Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sposoby rozwiązywania konfliktów 1000-SM24SRKS-SP
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Wojna o pokój. Współczesna rywalizacja, spory, konflikty i wojny, pod red. M. Kubiaka, M. Minkiny, Warszawa-Siedlce 2011
2. Świat współczesny. Wyzwania, zagrożenia i współzależności w procesie budowy nowego porządku międzynarodowego, pod red. W. Malendowskiego, Poznań 2008
3. Udział jednostek wojska polskiego w międzynarodowych operacjach pokojowych w latach 1975-2003, pod red. D. S. Kozerawskiego, Warszawa 2004
4. K. Kubiak, Wojny, konflikty i punkty zapalne na świecie, Warszawa 2007
5. A. i H. Tofler, Wojna i antywojna. Jak przetrwać u progu XXI wieku?, Poznań 2003
6. J. Reginia-Zacharski, Wojna w świecie współczesnym, Łódź 2014
7. Konflikty i spory międzynarodowe, t. 1, pod red. R. Łosia, Łódź 2009
8. Konflikty i spory międzynarodowe, t. 2, pod red. R. Łosia i J. Regini-Zacharskiego, Łódź 2011
9. Współczesne spory i konflikty międzynarodowe: studia przypadków, pod red. A. Potyrały, Poznań 2007
10. Zwalczanie zagrożeń współczesnego świata, pod red. G. Ciechanowskiego, M. Cupryjaka, P. Nowaka, Szczecin 2015
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Metody dydaktyczne - inne: metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
Literatura:

1. K. Pawłowski, Spory i konflikty międzynarodowe, (w:)Międzynarodowe stosunki polityczne, pod red. M. Pietrasia, Lublin 2007

2. Współczesne stosunki międzynarodowe, pod red. T. Łoś-Nowak, Wrocław 2008, cz. II, III

3. K. Mingst, Podstawy stosunków międzynarodowych. Warszawa 2006, r. 8

4. W. Malendowski, Główne wyzwania i zagrożenia w stosunkach międzynarodowych, (w:)Stosunki międzynarodowe, pod red. W. Malendowskiego i Cz. Mojsiewicza, Wrocław 2004

5. J. Nye, Konflikty międzynarodowe i wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa 2009

6. W. M. Stankiewicz, Konflikt jako zjawisko integrujące i dezintegrujące oblicze współczesnego świata, Olsztyn 2008

7. J. Odziemkowski, Konflikty międzynarodowe po 1945 roku, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

Wiedza: student

W01 - posiada wiedzę na temat sporów i konfliktów we współczesnym świecie (K_W01, K_W02)

W02 - zna sposoby ich rozwiązywania ( K_W04)

W03 - posiada wiedzę o konkretnych przypadkach (K_W14)

Umiejętności: student

U01 - potrafi wykorzystać wiedzę o mechanizmach rodzenia się konfliktów, sposobach ich eliminowania i łagodzenia ich skutków ( K_U03)

U02 - potrafi samodzielnie interpretować przyczyny. przebieg konfliktów o sposoby ich rozwiązywania ( K_U06)

U03 - posiada umiejętność prowadzenia dyskusji na temat rozwiązywania konfliktów we współczesnym świecie (K_U06)

Kompetencje społeczne: student:

K01- potrafi wybrać właściwy możliwy sposób rozwiązania konfliktów międzynarodowych ( K_K07)

K02- potrafi identyfikować konflikty we współczesnym świecie (K_K07)

Metody i kryteria oceniania:

przygotowanie do zajęć, udział w dyskusji, przygotowanie referatu, kolokwium

Student może uzyskać następujące oceny, które odpowiadają podanym wyliczeniom punktacji:

5,o> 91%

4,5 = 81-90%

4,0 = 71-80%

3,5 = 61-70%

3,0 = 51-60%

gdzie poszczególne oceny oznaczają:

5,0 - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty

4,5 - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z pewnymi błędami lub nieścisłościami

4,0 - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów

3,5 - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów lub z istotnymi nieścisłościami

3,0 - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych ważnych aspektów lub z poważnymi nieścisłóściami

2,0 - brak osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia

Zakres tematów:

1. Logika konfliktów. Pojęcia i ich istota: spór, konflikt, konflikt zbrojny

2. Geneza konfliktów

3. Równowaga sił a ujawnianie się konfliktów

4. Koncepcje bezpieczeństwa zbiorowego po I wojnie światowej. Pakt Ligi Narodów i pakty o nieagresji z ZSRR i Niemcami

5. Rozwiązania po II wojnie światowej w okresie zimnej wojny. Organizacja Narodów Zjednoczonych

6. Regulacja sporów międzynarodowych w ramach OBWE i innych organizacji międzynarodowych

7. Negocjacje międzynarodowe. Rola dyplomacji

8. Wojny jako szczególny rodzaj konfliktów

9. Konflikty cywilizacyjno-kulturowe

10-15. Konflikty i sposoby ich rozwiązywania - konkretne przypadki

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 11:00 - 12:30, sala 109
Helena Głogowska 15/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.