Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia dyplomowa 1000-ZDK24PRDY-SP
Seminarium (SEM) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie
Literatura uzupelniająca: Literatura - ustalana indywidualnie, zależna od przyjętego tematu pracy pisemnej
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
ćwiczenia laboratoryjne
metody dyskusyjne
metody problemowe
Metody dydaktyczne - inne: Dyskusje problemowe. Otwarta analiza postępów realizacji zadań (kwerend bibliotecznych, cząstkowych opracowań, sposobu wnioskowania). Wykorzystanie narzędzi informatycznych i edytorskich
Literatura:

- Eco U., Jak napisać pracę dyplomową – poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

- Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2000.

- Pytkowski W., Organizacja badań i ocena prac naukowych, Warszawa 1985.

- Stachowiak Z., Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych, Warszawa 2001.

- Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2010.

- Wójcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Warszawa 2012.

- Żebrowski, Technika pisania prac licencjackich i magisterskich: zagadnienia wybrane, Olsztyn 2008.

Efekty uczenia się:

Student:

- posiada podstawą wiedzę w zakresie elektronicznych nośników informacji (K_W03)

- zna zasady i regulacje dotyczące bezpieczeństwa danych, prawa autorskiego, własności intelektualnej (K_W04)

- ma podstawowa wiedzę w zakresie definiowania i klasyfikacji źródeł historycznych (K_W08)

- potrafi formułować i analizować problemy badawcze (K_U01)

- wyszukuje, analizuje i ocenia informacje, wykorzystując różnorodne techniki ich pozyskiwania (K_U02)

- potrafi wykorzystywać różne techniki komunikacji ze specjalistami w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym i ochrony zabytków (K_U03)

- samodzielnie zdobywa wiedzę pod kierunkiem opiekuna naukowego (K_U04)

-ma umiejętność tworzenia prac pisemnych oraz wystąpień ustnych z problematyki dotyczącej zarządzania dziedzictwem kulturowym i ochrony zabytków oraz dyscyplin pokrewnych (K_U22)

- ma świadomość swoich kompetencji w zakresie wiedzy fachowej i ogólno-humanistycznej oraz umiejętność ich trafnego doboru w realizacji zadań zawodowych (K_K04)

- rozwija swoje zainteresowania dotyczące historii sztuki oraz jej zarządzania i ochrony (K_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Pozytywna ocena efektów kształcenia=zaliczeniu uzgodnionej pracy pisemnej. Skala ocen: 2-5. Ocenę dostateczną warunkuje 50-60% punktacji poprawności wykonania zadania; ocenę dostateczną plus gwarantuje 60-70%; dobrą: 70-80%; dobrą plus: 80-90%; bardzo dobrą: 90-100%

Zakres tematów:

- Podstawowe problemy metodologii badań naukowych

- Charakterystyka wybranych metod i technik badawczych

- Specyfika aparatu pojęciowego historyka sztuki i zabytkoznawcy. Język tekstu i język hasła katalogowego

- Sposoby odnotowywania źródeł wiedzy w tekście

- Aparaty przypisów i zasady ich konstruowania

- Etyczne aspekty pisania pracy naukowej

- Stan badań. Problematyka badawcza a tematu (tytułu) pracy

- Struktura i plan pracy

- Metody i techniki pozyskiwania danych. Literatura przedmiotu. Kwerenda archiwalna. Materiały ikonograficzne. Źródła kartograficzne

- Badania terenowe i analizy in situ

- Prezentacja przygotowanych przez studentów tematów i planów prac

- Prezentacja prac badawczych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 14:30 - 15:15, (sala nieznana)
Aleksander Jankowski 7/7 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.