Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wielokulturowość Europy 1000-SM11WIE-SD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Szahaj A., E pluribus unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności, Kraków 2004.
Tolerancja i wielokulturowość. Wyzwania XXI wieku, red. A. Borowiak, P. Szarota, Warszawa 2004.
Wielokulturowość – międzykulturowość – transkulturowość w perspektywie europejskiej i pozaeuropejskiej , red. A. Barska, M. Korzeniowski, Opole 2007.
Współczesna edukacja kulturowa : oblicza - przemiany – perspektywy, red. A. Roguskiej, M. Danielak-Chomać, Siedlce 2010
Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie, red K. Golemo (i inni), Kraków 2006.
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
wykład konwersatoryjny
wykład w toku problemowym
Literatura:

Dialog międzykulturowy a demokracja, red. M. Karasińska-Fendler, Łódź 2007.

Savidan P., Wielokulturowość, Warszawa 2012.

Studia nad wielokulturowością, red. D. Pietrzyk-Reeves i M. Kułakowskiej, Kraków 2010

Wielokulturowość w zglobalizowanym świecie. Wybrane aspekty wyznaniowe, prawne i instytucjonalne, red. H. Czakowska, M. Micińska, Bydgoszcz 2010.

Wielokulturowość: konflikt czy koegzystencja?, red. A. Sliz, M. Szczepański, Warszawa 2011.

Wielokulturowość: postulat i praktyka, red. L. Dronga, W. Kalaga, Wrocław 2005

Efekty uczenia się:

WIEDZA – student:

W01 – dysponuje wiedzą na temat pozycji międzynarodowej państwa polskiego i uwarunkowań prawnych z zakresu praw mniejszości narodowych (K_W03)

W02 – przywołuje fakty i dane odnośnie struktury społecznej i narodowej społeczności europejskich (K_W04)

W03 – rozumie specyfikę struktury społeczno-narodowej poszczególnych państw europejskich (K_W03)

W04 – ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju cywilizacyjnego państw europejskich, norm, prawidłowości i wydarzeń wpływających na świadomość i tożsamość współczesnych obywateli poszczególnych państw europejskich (K_W03, K_W04)

W05 – rozumie znaczenie i założenia polityki multikulturowości, różnice pomiędzy procesem integracji a asymilacji społeczności imigrantów, zwłaszcza muzułmańskich wśród Europejczyków (K_W03)

W06 - opisuje i dyskutuje na temat problemów narodowościowych stanowiących wyzwania dla współczesnych rządów (K_W04)

UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 – pozyskuje, selekcjonuje i utrwala wiedzę na temat społeczności imigrantów i ich funkcjonowania w krajach europejskich (K_U02,K_U03

U02 – formułuje i wraża opinie poparte rzeczową argumentacja odnośnie skuteczności funkcjonowania polityki wielokulturowości w krajach europejskich (K_U02)

U03 – wyjaśnia i porównuje przyczyny w podejściu do różnorodności etnicznej i narodowej w krajach europejskich a np. Kanady, USA, czy Australii (K_U02)

U04 – wyraża opinie na temat spuścizny kulturalnej krajów mocno zróżnicowanych pod względem narodowościowym (K_U03)

U05 - zachęca innych do poznawania dziejów i bogatego dorobku kulturowego krajów niejednolitych pod względem narodowościowym (K_U03)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – jest przekonany o konieczności zachowania obiektywizmu w ocenianiu relacji między różnymi grupami narodowymi, kulturowymi i etnicznymi (K_K04)

K02 – ma świadomość ponoszenia odpowiedzialności za wygłaszane poglądy (K_K04)

K03 – docenia i szanuje tradycję krajów różnorodnych pod względem narodowym, kulturowym, religijnym i etnicznym (K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega kolokwium zaliczeniowe w formie testu. Skala ocen: (90-100%) bardzo dobry; (75-89%) dobry; 60-74% dostateczny; poniżej 60% niedostateczny.

Zakres tematów:

Pojęcie wielokulturowości, wielonarodowości i etniczności, integracji, asymilacji, asocjacji, interkulturowości. Teoretyczne aspekty wielokulturowości. Wielokulturowość a państwo narodowe. Problemy tożsamości. Wielokulturowość w Europie a w Ameryce. Wielokulturowość w USA i Kanadzie. Europejska wielokulturowość i wielojęzyczność. Dialog międzykulturowy a demokracja. Wielokulturowość w zglobalizowanych świecie. Społeczeństwo wielokulturowe: wady i zalety. Prawa jednostki, prawa człowieka a wielokulturowość. Instytucje UE na rzecz dialogu międzykulturowego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:00 - 11:45, sala 302
Katarzyna Grysińska-Jarmuła 10/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.