Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacje międzynarodowe 1000-SM36OM-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: R. Kupiecki, Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, Warszawa 2016.

Unia europejska: historia, architektura, prawo, M. Muszyński (red.), Bielsko-Biała 2011.

A. Czyż, Współpraca regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej : doświadczenia i perspektywy, Katowice 2018.

B. Koszel, Trójkąt Weimarski: geneza, działalność, perspektywy współpracy, Poznań 2006.
Metody dydaktyczne: metody problemowe
wykład konwersatoryjny
wykład monograficzny
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: prezentacje multimedialne
Literatura:

B. Kuźniak, M. Marcinko, M. Ingelevič-Citak, Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2017.

Organizacje w stosunkach międzynarodowych: istota, mechanizmy działania, T. Łoś-Nowak (red.), Wrocław 2004.

E. Latoszek, M. Proczek, Organizacje międzynarodowe: założenia, cele, działalność: podręcznik akademicki, Warszawa 2001.

I. Popiuk-Rysińska, Ewolucja systemu zbiorowego bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych po zimnej wojnie, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

WIEDZA – student:

K_W03 ma podstawową wiedzę na temat środowiska międzynarodowego, jego geografii, struktury, międzynarodowych instytucji i organizacji o charakterze politycznym, ekonomicznym i finansowym, wojskowym, ekologicznym, sportowym

K_W07 ma podstawową interdyscyplinarną wiedzę na temat jednostki, jej miejsca i roli w funkcjonowaniu systemów politycznych, organizacji międzynarodowych oraz instytucji w środowisku krajowym, regionalnym i globalnym

K_W09 ma ogólną wiedzę obejmującą teorię i metodologię badań stosunków międzynarodowych, gromadzenia i selekcji materiału źródłowego dotyczącego funkcjonowania organizacji międzynarodowych, krytyki źródeł, deskrypcji i eksplanacji zjawisk, faktów, zdarzeń oraz mechanizmów występujących w poliarchicznym środowisku międzynarodowym i krajowym

K_W11 posiada podstawową wiedzę o normach prawnych i zasadach funkcjonowania organizacji i instytucji międzynarodowych oraz ich klasyfikacji i podziałach

K_W13 ma podstawową wiedzę na temat ewolucji i transformacji środowiska międzynarodowego, funkcjonowania współczesnych organizacji międzynarodowych, dyplomacji, polityki zagranicznej Polski, Unii Europejskiej, państw europejskich oraz innych głównych aktorów środowiska międzynarodowego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K_K06 potępia nieuczciwe zachowania w kwestiach naruszania norm prawnych oraz norm społecznych w środowisku międzynarodowym, szanuje tradycje demokratyczne i kulturowe poszczególnych społeczeństw

K_K08 potrafi wykorzystać swoją wiedzę zdobytą w ramach realizacji przedmiotu w sferze praktyki życia politycznego, gospodarczego, społecznego i kulturalnego aktywnie kreując wyznaczone role.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy weryfikujący osiągnięcie przez studenta założonych efektów kształcenia:

- na ocenę dostateczną: podstawowa wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu tematyki zajęć (wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z przedmiotem, umiejętność wykorzystania wiedzy zdobytej podczas zajęć)

- na ocenę dobrą: poszerzona wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu tematyki zajęć (poszerzona wiedza na temat zjawisk i procesów omawianych podczas zajęć, umiejętność przeprowadzenia analizy przyczynowo-skutkowej poruszanych w trakcie zajęć zagadnień)

- na ocenę bardzo dobrą: zaawansowana wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu tematyki zajęć (umiejętność pogłębionej analizy wybranych zagadnień omawianych podczas zajęć, świadomość znaczenia analizowanych zagadnień).

Zakres tematów:

1. Organizacje międzynarodowe - pojęcie i typologia.

2. Wybrane organizacje międzynarodowe w XX wieku.

3. Organizacje międzynarodowe w kształtującym się wielobiegunowym ładzie międzynarodowym XXI wieku.

4. Międzynarodowe organizacje polityczne.

5. Międzynarodowe organizacje wojskowe.

6. Międzynarodowe organizacje ekonomiczne i finansowe.

7. Międzynarodowe organizacje ekologiczne.

8. Międzynarodowe organizacje sportowe.

9. Międzynarodowe organizacje pozarządowe i ich rola we współczesnym świecie.

10. Miejsce i rola Polski we współczesnych organizacjach międzynarodowych.

11. Organizacje międzynarodowe a inne inicjatywy wielostronne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 14:30 - 16:00, sala 12
Krzysztof Garczewski 23/24 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.