Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka zrównoważonego rozwoju 1000-SM12PZR-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: S. Kozłowski, Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku, Warszawa 2000
J. Kronenberg i T. Bergier, Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010 (w wersji internetowej: http://www.sendzimir.org.pl/podrecznik )
Na rzecz ludzi i ziemi. Raport CSR, „Polityka”, nr 36, z dn. 6-12.09.2017 r.
Odnowiona Strategia UE Dotycząca (Zrównoważonego) Trwałego Rozwoju, Rada UE 2006 (w wersji internetowej: http://ec.europa.eu/sustainable/docs/renewed_eu_sds_pl.pdf )
B. Piontek, Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego dla Polski, Warszawa 2002
„Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development” (w wersji internetowej: http://ekorozwoj.pol.lublin.pl/index_p.html )
Raport o stanie świata: O postępie w budowie zrównoważonego społeczeństwa, Warszawa 2004
H. Rogall, Ekonomia zrównoważonego rozwoju, Poznań 2010
Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, GUS, Katowice 2011, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/oz_wskazniki_
zrownowazonego_rozwoju_Polski_us_kat.pdf
Zrównoważona przyszłość w naszych rękach. Przewodnik po strategii zrównoważonego rozwoju UE. Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2008 (w wersji internetowej: http://www.innowacje.dolnyslask.pl/zalaczniki/085_zrownowazony_rozwoj_UE.pdf ).
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Literatura:

Edukacja ku zmianie. Podręcznik edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju (w wersji internetowej: http://balticuniv.uu.se )

M. Leszczyńska, Bezpieczeństwo ekologiczne, Kraków 2016

Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, pod red. A. Papuzińskiego, Bydgoszcz 2005.

Efekty uczenia się:

WIEDZA – student:

W01- ma podstawową wiedzę na temat pojęciu zrównoważonego rozwoju oraz instytucji ONZ i ich współpracy z ponadnarodowymi instytucjami finansowymi na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju (K_W02)

W02 - ma podstawową wiedzę o relacjach i zależnościach między ekonomią, rozwojem społecznym i środowiskiem przyrodniczym w skali globalnej, regionalnej i w kraju (K_W05)

UMIEJĘTNOŚCI – student:

U01 - posiada umiejętność zastosowania teorii zrównoważonego rozwoju (ZR) do merytorycznego opisu i oceny praktyki politycznej ZR na szczeblu międzynarodowym i w sferze stosunków bilateralnych Polski (K_U01)

U02 - potrafi analizować i interpretować zależności między aktualną ewaluacją światowych problemów społecznych i gospodarczych a statusem celów ekologicznych w międzynarodowej polityce ZR (K_U03)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 - podejmuje inicjatywy, mające na celu zrównoważony rozwój, potrafi zastosować swoją wiedzę na temat pozytywów współpracy prowadzonej na różnych szczeblach polityki ZR w zakresie oceny bieżącej polityki państwa w sferze bezpieczeństwa ekologicznego i energetycznego (K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium

Student może uzyskać następujące oceny, które odpowiadają podanym wyliczeniom punktacji:

5,o> 91%

4,5 = 81-90%

4,0 = 71-80%

3,5 = 61-70

3,0 = 51-60%

gdzie poszczególne oceny oznaczają:

5,0 - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty

4,5 - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z pewnymi błędami lub nieścisłościami

4,0 - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów

3,5 - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów lub z istotnymi nieścisłościami

3,0 - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych ważnych aspektów lub z poważnymi nieścisłóściami

2,0 - brak osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia

Zakres tematów:

1. Pojęcie zrównoważonego rozwoju

2. Cele gospodarki zrównoważonego rozwoju

3. Zrównoważony rozwój jako polityka rozwiązywania problemów globalnych

4. Współczesna światowa środowiskowa polityka zrównoważonego rozwoju a historyczne motywy ochrony przyrody.

5. Globalne zagrożenia ekologiczne.

6.. Środowiskowa polityka zrównoważonego rozwoju w ujęciu teoretyczno-metodologicznym.

7. Geneza światowej środowiskowej polityki zrównoważonego rozwoju.

8. Ewolucja światowej środowiskowej polityki równoważonego rozwoju.

9. Geneza i ewolucja polityki zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej.

10. Globalne zagrożenia rozwoju społeczno-gospodarczego na świecie.

11. Instrumenty zrównoważonego rozwoju.

12. Społeczne i gospodarcze aspekty światowej polityki zrównoważonego rozwoju.

13. Geneza i ewolucja światowej polityki zrównoważonego rozwoju.

14. Mierniki zrównoważonego rozwoju.

15.Cele milenijne i nowe zadania w skali globalnej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 14:30 - 16:00, sala 109
Helena Głogowska 15/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.