Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie 1000-ZDK24SEMM-SD
Seminarium (SEM) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie
Literatura uzupelniająca:  D. Lindsay, Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995
 W. Marciszewski, Metody analizy tekstu naukowego, Warszawa 1981
 E. Niedzielska, Mały poradnik autora i recenzenta pracy akademickiej, Wrocław 1999
*Szczegółowa literatura – w zależności od wybranych tematów – ustalona ze studentami

Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
metody proseminaryjne
metody seminaryjne
Literatura:

- J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 1995

- G. Gambarelli, Z. Łucki, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Kraków, 1998

- M. Grzybowski, D. Gurzyńska-Bociek, Wskazówki dla piszących pracę magisterską, Płock 1995

- T. Kaczmarek, Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską, Warszawa 2009 (http://www.kaczmarek.waw.pl/wp-content/uploads/2009/10/poradnik_2009_tk.pdf)

- M. Krajewski, Piszemy prace naukowe. Vademecum dla studentów

i doktorantów, Rypin 2004

- A. Pudło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2000

- S. Urban, W. Ładowski, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2003

- J. Weiner, Technika pisania i prezentowania prac naukowych (publikacja naukowa, praca seminaryjna, praca magisterska, referat, poster), Kraków 1992

- W. Zaczyński, Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych

i magisterskich, Warszawa 1995

Efekty uczenia się:

WIEDZA – student:

W01 – posiada niezbędną wiedzę merytoryczną do napisania pracy magisterskiej; (K_W10)

W02 – zna prawo autorskie i zasady jego przestrzegania; (K_W04)

W05 – posiada podstawową wiedzę z zakresu wykrywania nowych faktów oraz znajdowania związków między faktami; (K_W08)

UMIEJĘTNOŚCI – student:

U01 – umie zdefiniować problemy i cele badań; (K_U01)

U02 – posiada elementarne umiejętności badawcze (formułuje i analizuje problemy badawcze); (K_U02)

U03 – wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje informacje z wykorzystaniem różnych źródeł; (K_U04)

U04 – poszukuje i pozyskuje dane w bibliotece, archiwum oraz cyberprzestrzeni; (K_U04)

U06 – organizuje własny proces pisania pracy magisterskiej; (K_U22)

U07 – pisze pracę na wybrany temat

(w tym rozwiązuje problemy językowe i stylistyczne); (K_U22)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – stale dokształca się, aktualizuje swoją wiedzę i umiejętności; (K_K04)

K02 – jest świadomy głoszonych przez siebie poglądów i przekonań; (K_K06)

K03 – potępia nieuczciwe zachowanie w kwestiach naruszania cudzej własności intelektualnej oraz instrumentalnemu wykorzystywaniu posiadanej wiedzy. (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

 aktywność na zajęciach;

 zebranie bibliografii na wybrany temat;

 przygotowanie konspektu pracy

 napisanie pracy seminaryjnej w/w wybranego tematu

zaliczenie – w oparciu o oddaną pracę dyplomową do oceny i egzaminu dyplomowego (obrony pracy przed komisją)

Zakres tematów:

1. Podstawowe problemy metodologii badań historycznych, historii sztuki.

2. Wybór tematu pracy seminaryjnej (dyplomowej). Zdefiniowanie problemu i celów badań.

3. Zbieranie materiału: bibliografia i fiszki.

4. Analizowanie i przetwarzanie zgromadzonych materiałów.

5. Konstruowanie układu pracy (konspekt, części składowe pracy).

6. Tezy pracy wg wybranego tematu.

7. Organizacja procesu pisania (merytoryczne opracowanie tematu; cytaty; przypisy).

8. Prezentowanie fragmentów pracy na seminarium – dyskusja w zespole.

9. Praca nad kształtem (budową) pracy.

10. Komputerowe przygotowanie tekstu do druku (formatowanie tekstu).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 18:00 - 18:45, (sala nieznana)
Justyna Żychlińska 2/5 szczegóły
2 każda środa, 16:15 - 17:00, (sala nieznana)
Monika Opioła-Cegiełka 1/5 szczegóły
3 każdy wtorek, 18:00 - 18:45, (sala nieznana)
Agnieszka Wysocka 1/5 szczegóły
4 każdy poniedziałek, 10:00 - 10:45, (sala nieznana)
Jacek Woźny 1/5 szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Szczutkowska 1/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.