Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie 1000-SM12SMGR-SD
Seminarium (SEM) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie
Literatura uzupelniająca: D. Lindsay, Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995
W. Marciszewski, Metody analizy tekstu naukowego, Warszawa 1981
E. Niedzielska, Mały poradnik autora i recenzenta pracy akademickiej, Wrocław 1999

*Szczegółowa literatura – w zależności od wybranych tematów – ustalona ze studentami
Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody seminaryjne
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: - pogadanka;
- praca z książką;
- zajęcia praktyczne
Literatura:

. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 1995

- G. Gambarelli, Z. Łucki, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Kraków, 1998

- M. Grzybowski, D. Gurzyńska-Bociek, Wskazówki dla piszących pracę magisterską, Płock 1995

- T. Kaczmarek, Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską, Warszawa 2009 (http://www.kaczmarek.waw.pl/wp-content/uploads/2009/10/poradnik_2009_tk.pdf)

- M. Krajewski, Piszemy prace naukowe. Vademecum dla studentów

i doktorantów, Rypin 2004

- A. Pudło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2000

- S. Urban, W. Ładowski, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2003

- J. Weiner, Technika pisania i prezentowania prac naukowych (publikacja naukowa, praca seminaryjna, praca magisterska, referat, poster), Kraków 1992

- W. Zaczyński, Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych

i magisterskich, Warszawa 1995

Efekty uczenia się:

WIEDZA – student:

W01 – posiada niezbędną wiedzę merytoryczną do napisania pracy dyplomowej (K_W01; K_W07);

W02 – ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą teorie i metodologię badań (K_W06; K_W07);

W03 – zna normy konstruowania struktury pracy dyplomowej (K_W06);

W04 – zna zasady dotyczące szanowania cudzej własności intelektualnej (K_W09);

W05 - zna zasady pracy zespołowej w ramach seminarium prowadzonego przez jego opiekuna (K_W08)

UMIEJĘTNOŚCI – student:

U01 – posiada elementarne umiejętności badawcze (formułuje i analizuje problemy badawcze) (K_U10);

U02 – wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje informacje z wykorzystaniem różnych źródeł (K_U04; K_U06);

U03 – interpretuje wydarzenia i procesy historyczne, polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe (K_U03);

U04 – organizuje własny proces pisania pracy dyplomowej ((K_U10);

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – jest przekonany o konieczności dystansu czasowego oraz obiektywizmu w badaniach historycznych (K_K02);

K02 - potępia nieuczciwe zachowanie w kwestiach naruszania cudzej własności intelektualnej (K_K06).

Metody i kryteria oceniania:

SEMESTR LETNI - I rok:

Przedstawienie kompletnej kwerendy do tematu

Napisanie konspektu pracy magisterskiej do tematu:

ocenie podlega zasadność podziału pracy na rozdziały, logiczna struktura pracy

Zakres tematów:

1. Podstawowe problemy metodologii badań politologicznych.

2. Wybór tematu pracy seminaryjnej (dyplomowej). Zdefiniowanie problemu i celów badań.

3. Zbieranie materiału: bibliografia i fiszki.

4. Analizowanie i przetwarzanie zgromadzonych materiałów.

5. Konstruowanie układu pracy (konspekt, części składowe pracy).

6. Tezy pracy wg wybranego tematu.

7. Organizacja procesu pisania (merytoryczne opracowanie tematu; cytaty; przypisy).

8. Prezentowanie fragmentów pracy na seminarium – dyskusja w zespole.

9. Praca nad kształtem (budową) pracy.

10. Komputerowe przygotowanie tekstu do druku (formatowanie tekstu).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 16:15 - 17:45, (sala nieznana)
Tomasz Kawski 1/11 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Paweł Wawryszuk 1/11 szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Monika Opioła-Cegiełka 3/11 szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Garczewski 2/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.