe z tej tematyki odnoszących się do zjawisk fizycznych

i chemicznych.

Ocena dobra: Student wykazuje dobrą znajomość wybranych pojęć i metod

stosowanych w teorii grup, umie rozwiązywać zadania obliczeniowe z tej

tematyki odnoszących się do zjawisk fizycznych i chemicznych.

Ocena dostateczna: Student wykazuje podstawową znajomość wybranych

pojęć i metod stosowanych w teorii grup.

Ocena niedostateczna: Student nie osiągnął opisanych standardów

Zakres tematów:

1. Elementy teorii grup

1.1. Definicja grupy; rodzaje grup

1.2. Podstawowe pojęcia i definicje

2. Reprezentacje grup

2.1. Liniowe przestrzenie wektorowe

2.2. Reprezentacje grup; reprezentacje równoważne; charaktery

reprezentacji

2.3. Reprezentacje przywiedlne i nieprzywiedlne; wielkie i małe twierdzenia

o ortogonalności

3. Punktowe grupy symetrii

3.1. Operacje symetrii i elementy symetrii

3.2. Oznaczenia reprezentacji grup punktowych;

3.3. Systematyczne określanie symetrii cząsteczek

4. Reprezentacje punktowych grup symetrii

4.1. Wyznaczanie charakterów reprezentacji nieprzywiedlnych

4.2. Tabele charakterów reprezentacji nieprzywiedlnych

4.3. Reprezentacje przywiedlne punktowych grup symetrii

4.4. Rozkład reprezentacji przywiedlnych punktowych grup symetrii na

reprezentacje nieprzywiedlne

5. Działania na reprezentacjach

5.1. Rozkład funkcji na składowe należące do podprzestrzeni reprezentacji

nieprzywiedlnych

5.2. Iloczyn prosty grup; iloczyn prosty (Kroneckera) reprezentacji

5.3. Znaczenie pojęcia reprezentacji nieprzywiedlnej w fizyce kwantowej

6. Teoria orbitali molekularnych

6.1. Przybliżenie jednoelektronowe; metoda Hartree-Focka

6.2. Orbitale symetrii

6.3. Konfiguracje elektronowe; wyznaczanie termów molekularnych

7. Oscylacje cząsteczek

7.1. Drgania normalne

7.2. Wyznaczanie symetrii drgań normalnych

8. Spektroskopia oscylacyjna

8.1. Elementy semiklasycznej teorii promieniowania

8.2. Spektroskopia IR; spektroskopia Ramana

8.3. Wyznaczanie aktywnych drgań normalnych

9. Spektroskopia elektronowa

9.1. Hiperpowierzchnie energii potencjalnej

9.2. Reguły wyboru w molekularnej spektroskopii elektronowej

9.3. Wyznaczanie dozwolonych przejść elektronowych

10. Elementy grup ciągłych

10.1. Grupy Lie’go

10.2. Grupy transformacji; transformacje infinitezymalne

11. Symetrie i zasady zachowania

11.1. Jednorodność czasu i przestrzeni; zasada zachowania energii i pędu

11.2. Izotropia przestrzeni; zasada zachowania momentu pędu

11.3. Inwersja przestrzeni i czasu; zasada zachowania parzystości,

twierdzenie Kramersa

12. Symetria osiowa i sferyczna

12.1. Grupa obrotów w dwóch i trzech wymiarach

12.2. Wyznaczanie charakterów dla grup obrotów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 12:45 - 14:15, sala 9
Piotr Malinowski 1/1 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Powstańców Wielkopolskich 2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.