Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do spektroskopii 1300-FZ35WdSp-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. Z. Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej (dow. wydanie).
2. Z. Kunisz Fizyczne podstawy emisyjnej analizy widmowej, PWN 1973
3. G.K. Woodgate, Struktura Atomu, PWN, 1974

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody seminaryjne
wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: Wykład z ćwiczeniami rachunkowymi, seminarium studenckie
Literatura:

1. H. Haken, H. Ch. Wolf, Atomy i kwanty. Wprowadzenie do współczesnej spektroskopii atomowej, PWN 1997.

2. H. Haken, H. Ch. Wolf, Fizyka molekularna z elementami chemii kwantowej, PWN 1998

3. W. Demtroeder, Spektroskopia Laserowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1993

Efekty uczenia się:

Student:

-posiada podstawową wiedzę z zakresu fizyki atomowej i molekularnej oraz ogólną wiedzę z zakresu fizyki a także dyscyplin pokrewnych;

- potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe prawa i twierdzenia fizyczne;

- zna podstawowe aspekty budowy i działania aparatury wykorzystywanej w spektroskopowych badaniach materii;

- potrafi w sposób przystępny przedstawić podstawowe fakty z zakresu fizyki;

- rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie dwóch kolokwiów w trakcie semestru, lub/i egzaminu na koniec semestru z oceną, ocena seminarium studenckiego.

5.0 Student wykazuje dogłębną znajomość zagadnień w zakresie przewidzianym w sylabusie.

4.0 Student wykazuje dużą znajomość zagadnień w zakresie prze¬widzianym w sylabusie.

3.0 Student wykazuje mierną znajomość zagadnień w zakresie prze¬widzianym w sylabusie.

2.0 Student nie wykazuje podstawowej znajomości zagadnień w zakresie przewidzianym w sylabusie.

Zakres tematów:

I. Spektroskopia Atomowa

1. Teorie atomistyczne: rys historyczny, elektryczna struktura atomów, rozmiary atomów, mo-del atomu Thomsona, model atomu Rutherforda.

2. Klasyfikacja i cechy charakterystyczne widm, widmo atomu wodoru, model atomu Bohra, model Sommerfelda, struktura subtelna.

3. Założenia mechaniki kwantowej: równanie Schrődingera, struktura subtelna, spin elektronu i związany z nim dipolowy moment magnetyczny, podejście Diraca – sprzężenie spin-orbita, rozszczepienie subtelne struktury subtelnej.

4. Atomy wieloelektronowe: układ okresowy pierwiastków, energie jonizacji i promienie ato-mów, model powłokowy, zakaz Pauliego, reguły Hunda.

5. Model wektorowy: oddziaływania elektromagnetyczne w atomie, przedstawienie wektorowe, oznaczenia termów atomowych, defekt kwantowy, diagramy Grotriana.

6. Wpływ jądra atomowego na poziomy energetyczne atomu: spin jądrowy i struktura nadsub-telna poziomów energetycznych, efekty izotopowe.

7. Oddziaływanie promieniowania EM z atomami: schemat Einsteina, reguły wyboru.

8. Pola zewnętrzne: normalny i anormalny efekt Zeemana, efekt Starka.

II. Spektroskopia molekularna

1. Rotacja drobin dwuatomowych: model rotatora sztywnego, energia rotacji, operator momentu pędu rotacji, liczba kwantowa rotacji, stała rotacji, rozkład obsadzeń poziomów rotacji,

2. Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z wirującymi drobinami: reguły wy-boru, wpływ sił odśrodkowych na widmo rotacji drobin rzeczywistych,

3. Rotacja drobin wieloatomowych: bąk symetryczny.

4. Oscylacje drobin dwuatomowych: model oscylatora harmonicznego, oscylator anharmonicz-ny, drgania optycznie aktywne, widmo oscylacyjno – rotacyjne (rowibracyjne),

5. Oscylacje drobin wieloatomowych: drgania normalne.

6. Stany elektronowe drobin dwuatomowych: przypadki Hunda sprzężeń, opis termów, reguły wyboru.

7. Zasada Francka – Condona , widma elektronowo – oscylacyjno – rotacyjne (rowibronowe),

8. Zjawisko Ramana: spektroskopia ramanowska.

9. Spektroskopia barwników: schemat Jabłońskiego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 12:45 - 14:15, sala 9
Andrzej Suchocki 1/1 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Powstańców Wielkopolskich 2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.