Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archeologia militarna 1000-WZ11ARMILI-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Dla najstarszych okresów pradziejowych:
Czebreszuk J., Kozłowska-Skoczka D. 2008, Sztylety krzemienne na Pomorzu Zachodnim;
Wojciechowski W. 1976, Sztylety krzemienne typu skandynawskiego w Polsce Zachodniej. Ze studiów nad kontaktami Polski Zachodniej z południową Skandynawią w późnym neolicie i w początkach epoki brązu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Archeologiczne, t. 7, s. 37-94
Dla epoki brązu i wczesnej epoki żelaza:
Bukowski Z. 1998, Pomorze w świetle dalekosiężnych kontaktów wymiennych
Fogel J. 1979, Siły zbrojne ludności kultury łużyckiej w dorzeczu Odry i Wisły (Organizacja – struktura – wartość bojowa), Materiały Zachodniopomorskie, t. 25, s. 7-52.
Fogel J. 1979, Studia nad uzbrojeniem ludności kultury łużyckiej w dorzeczu Odry i Wisły.
Fogel J. 1988, Militaria kultury łużyckiej z dorzecza Odry i Wisły (źródła)Gedl M. 1980, Die Dolche und Stabdolche in Polen.
Gedl M. 1984, Die Messer in Polen.
Kaczmarek M. 2002, Zachodniowielkopolskie społeczności kultury łużyckiej w epoce brązu
Kaczmarek M. 2012, Epoka brązu na Nizinie Wielkpolsko-Kujawskiej w świetle interregionalnych kontaktów wymiennych
Kuśnierz J. 1998, Die Beile in Polen III
Szpunar A. 1987, Die Beile in Polen I.
Żychlińska J. 2008, Recepcja „importu” nordyjskiego na ziemiach polskich we wczesnych fazach kultury łużyckiej
¬Dla okresu przedrzymskiego i rzymskiego:
Biborski M. 1978, Miecze z okresu wpływów rzymskich na obszarze kultury przeworskiej, Materiały Archeologiczne, t. 18, s. 53-165.
Bochnak T. 2003, Długie noże w grobach kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego - broń czy narzędzie?, Materiały Archeologiczne, t. 34, s. 5-18
Bochnak T. 2004, Zróżnicowanie typologiczne ostróg oraz bojowe zastosowanie konia w kulturze przeworskiej w młodszym okresie przedrzymskim. Zeszyty Naukowe UR. Seria Archeologiczno-Historyczna, t. 23, s. 9-61
Dąbrowski K., Kolendo J. 1967, Z badań nad mieczami rzymskimi w Europie środkowej i północnej, Archeologia Polski, t. 12, s. 383-427
Domaradzki M. 1977, Tarcze z okuciami metalowymi na terenie Celtyki Wschodniej, Przegląd Archeologiczny, t. 25, s. 53-95
Elantkowska J. 1961, Uzbrojenie ludności kultury przeworskiej w okresie rzymskim na Śląsku. Zeszyty Naukowe UAM, nr 2, s. 51-157.
Godłowski K. 1992, Zmiany w uzbrojeniu ludności kultury przeworskiej w okresie wpływów rzymskich. W: Arma et ollae, Łódź, s. 71-88.
Kaczanowski P. 1995, Klasyfikacja grotów broni drzewcowej kultury przeworskiej z okresu rzymskiego
Kontny B. 1998, Próba odtworzenia technik walki mieczem w młodszym okresie przedrzymskim. Wpływ formy broni na jej zastosowanie, Światowit 41, FAsc B, s. 388-402.
Kontny B. 2001. Wojna oczami archeologa. Uwagi na temat sposobów walki ludności kultury przeworskiej w okresie wpływów rzymskich w świetle źródeł archeologicznych. Światowit, 44, Fasc. B, s. 91-119. Łuczkiewicz P. 2006, Uzbrojenie ludności ziem Polski w młodszym okresie przedrzymskim
Makiewicz T. 1992, Broń jako element rytuałów ofiarnych w okresie przedrzymskim i rzymskim na terenie Polski. W: Arma et ollae, s. 109-128.
Wołągiewicz D.M, Wołągiewicz R.1963, Uzbrojenie ludności Pomorza Zachodniego u progu naszej ery, Materiały Zachodniopomorskie, t. 9, s. 9-136.
Dla wczesnego i późnego średniowiecza:
Bienia M. 1998, Znaleziska mieczy Wikingów na terenie województwa bialskopodlaskiego, Podlaski Kwartalnik Kulturalny, t. 1, s. 48-54
Głosek M. 1984, Miecze środkowoeuropejskie z X-XV wieku
Głosek M. 1996, Późnośredniowieczna broń obuchowa w zbiorach polskich
Hilczerówna Z. 1956, Ostrogi polskie z X-XIII wieku
Janowski A. 2006, Brązowe i srebrne trzewiki pochew mieczy z . X-XIII wieku. Uwagi o proweniencji i datowaniu
Kotowicz P. Uwagi o znaleziskach kiścieni wczesnośredniowiecznych na terenie Polski, Acta Militaria Mediaevalia, t, 2, s., 51-66
Kotowicz P. 2013, Problematyka badań bronioznawczych nad wczesnośredniowiecznym uzbrojeniem Lubelszczyzny. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 34, s51-71.
Marek L. 2004, Wczesnośredniowieczne miecze Europy Środkowej i Wschodniej. Dylematy archeologa i bronioznawcy. Studia Archeologiczne, t. 36
Nadolski A. 1954, Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI i XII w.
Nadolski A. (red.), 1990, Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350-1450 Sarnowska W. 1962, Topory wczesnośredniowieczne z obszaru Śląska. Światowit 24,s. 493-514
Świątkiewicz P. Uzbrojenie wczesnośredniowieczne Pomorza Zachodniego
Wachowski K 2001, Elementy rodzime i obce w uzbrojeniu wczesnośredniowiecznym na Śląsku. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archaeologica, 23, s. 153-176
Wyrwa A., Sakiewicz P., Pudło P. (red.). 2011, Miecze średniowieczne z Ostrowa Lednickiego i Giecza
Żak J., Maćkowiak-Kotkowska L. 1988, Studia nad uzbrojeniem środkowoeuropejskim VI-X wieku

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne - inne: Wykład, analiza źródeł, dyskusja
Literatura:

Hensel W. 1988, Polska Starożytna.

Kmieciński J. (red.). 1989, Pradzieje ziem polskich, t. I, cz. 1, 2.

Miśkiewicz B. 1991, Szkice z dziejów wojskowości.

Efekty uczenia się:

WIEDZA – student:

W01 – wie jaki jest całokształt studiów archeologicznych dotyczących uzbrojenia

W02- wie jak wygląda współpraca różnych dyscyplin naukowych

W03- ma rozbudowaną wiedzę na temat uzbrojenia w pradziejach

W04 – wie jaka jest podstawowa terminologia związana z uzbrojenia w pradziejach

UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 – potrafi analizować opracowania archeologiczne oraz materialne źródła archeologiczne dotyczące uzbrojenia

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – jest świadomy głębi swoich kwalifikacji i kompetentności naukowych oraz dąży do ich dalszego umacniania i wzbogacania

K02 – rozumie jaka jest rola tradycji w formowaniu się oręża polskiego

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia praktyczne- projekt

Zakres tematów:

1) Wyjaśnienie podstawowych definicji, terminologii, źródeł oraz specyfiki warsztatu archeologa

2) Omówienie, analiza i krytyka źródeł archeologicznych dotyczących uzbrojenia dla najstarszych odcinków pradziejów ziem polskich (paleolit, mezolit, neolit)

3) Omówienie, analiza i krytyka źródeł archeologicznych dotyczących uzbrojenia dla epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (źródła materialne, ikonografia). Porównanie uzbrojenia z ziem polskich do obszarów starożytnej Grecji

4) Omówienie, analiza i krytyka źródeł archeologicznych, ikonografii, rzeźby oraz źródeł pisanych dotyczących uzbrojenia dla okresu przedrzymskiego, wpływów rzymskich i wędrówek ludów. Rejestracja uzbrojenia w skali ogólnoeuropejskiej (cywilizacja celtycka, Barbaricum, cywilizacja rzymska).

5) Omówienie, analiza i krytyka źródeł archeologicznych ikonografii, rzeźby oraz źródeł pisanych dotyczących uzbrojenia dla okresu wczesnego i późnego średniowiecza . Rejestracja uzbrojenia w skali ogólnoeuropejskiej ( oddziaływanie Europy Zachodniej, Południowej i Północnej).

6) Omówienie, analiza i krytyka źródeł archeologicznych ikonografii, rzeźby oraz źródeł pisanych dotyczących uzbrojenia dla czasów nowożytnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 16:00 - 17:30, sala 112
Justyna Żychlińska 10/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.