Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Struktura i organizacja więziennictwa polskiego 1400-A3bSiOW-NP
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: http://sw.gov.pl/
http://eib.edu.pl/
http://agb.waw.pl/cms/
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody problemowe
Literatura:

Szymanowski T., Prawo karne wykonawcze z elementami polityki karnej i penitencjarnej, Warszawa 2017.

Dąbkiewicz K., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Wydanie 1, Warszawa 2016.

Kary i inne środki reakcji prawno-karnej. Tom 6, M. Melezini (red.), Wydanie 2, CH Beck, 2016.

Efekty uczenia się:

W1 Zna i rozumie terminologię używaną w naukach penalnych na poziomie rozszerzonym (K_W01).

W2 Ma pogłębioną wiedzę na temat struktury polskiego systemu więziennictwa, szczególnie o podstawowych pojęciach i instytucjach

prawnych (K_W03).

W3 Posiada pogłębioną wiedzę o strukturze i funkcjach systemu więziennictwa, formach jego działania, organizacji i zarządzaniu oraz

kontroli w tym zakresie (K_W04).

W4 Posiada podstawową wiedzę o podmiotach prawa, rozróżnia rodzaje stosunków prawnych, opisuje relacje między państwa a innymi

podmiotami prawa (K_W05).

W5 Ma pogłębioną wiedzę na temat funkcji pełnionych przez państwo w ramach systemu penitencjarnego oraz o strukturze i zadaniach

więziennictwa w Polsce oraz w UE (K_W10).

U1 Poprawnie stosuje terminologię z zakresu nauk penitencjarnych (K_U05).

K1 Ma świadomość znaczenia norm prawnych oraz systemu więziennictwa dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa (K_K06).

K2 Jest uwrażliwiony na potrzebę ochrony praw i wolności obywatelskich (K_K10).

Metody i kryteria oceniania:

Waga zaliczenia:

zaliczenie pisemne 80%

aktywność na zajęcia - 20%

Zaliczenie w formie pisemnej:

60% - dostateczny 3.0

70% - dostateczny + 3.5

80% - dobry 4.0

85% - doby+ 4.5

90-100% - bardzo dobry 5.0

Zakres tematów:

1. Historia więziennictwa polskiego.

2. Struktura więziennictwa w Polsce.

3. Historia stosowania kar w Europie.

4. Kara pozbawienia wolności i jej cele.

5. Wewnętrzne mechanizmy funkcjonowania jednostki penitencjarnej.

6. Więzienie jako miejsce pracy – służby.

7. Podstawy prawne i zadania Służby Więziennej.

8. System szkolenia funkcjonariuszy Służby Więziennej.

9. Środki przymusu bezpośredniego z Służbie Więziennej.

10. Warunki bytowe osób osadzonych w zakładach karnych.

11. Problem wypalenia zawodowego wśród pracowników więzienia.

12. Najważniejsze problemy więziennictwa w Polsce.

13. Resocjalizacja penitencjarna – problemy adaptacyjne więźniów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Kilińska-Pękacz 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.