Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa 1000-F-RC47WZL-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Kasack W., Leksykon literatury rosyjskiej XX wieku, tłum., oprac., bibliografia
polska i indeks nazwisk B. Kodzis, Wrocław 1996.
2. Kielanowski T., Rozmyślania o przemijaniu, Warszawa 1976.
3. Wilowski W., Śmierć jako dylemat nauk szczegółowych, nauk pogranicza,
filozofii i mistycyzmu, [w:] Nauki pogranicza, red. E. Zielonacka-Lis, Poznań
1998.
4. Wilson E.O., O naturze ludzkiej, tłum. B. Szacka, Warszawa 1988.
5. Wiśniak A., Obraz śmierci w opowieści Lwa Tołstoja „Śmierć Iwana Ilicza”,
[w:] Studia i szkice slawistyczne: literatura – kultura – język, red. B. Kodzis,
Opole 2000.
6. Scherer G., Filozofia śmierci od Anaksymandra do Adorno, tłum. W. Szymona, Kraków 2008.
Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
wykład monograficzny
wykład w toku problemowym
Literatura:

1. Witczak P., Śmierć w prozie emigrantów pierwszej fali uchodźstwa rosyjskiego - Michaiła Arcybaszewa i Marka Ałdanowa - w kontekście literacko-filozoficznym, Toruń 2018.

2. Karłowicz D., Problem samobójstwa. Refleksje nad oceną moralną samobójstwa u starożytnych filozofów, „Znak” 1997, vol. 12, nr 511.

4. Ziemiński I., Metafizyka śmierci, Kraków 2010.

5. E.Durkheim, Samobójstwo, Warszawa 2011.

6. Г. Чхартишвили, Писатель и самоубийство, Москва 2017.

Efekty uczenia się:

Student:

W04

ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologie, teorie i metodologię z zakresu dyscyplin filologicznych;

W07

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu literaturoznawstwa, a w szczególności funkcjonowania semantyki zła w rosyjskim tekście literackim XIX i XX wieku;

W10b

ma podstawową wiedzę o metodach analizy i interpretacji tekstów, właściwą dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych z zakresu literaturoznawstwa obejmującą artystyczną wizję prezentacji symboliki zła w epoce romantyzmu, realizmu, modernizmu i postmodernizmu;

U_04

potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów i inne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-literackim, dotyczy to przede wszystkim krytycznej analizy i interpretacji rosyjskich tekstów prezentujących różnorodne prezentacje symboli zła na tle tradycji zachodnioeuropejskiej i mitologii słowiańskiej;

K06

efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia stopień jej zaawansowania.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium zaliczeniowe na koniec semestru.

Kryteria oceniania: powyżej 50% możliwych punktów - ocena dst., powyżej 60% - dst. plus, powyżej 70% - dobry, powyżej 80% - ocena: dobry plus, powyżej 90% - bardzo dobry.

Zakres tematów:

Motyw samobójstwa w literaturze rosyjskiej

Samobójstwo jako problem kulturowo-socjologiczny i jego związki z literaturą. Typologia samobójstw według Durkheima. Suicydologia jako dyscyplina naukowa. Samobójstwo a literatura – znani pisarze-samobójcy. Prezentacja motywu samobójstwa na przestrzeni wieków w różnych epokach literatury rosyjskiej, poczynając od XVII w., a kończąc na XX.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 10:00 - 10:45, sala 10
Patryk Witczak 3/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Grabowej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.