Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Laboratorium fizyczne II 1300-FZ12LF2-SD
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Każde zadanie posiada odrębny spis zalecanej literatury oraz kopie wybranych pozycji - opiekun dydaktyczny (prowadzący zajęcia) sugeruje wybór pozycji.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Metody dydaktyczne - inne: eksperyment (dyskutowane indywidualne projekty studenckie).
Literatura:

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki t. 1 - 5, (dow. Wyd.)

2. Z. Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej (dow. wydanie)

3. C. Kittel, Wstęp do fizyki ciała stałego (dow. wydanie ).

4. Encyklopedia Fizyki, PWN 1972.

Efekty uczenia się:

K_W07 posiada wiedzę z zakresu technik doświadczalnych i obserwacyjnych stosowanych w fizy¬ce (P_W01).

K_W08 zna teoretyczne podstawy budowy i działania aparatury badawczej i pomiarowej w fizyce (P_W02).

K_W09 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę na stanowisku badawczym lub pomiarowym (P_W03).

K_W12 zna ogólne zasady rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk ścisłych, w szczególności fizyki (P_W04).

K_U02 potrafi planować i przeprowadzać badania doświadczalne z zakresu fizyki oraz opraco¬wy¬wać wyniki tych badań i na tej podstawie wyciągać krytyczne wnioski (P_U01).

K_U03 potrafi stosować analizę niepewności pomiarowych do ilościowego opracowania wyni¬ków pomiarów i wyciągania krytycznych wniosków jakościowych (P_U02)

K_U05 zna podstawowe czasopisma anglojęzyczne z zakresu fizyki znajdujące się na liście czaso¬pism punktowanych i potrafi znajdować w nich niezbędne informacje, a także potrafi ko¬rzys¬tać z naukowych baz danych (P_U03).

K_U06. potrafi przygotować samodzielnie pracę pisemną, w języku polskim, przedstawiającą wy¬ni¬ki przeprowadzonych badań doświadczalnych, przy czym struktura pracy obejmuje opis i uza¬sadnienie celu pracy, przyjętą metodologię badań, wyniki i ich interpretację oraz zna¬czenie na tle innych podobnych badań (P_U04).

K_K01 zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, potrafi inspiro¬wać i organizować proces uczenia się własny i innych (P_K01)

K_K04 rozumie oraz docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; rozumie odpowiedzialność i konsekwencje etyczne i społeczne związane z niewłaś¬ci¬wą i nierzetelną interpretacją wyników badawczych; postępuje etycznie (P_K02)

K_K05 rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popu¬larnonaukowymi z dziedziny fizyki w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy (P_K03)

K_K06 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy (P_K04).

Metody i kryteria oceniania:

Student zobowiązany jest do zaliczenia minimum 4 zadań w ciągu semestru. Na zadanie składa się: zdanie kolokwium dotyczącego wiedzy teoretycznej na temat zadania, wykonanie pomiarów oraz zebranie całości w postaci pi¬semnego raportu. Każde zadanie jest oceniane z uwzględnieniem wszystkich wymienionych wyżej elementów.

Kryteria oceniania:

5.0 Student wykazuje dogłębną znajomość zagadnień w zakresie przewidzianym w ćwiczeniu.

4.0 Student wykazuje dużą znajomość zagadnień w zakresie prze¬widzianym w ćwiczeniu.

3.0 Student wykazuje mierną znajomość zagadnień w zakresie prze¬widzianym w ćwiczeniu.

2.0 Student nie wykazuje podstawowej znajomości zagadnień w zakresie przewidzianym w ćwiczeniu.

Zakres tematów:

Laboratorium Fizyczne II jest pracownią dla zaawansowanych. Tematyka zadań (17 stanowisk doświadczalnych) obej-muje m.in.: fizykę ciała stałego, spektroskopię atomową i molekularną, optykę, fale mechaniczne i inne. Student wyko¬nuje zadanie samodzielnie, pod indywidualną opieką prowadzącego zajęcia. Z reguły ćwiczenia nie są wyposażone w szczegółową instrukcję postępowania a student sam proponuje rozwiązanie problemu.

Laboratorium Fizyczne II - wykaz ćwiczeń

1. Badanie drgań - wahadła sprzężone.

2. Elektroluminescencja.

3. Wyznaczanie współczynnika dyfuzji metodą optyczną.

4. Badanie interferencji i dyfrakcji światła. Pomiar gęstości zapisu informacji na płycie CD i DVD.

5. Wyznaczanie stosunku e/k oraz szerokości przerwy energetycznej w półprzewodnikach.

6. Badanie modelu ciała doskonale czarnego. Wyznaczenie stałej Stefana - Boltzmanna.

7. Wyznaczanie współczynnika załamania cienkich warstw dielektrycznych metodą spektrofotometryczną.

8. Badanie widm absorpcji roztworów barwników.

9. Wyznaczanie czasu życia nośników większościowych

10. Badanie transmisji filtrów optycznych.

11. Termoemisja.

12. Wyznaczanie charakterystyk widmowych (czułości) wybranych fotodetektorów.

13. Zjawisko Ramsauera – Townsenda.

14. Interferometr Michelsona. Wyznaczenie współczynnika załamania powietrza.

15. Ultradźwiękowa siatka dyfrakcyjna.

16. Wyznaczanie napięcia powierzchniowego cieczy metodą optyczną.

17. Badanie zależności temperaturowej przewodnictwa elektrycznego metali i półprzewodników.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.