Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka gospodarcza 1000-Pt35PG-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: • Phelps E. S., Structural Slumps, Harvard University Press, Cambridge MA., 1994.
• Pissarides Ch. A., Teoria bezrobocia w stanie równowagi, Wydawnictwo PTE, Warszawa 2012.
• Stiglitz J. E., Globalizacja, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2005.
• Szymański W., Niepewność i niestabilność gospodarcza. Gwałtowny wzrost i co dalej?, Wydawnictwo Difin SA, W#arszawa 2011.
• Thurow L. C., Przyszłość kapitalizmu, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.
• www.stat.gov.pl
Metody dydaktyczne - inne: pogadanka, dyskusja, praca z tekstem
Literatura:

Geise M., Wprowadzenie do polityki gospodarczej. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

• Państwo a gospodarka, pod redakcją S. Owsiaka, Wydawnictwo PTE, Warszawa 2017.

• Polityka gospodarcza, pod red. H. Ćwiklińskiego, Wydanie trzecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.

• Geise M., Rynki pracy w praktyce współczesnego kapitalizmu, Wydawnictwo Naukowe UKW, Bydgoszcz 2015.

• Solow R. M., Taylor J. B., Inflacja, bezrobocie a polityka monetarna, Wydawnictwo CedeWu, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

Efekty modułowe (przedmiotowe)

W 01

Ma podstawową wiedzę na temat polityki gospodarczej w odniesieniu do skutecznego funkcjonowania państwa w różnych kontekstach społecznych, kulturowych i systemowych.

W 02

Ma podstawową wiedzę o mechanizmach funkcjonowania gospodarki państw, regionów i świata. Zna podstawowe narzędzia i instrumenty polityk gospodarczych oraz potrafi dobrać ich optymalne kombinacje w danych uwarunkowaniach.

Ponad to ma wiedzę z zakresu funkcjonowania różnorodnych systemów gospodarczych oraz ich przeobrażeń i transformacji.

U 01

Potrafi oceniać rolę instytucji rządowych i samorządowych w stymulowaniu procesów gospodarczych oraz realizacji niezbędnych zadań publicznych.

U 02

Potrafi wykorzystać dostrzegane relacje między gospodarka a polityką w diagnozowaniu sytuacji gospodarczej państw, regionów oraz mniejszych obszarów terytorialnych.

K 01

Potrafi krytycznie analizować sytuację gospodarczą państw, regionów.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach.

Test zaliczeniowy - ocena pracy studenta odbywa się z zastosowaniem skali procentowej:

- dostateczny: 50-60%,

- ostateczny plus - 60,1%-70%,

- dobry - 70,1% do 80%,

dobry plus - 80,1% do 90%,

- bardzo dobry - 90,1 do 100% możliwych do zdobycia punktów.

Zakres tematów:

Pojęcia i definicje polityki gospodarczej. Polityka gospodarcza jako nauka.

Wzrost gospodarczy a rozwój społeczny.

Systemy gospodarcze, optimum makroekonomiczne.

Cele polityki gospodarczej i zależności między nimi. Standardy polityki gospodarczej.

Stabilność cen a stabilność PKB. Krzywa Philipsa i jej modyfikacje .

Polityka pieniężna. Sztywna a przystosowawcza polityka pieniężna..

Polityka pieniężna w warunkach inflacji.

Polityka kursowa. Wspólne obszary walutowe. Polityka fiskalna. Polityka alokacyjna, redystrybucyjna a stabilizacyjna.

Aktywna a pasywna polityka budżetowa.

Deficyty budżetowe, długi publiczne.

Polityka przemysłowa. Targeting czy polityka makroekonomiczna?

Polityka aktywna a pasywna rynku pracy. Problemy rynków pracy w warunkach globalizacji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi piątek (nieparzyste), 12:45 - 14:15, sala 302
Maria Szatlach 6/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.