Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Administracja publiczna 1000-Pt-LS23AP-SD
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Cele i skuteczność reformy administracji publicznej w RP w latach 1999-2001, red. A. Piekara, Warszawa 2003.
Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2005.
Administracja rządowa w Polsce, red. E. Zieliński, Warszawa 2001
J.P. Tarno, M. Sieniuć, J. Sulimierski, J. Wyporska, Samorząd terytorialny w Polsce, Warszawa 2002.
Administracja i polityka. Administracja publiczna w procesie przemian, red. A. Ferens, I. Macek, Wrocław 2002.
Handbook of Public Administration, pod red. B. Guy Peters, Jon Pierre, Sage, London - Thousand Oaks - New Delhi 2007.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody dyskusyjne
Literatura:

Administracja publiczna, red. J. Hauser, Warszawa 2003.

Administracja publiczna, red. Błaś A., Boć J., Jeżewski J., Poznań 2004.

Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, red. H. Izdebski, M. Kulesza, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

K_W02 K_W09

K_U14

K_K02

W01 – Ma pogłębioną wiedzę na temat systemu administracji publicznej i jego roli w systemie politycznym RP.

W02 – Ma wiedzę z zakresu postępowania administracyjnego i podmiotów w nim uczestniczących.

W03 – Posiada wiedzę dotyczącą zasad, funkcji i procesów decyzyjnych w administracji publicznej szczebla rządowego i samorządowego.

U01 – Umie wskazać zakres kompetencyjny i decyzyjny administracji rządowej oraz samorządowej.

U02 – Rozpoznaje procesy organizacyjne i techniki uczestnictwa w pracach administracji.

U03 – Identyfikuje procesy decyzyjne i ich kontrolę w systemie administracji publicznej.

K01 – Potrafi samodzielnie poddać krytycznej analizie sposób organizacji administracji publicznej.

K02 – Potrafi uzupełniać wiedzę teoretyczną w oparciu o interdyscyplinarny wymiar funkcjonowania administracji publicznej na poziomie krajowym i europejskim.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie i prezentacja oraz obecności i udział w dyskusji referatów są decydującymi elementem zaliczenia przedmiotu i uzyskanej oceny.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne – 1 h

2. Modele administracji – 3h

1. Procesy centralizacji, decentralizacji, dekoncentracji i dewolucji w administracji publicznej; 2. Modele funkcjonowania administracji publicznej: Zagadnienia wstępne, Model brytyjski, amerykański, francuski, RFN, szwedzki; 3. Procesy europeizacji w administracji publicznej; 4. Biurokracja w administracji publicznej; 5. Korupcja w administracji publicznej i sposoby jej przeciwdziałania; 6. Kadry w administracji publicznej; Służba cywilna w Polsce i innych krajach Europy

Literatura

Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, red. H. Izdebski, M. Kulesza, Warszawa 2004, rozdz. 2.

Administracja publiczna, red. J. Hauser, Warszawa 2003, rozdz. 4.

3. Administracja a główne zasady ustrojowe – 3 h

1. Wstęp i podstawowe pojęcia;2. Administracja w kontekście zasady demokratycznego państwa prawnego; 3. Administracja w kontekście zasady legalizmu; 4. Administracja w kontekście zasady trójpodziału władz; 5. Administracja w kontekście zasady decentralizacji władzy publicznej.

Literatura

Administracja publiczna, red. J. Hauser, Warszawa 2003, rozdz. 2.

4. Administracja rządowa – 4 h

1. Prezydent RP;2. Organy centralne podległe Sejmowi RP; 3. Rada Ministrów; 4. Prezes Rady Ministrów; 5. Ministrowie; 6. Komitety; 7. Terenowa administracja rządowa – wojewoda, administracja zespolona, administracja niezespolona

Literatura

Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, red. H. Izdebski, M. Kulesza, Warszawa 2004, rozdz. 5.

Administracja publiczna, red. J. Hauser, Warszawa 2003, rozdz. 8 pkt 1 i 2.

5. Samorząd terytorialny – 4 h

1. Istota samorządu terytorialnego. Teorie samorządu terytorialnego; 2. Tzw. reformy samorządowe; 3. Źródła prawa samorządu terytorialnego. Europejska Karta Samorządu Lokalnego; 4. Struktura samorządu terytorialnego; 5. Gmina. Istota. Pojęcie; 6. Zadania gminy; 7. Organy gminy: Rada, Zarząd, Wójt, Burmistrz, prezydent miasta. Organy wewnętrzne i pomocnicze; 8. Radni; 9. Mienie komunalne; 10. Funkcjonowanie gminy; 11. Związek komunalny. Porozumienie komunalne; 12. Powiat. Istota. Pojęcie. Zadania; 13. Organy powiatu: Rada. Zarząd.; 14. Starosta; 15. Funkcjonowanie powiatu; 16. Województwo samorządowe. Istota. Zadania; 17. Organy województwa: Sejmik Wojewódzki, Zarząd, Marszałek; 18. Wybory samorządowe; 19. Samorządowe Kolegia Odwoławcze; 20. Nadzór nad samorządem terytorialnym; 21. Nadzór a sądownictwo administracyjne; 22. Sądowa ochrona samodzielności samorządu terytorialnego 23. Referendum lokalne.

Literatura

Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, red. H. Izdebski, M. Kulesza, Warszawa 2004, rozdz. 5.

Administracja publiczna, red. J. Hauser, Warszawa 2003, rozdz. 8 pkt 1 i 2.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 16:15 - 17:45, sala 106
Marcin Jastrzębski, Tomasz Kuczur 9/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.