Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Termodynamika i fizyka statystyczna 1300-FZ35TiFS-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: H. Buchowski, W. Ufnalski, Podstawy termodynamiki, WNT, 1994
S. J. Blundell, K. M. Blundell, Concepts in Thermal Physics, Oxford University Press, 2009
L. D. Landau, J. M. Lifszyc, Fizyka statystyczna cz. 1 i 2, PWN, 2011
Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
wykład kursowy
Literatura:

F. Reif, Fizyka statystyczna, PWN, 1975

H. Buchowski, Elementy termodynamiki statystycznej, WNT, 1998

R. Hołyst, A. Poniewierski, A. Ciach, Termodynamika, WNT, 2005 (http://pepe.ichf.edu.pl/Thermodynamics/book.pdf)

A. Fronczak, Elementy fizyki statystycznej. Skrypt do wykładu i ćwiczeń rachunkowych dla kierunku Fotonika (rok III, semestr 5) na Wydziale Fizyki PW, 2016

Efekty uczenia się:

K_W01, K_W03 - posiada wiedzę z zakresu termodynamiki (P_W01)

K_U01, K_U09 - potrafi pokazać związki między parametrami termodynamicznymi ujęte równaniami stanu, omówić związek między podejściem makroskopowym i teorią kinetyczną gazów, oraz wska­zać na zastosowania techniczne przemian gazowych (P_U01)

K_K01 - potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania (P_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena bardzo dobra: student wykazuje dogłębną znajomość termodyna­miki w zakresie przewidzianym w sylabusie. Student przedstawił ze zro­zu­mieniem prezentację dot. zagadnień związanych z zastosowaniami termody­namiki.

Ocena dobra: student wykazuje dużą znajomość termodynamiki w zakre­sie przewidzianym w sylabusie. Student przedstawił dobrą prezen­ta­cję dotyczącą zagadnień związanych z zastosowaniami termodynamiki.

Ocena dostateczna: student wykazuje podstawową znajomość termody­na­miki w zakresie przewidzianym w sylabusie.

Ocena niedostateczna: student nie osiągnął opisanych standardów.

Zakres tematów:

1. Fenomenologiczny i statystyczny opis układów makroskopowych, kwantowa definicja mikrostanu, liczba mikrostanów, warunek równowagi układów oddziałujących termicznie, statystyczna definicja temperatury i entropii.

2. Rozkład dwumienny, elementy kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa.

3. Rozkład kanoniczny, suma statystyczna i jej związek z funkcjami termodynamicznymi układu.

4. Wpływ translacji, rotacji, oscylacji, wzbudzeń elektronowych, spinu jąder oraz rotacji wewnętrznej na funkcje termodynamiczne gazów dwu- i wieloatomowych.

5. Statystyki Bosego-Einsteina i Fermiego-Diraca.

6. Limit klasyczny (Boltzmanna) i granice jego stosowalności.

7. Zastosowanie statystyk kwantowych do gazu elektronowego i fotonowego.

8. Kondensacja Bosego-Einsteina.

9. Przejścia fazowe: topnienie, parowanie.

10. Niskie temperatury, techniki osiągania niskich temperatur.

11. Makroskopowy opis termodynamiczny układów, podstawowe parametry termodynamiczne, zmienne intensywne i ekstensywne.

12. Ciepło jako forma energii, temperatura i jej zmiany: rozszerzalność, przewodnictwo cieplne, ciepło właściwe ciał stałych i gazów.

13. Pierwsza zasada termodynamiki, zastosowania termodynamiki: przemiany gazowe, cykl zamknięty, silniki.

14. Kinetyczna teoria gazów, rozkład Maxwella-Boltzmanna.

15. Entropia, druga zasada termodynamiki, procesy nieodwracalne, rozprężanie swobodne Joule’a.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 14:30 - 16:00, sala 9
Hubert Cybulski 1/1 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Powstańców Wielkopolskich 2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.