Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia dyplomowa 1000-SM24PRAD-SP
Seminarium (SEM) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: - J. Boć, Jak napisać pracę magisterską, Wrocław 1995.
- G. Gambarelli, Z. Łucki, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Kraków 1998.
- M. Krajewski, Piszemy prace naukowe. Vademecum dla studentów i doktorantów, Rypin 2004.
- T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1998.
- A. Swieżawski, Warsztat naukowy historyka. Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 2001.
- J. Weiner, Technika pisania i prezentowania prac naukowych, Kraków 1992.
- W.P. Zaczyński, Statystyka w pracy badawczej…, Warszawa 1997.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody pracy ze źródłami
metody proseminaryjne
Literatura:

- A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 1998.

- I. Ihnatowicz, Nauki pomocnicze historii XIX i XX wieku, Warszawa 1990.

- B. Miśkiewicz, Wstęp do badań historycznych, Warszawa-Poznań 1974 i następne wydania.

- M. Pawlak, J. Serczyk, Podstawy badań historycznych. Skrypt dla studentów, Bydgoszcz 1991.

- J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1995.

- J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2001.

- J. Topolski, Metodologia historii, Warszawa 1968 i następne wydania.

- J. Topolski, Wprowadzenie do historii, Poznań 1998.

Efekty uczenia się:

WIEDZA – student:

W01 – posiada wiedzę na temat metod badawczych charakterystycznych dla nauk humanistycznych i społecznych (K_W01)

W02 – zna metody badawcze oraz techniki gromadzenia danych (K_W02)

W03 – dysponuje podstawową wiedzą na temat stosunków międzynarodowych w zakresie zagadnień politycznych, ekonomicznych i społecznych (K_W03; K_W04)

W04 – zna zasady bezpieczeństwa informacji, prawa autorskiego i regulacje prawne → ochrona własności intelektualnej (K_W16)

UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 – pozyskuje, selekcjonuje, analizuje i ocenia zgromadzoną informację na temat wybranego regionu (K_U04)

U02 – dokonuje krytyki wewnętrznej źródeł pisanych, ikonograficznych, statystycznych, rzeczowych, a także ustnych (zebranych w trakcie swych badań) (K_U05)

U03 – dobiera metody badawcze do potrzeb opracowania danych w wybranym zakresie tematycznym stosunków międzynarodowych (K_U13)

U04 – przygotowuje pracę pisemną na zadany temat (K_U17; K_U18)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – świadomie podejmuje wyzwania w realizacji zadań zawodowych, w tym wyszukuje niezbędne materiały i dane potrzebne do pracy (K_K02; K_K11)

K02 – przestrzega zasad netykiety (zasad przyzwoitego zachowania w Internecie) oraz zasad etycznych w pracy zawodowej (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

─ aktywność na zajęciach

─ napisanie mini artykułu naukowego na zadany temat z zastosowanie aparatu badawczego: poprawnie zapisane przypisy, bibliografia, praca uwzględniająca przegląd literatury oraz materiał źródłowy (w tym statystyka, przepisy prawne), tezy we wstępie oraz wnioski w zakończeniu pracy

Zakres tematów:

- Definicja i klasyfikacja źródła

- Krytyka źródła

- Wiedza źródłowa (źródło historyczne a źródło informacji)

- „Czytanie” ikonografii

- Materiał statystyczny

- Badania empiryczne: konstruowanie narzędzi

- Warsztat pracy naukowej

- Technika pracy naukowo-badawczej, zbieranie materiałów (fiszki, notatki nielinearne w pracy badacza)

- Etapy wdrażania do pisania pracy naukowej:

a) Podstawowe czynności podczas pisania pracy naukowej

b) Etapy przygotowywania prac

- Zapis bibliograficzny: przypisy, bibliografia i indeksy – funkcje i zastosowanie

- Cytowanie i parafrazowanie

- Konstruowanie narracji historycznej (kompozycja, stylistyka, argumentacja)

- Zewnętrzny wygląd i forma pracy

- Komputer i Internet w pracy badacza

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 16:15 - 17:00, sala 110
Teresa Maresz 15/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.