Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe 1000-F-RC47SD-SP
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie
Literatura uzupelniająca: Literatura adekwatna do tematu pracy, dobierana indywidualnie przez
studenta.

Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody seminaryjne
wykład w toku problemowym
Literatura:

Dudziak A., Żejmo A., Redagowanie prac dyplomowych: wskazówki metodyczne dla studentów, Warszawa 2008.

Karpińska-Musiał, B., Edukacja spersonalizowana w uniwersytecie, Wydawnictwo Libron, 2016.

Kozłowski R., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych. Z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Warszawa 2009.

Tutoring jako spotkanie. Historie indywidualnych przypadków, red. M. Panońko, B. Karpińska-Musiał, Wolters Kluwer 2018.

Wójcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną: licencjacką, magisterską, doktorską, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

K1A_W11

ma podstawową wiedzę o najważniejszych kierunkach rozwoju oraz najnowszych i najważniejszych osiągnięciach z zakresu specjalizacji dyplomowej;

K1A_W13

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego;

K1A_U03

posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów z zakresu specjalizacji dyplomowej;

K1A_U07

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła w języku polskim i rosyjskim (ewentualnie także w angielskim lub niemieckim);

K1A_U09

ma podstawowe umiejętności w zakresie tłumaczeń pisemnych z języka rosyjskiego na język polski i z języka polskiego na rosyjski;

K1A_U10

umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie specjalizacji dyplomowej, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego;

K1A_U12

ma umiejętność merytorycznej argumentacji z wykorzystaniem poglądów innych autorów, formułowania wniosków i samodzielnych sądów w języku polskim i rosyjskim;

K1A_K01

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje na bieżąco samooceny i weryfikacji własnych kompetencji;

K1A_K06

potrafi odpowiednio ustalić priorytety służące realizacji określonych zadań;

K1A_K08

ma przekonanie o znaczeniu zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej;

K1A_K11

jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w działalności naukowej.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na koniec semestru 7. Wymogi: przygotowany konspekt pracy dyplomowej i zebrana bibliografia do pracy

Zakres tematów:

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
2 każdy czwartek, 18:00 - 18:45, sala 3
Beata Trojanowska 1/10 szczegóły
3 każda środa, 15:15 - 16:00, sala 5
Henryk Duszyński-Karabasz 1/10 szczegóły
4 każdy czwartek, 18:00 - 18:45, sala 3
Patryk Witczak 1/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Grabowej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.