Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie 1000-SM23WPP-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Dobrzeniecki Karol , Korycka-Zirk Milena, Wstęp do prawoznawstwa. Ćwiczenia i materiały, Toruń 2010.
Korybski A. , Leszczyński L. , Pieniążek A., Wstęp do prawoznawstwa, Lublin 2009.
Kufel J., Siuda W., Prawo gospodarcze dla ekonomistów, Poznań 2001.
Siuda W. Elementy prawa dla ekonomistów, Poznań 2003 i nast.
Studia z teorii polityki, red. A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wrocław 1999.
Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, red. B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Lublin 2007.
Zieliński E., Nauka o państwie i polityce, Warszawa 1999.
Portal edukacyjny Sejmu RP http://edukacja.sejm.gov.pl
Portal internetowy Sejmu RP http://www.sejm.gov.pl
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
Literatura:

Dubel L., Korybski A., Makwart Z., Wprowadzenia do nauki o państwie i polityce, Zakamycze 2002.

Łopatka A. , Encyklopedia prawa, Warszawa 1995.

Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, wyd. VIII, Toruń 2010.

Roskin M. G., Wprowadzenie do nauk politycznych, Poznań 2001.

Salamonowicz Zbigniew, Wstęp do prawoznawstwa, Szczytno 2010.

Seidler G.L., Groszyk H., Pieniążek A., Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie, Lublin 2003.

Winczorek P., Wstęp do nauki o państwie, Warszawa 1995.

Portal Polskiego Serwer Prawa http://lex.pl

Efekty uczenia się:

WIEDZA – student:

W01

definiuje podstawowe pojęcia nauki prawa i pozycji jednostki w państwie

W02

rozpoznaje zachodzące podczas tworzenia i stosowania prawa procesy

W03

identyfikuje problemy podczas stosowania norm prawnych

W04

posiada wiadomości dotyczące relacji miedzy prawem a innymi systemami normatywnymi

W05

zna i identyfikuje równe gałęzie praw i potrafi je scharakteryzować

UMIEJĘTNOŚCI - student:

Umiejętności – student:

U01

interpretuje przebieg procesów prawnych i ich relacje do innych systemów

U02

znajduje i klasyfikuje źródła prawa niezbędne do poznania treści norm prawnych

U03

praktycznie wykorzystuje źródła prawa w analizie tekstów prawnych

U04

klasyfikuje rodzaje norm i przepisów prawnych,

U05

wyszukuje i klasyfikuje normy przynależne do danych gałęzi prawa

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01

ma świadomość konieczności przestrzegania systemów normatywnych

K02

jest przekonany o korzyściach wynikających z znajomości źródeł prawa i ich treści

K03

potrafi wykorzystać i uzupełnić nabytą wiedzę i umiejętności w oparciu o znane mu źródła prawa.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny test wyboru i uzupełnień wyboru (60% i powyżej poprawnych odpowiedzi – ocena dostateczny, 70% i powyżej ocena dostateczny plus, 80% i powyżej ocena dobry, 90% i powyżej ocena dobry plus, 95% i powyżej ocena bardzo dobry)

Zakres tematów:

1. Państwo – pojęcie, sposoby definiowania cechy i geneza państwa. Nazwa i pojęcie państwa. Definiowanie państwa, jego cechy. Geneza państwa i różne jego koncepcje.

2. Pojęcie i geneza typów państwa, klasyfikacja typów państwa, Forma państwa.

3. Państwo i jego struktur wewnętrzna. Władza w państwie: wykonywanie władzy państwowej, partie polityczne i grupy nacisku. Ciała przedstawicielskie.

4. Samorząd – kreacja i zadania.

5. Charaterystyka podstawowych ustrojów państwowych

6. Partie polityczne i grupy nacisku

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 12:45 - 14:15, sala 210
Katarzyna Grysińska-Jarmuła 15/19 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.