Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

System międzyamerykański 1000-SM12SYSM-SD
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
wykład w toku problemowym
Literatura:

Ameryka Łacińska we współczesnym świecie, red. M. Gawrycki, Warszawa 2006.

Dobrzycki W., Stosunki międzynarodowe w zachodniej hemisferze, Warszawa 2000.

Dobrzycki W., Ameryka Łacińska we współczesnym świecie, Warszawa 1989.

Dobrzycki W., System międzyamerykański, Warszawa 2002.

Dobrzycki, W., Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945, Warszawa 2008.

Dzieje Ameryki Łacińskiej, red. T. Łepkowski, Warszawa 1977.

Gawrycki M. F., Kuba i rewolucja w Ameryce Łacińskiej, Toruń 2004.

Osiatyński W. , Ewolucja amerykańskiej myśli społecznej i politycznej, Warszawa 1983.

Polityka zagraniczna państw Ameryki Łacińskiej, red. M. F. Gawrycki, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

WIEDZA – student:

W01 – dysponuje wiedzą na temat krajów Ameryki Łacińskiej i odtwarza podstawowe wydarzenia z zakresu historii politycznej i gospodarczej tychże państw (K_W01, K_W03)

W02 – posiada wiedzę na temat kolejnych etapów kształtowania się systemu międzyamerykańskiego i udziału w jego poszczególnych organach przedstawicieli krajów Ameryki Łacińskiej, USA, Kanady, a także Europy (K_W07)

UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 – pozyskuje i analizuje zgromadzoną wiedzę, wyjaśnia warunki, płaszczyzny i zakres funkcjonowania wspólnoty jaką jest Organizacja Państw Amerykańskich (K_U03)

U02 – analizuje decyzje i postanowienia będące efektem kluczowych spotkań w ramach systemu między-amerykańskiego i dostrzega zależności pomiędzy zmianami w polityce wewnętrznej poszczególnych państw Ameryki Łacińskiej, a korektą w zakresie zmianami w podstawowych celów stawianych przed OPA (K_U06, K_U09)

U03 – analizuje elementy życia politycznego, społecznego i gospodarczego w państwach Ameryki Łacińskiej (K_U08)

U04 – dyskutuje na temat podstawowych problemów nurtujących krajem Ameryki Łacińskiej i proponuje metody ich rozwiązywania (K_U08)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – stale poszerza swoją wiedzę na temat dziejów oraz dorobku kulturowego krajów Ameryki Łacińskiej i USA (K_K02)

K02 – student prawidłowo postrzega, docenia i szanuje tradycje integracyjne zachodzące wśród krajów amerykańskich (K_K05)

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium zaliczeniowe w formie tekstu, (skala ocen: (90-100%) bardzo dobry; (75-89%), dobry; 60-74% dostateczny; poniżej 60% niedostateczny

Zakres tematów:

Geneza powstania ruchu panamerykańskiego. Idea i praktyka.

Budowa systemu między-amerykańskiego.

Organizacja Państw Amerykańskich. Okoliczności powstania. Struktura i kompetencje poszczególnych organów.

Kluczowe problemy w systemie międzyamerykańskim: prawa człowieka, problem bezpieczeństwa międzynarodowego, pokoju i demokracji, kwestie społeczne, migracje, zorganizowana przestępczość.

Rola i znaczenie Meksyku, Brazylii i Argentyny dla sprawnego funkcjonowania systemu międzyamerykńskiego.

Rewolucje i dyktatury w krajach Ameryki Łacińskiej Rewolucja kubańska i jej skutki dla „Ameryki”.

Stany Zjednoczone wobec Ameryki Łacińskiej. Interwencje amerykańskie w Ameryce Łacińskiej.

Kanada i USA a system międzyamerykański.

Związki Kanady i USA z państwami amerykańskimi.

Wyzwania i zagrożenia na progu XXI w.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 11:00 - 11:45, sala 109
Katarzyna Grysińska-Jarmuła 7/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.