Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Integracja europejska i system prawny UE 1000-SM36IESPUE-SP
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Dziesięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej: próba bilansu i nowe otwarcie, J. M. Fiszer (red.), Warszawa 2015.

M. Kleinowski, Siła państw w Unii Europejskiej: pozaformalne wyznaczniki siły państw w Radzie UE i Radzie Europejskiej, Toruń 2015.

E. Lesiewicz, Zróżnicowanie procesów integracji europejskiej: wybrane problemy, Poznań 2015.

Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej: diagnoza i perspektywy, H. Tendera-Właszczuk (red.), Warszawa 2015.

Kryzysy we współczesnej Europie i próby ich przezwyciężenia: wybrana problematyka, K. Garczewski (red.), Toruń 2017.

Droga usiana drutami: imigrancka odyseja do Europy, R. Żelichowski (red.), Warszawa 2018.

J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej: podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji, Warszawa 2017.

Kryzys migracyjny a bezpieczeństwo Polski i Unii Europejskiej. Wybrane aspekty, A. Lewandowski, I. Monolatii, M. Polakowski (red.), Płock 2017.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: prezentacje multimedialne
Literatura:

T. G. Grosse, Pokryzysowa Europa: dylematy Unii Europejskiej, Warszawa 2018.

Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, E. Małuszyńska, B. Gruchman (red.), Warszawa 2018.

Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, M. M. Kenig-Witkowska (red.), Warszawa 2017.

K. Szczerski, Utopia europejska: kryzys integracji i polska inicjatywa naprawy, Kraków 2017.

Unia Europejska w czasach kryzysu. Najważniejsze wyzwania i scenariusze na przyszłość, M. Musiał-Karg (red.), Poznań 2014.

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI - student:

K_U02 umiejętnie interpretuje układy, traktaty, porozumienia, akty prawne UE w środowisku międzynarodowym

K_U05 znajduje i poddaje krytycznej analizie źródła dotyczące różnych, wybranych aspektów integracji europejskiej

K_U08 potrafi w aspekcie przyczynowo-skutkowym właściwie analizować życie polityczne, gospodarcze i społeczne w państwach UE

K_U10 ocenia rolę i wpływ mediów w UE na życie jednostki, systemów społeczno-politycznych i gospodarczych w skali globalnej, regionalnej oraz wybranych państwach Europy

K_U12 znajduje i klasyfikuje źródła prawa międzynarodowego, prawa UE, praw człowieka i ochrony własności, wykorzystuje je do analizy tekstów prawnych związanych z procesem integracji europejskiej oraz do właściwych sposobów rozstrzygania sporów.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K_K03 przestrzega zasad kulturowych i etycznych oraz wzajemnego współżycia różnych wyznań, ras, narodów i grup etnicznych w Europie

K_K06 potępia nieuczciwe zachowania w kwestiach naruszania norm prawnych oraz norm społecznych, szanuje tradycje demokratyczne i kulturowe poszczególnych społeczeństw Europy.

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja referatu, aktywność i obserwacja pracy studenta podczas zajęć oraz zaliczenie końcowe (ustne) weryfikujące osiągnięcie przez studenta założonych efektów kształcenia:

- na ocenę dostateczną: podstawowa wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu tematyki zajęć (wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z przedmiotem, umiejętność wykorzystania wiedzy zdobytej podczas zajęć)

- na ocenę dobrą: poszerzona wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu tematyki zajęć (poszerzona wiedza na temat zjawisk i procesów omawianych podczas zajęć, umiejętność przeprowadzenia analizy przyczynowo-skutkowej poruszanych w trakcie zajęć zagadnień)

- na ocenę bardzo dobrą: zaawansowana wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu tematyki zajęć (umiejętność pogłębionej analizy wybranych zagadnień omawianych podczas zajęć, świadomość znaczenia analizowanych zagadnień).

Zakres tematów:

1. Traktat z Maastricht.

2. Traktat Amsterdamski.

3. Traktat Nicejski.

4. Traktat Lizboński.

5. "Konstytucja" dla Europy.

6. Europejska Polityka Sąsiedztwa.

7. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE.

8. Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE.

9. Rada Europy - Rada Europejska - Rada Unii Europejskiej.

10. Parlament Europejski, Komisja Europejska.

11. Współpraca UE-NATO.

12. Polska w UE.

13. Kryzysy we współczesnej Europie i próby ich przezwyciężenia.

14. UE w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym.

15. Perspektywy integracji europejskiej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 12:45 - 14:15, sala 106
Krzysztof Garczewski 23/24 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.