Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka w zakresie Metodyki muzyki, zajęć artystycznych i dodatkowych na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych 1600-EA24PMMZAIDS-SD
Praktyka pedagogiczna (PR_PED) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Literatura specjalistyczna dotycząca:
- muzyki, muzycznych zajęć artystycznych i dodatkowych
- wiedzy o kulturze
- akty prawne
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
Metody dydaktyczne - inne: Nauczanie zdalne semestr letni 2019 rok
Metody:
- ekspozycji typowo podająca
- ćwiczebne
- praktyczne
- obserwacji
- konsultacje z opiekunem praktyki z placówki
- konsultacje z opiekunem kierunkowym praktyki z ramienia uczelni.
Literatura:

Literatura podstawowa:

- Zarządzenie Nr 28/2012/2013 Rektora UKW z dnia 3 stycznia 2013r.

Regulamin Praktyk w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

- Na Wydziale Edukacji Muzycznej w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na studiach stacjonarnych II stopnia semestr IV letni realizowany jest Program praktyki w zakresie metodyki muzyki, zajęć artystycznych i dodatkowych na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

- Student realizuje zajęcia zgodnie z Podstawą programową przedmiotu Zajęcia artystyczne IV etapu edukacyjnego (przedmiot uzupełniający) z roku 2012 (dotyczy uczniów po gimnazjum)

- Student realizuje zajęcia zgodnie z Podstawą programową przedmiotu Muzyka III etap edukacyjny 4-letnie liceum ogólnokształcące oraz 5-letnie technikum z roku 2019 (dotyczy uczniów po szkole podstawowej)

- Student analizuje wszystkie zarządzenia, rozporządzenia, akty prawne itp. dotyczące szkoły w ramach 10 obszarów tematycznych:

I Zapoznanie z podstawowymi aktami prawa oświatowego

II Zapoznanie ze szkolnymi dokumentami prawnymi i zasadami ich tworzenia

III Zapoznanie z dokumentacją wychowawcy klasy oraz z dokumentacją nauczyciela przedmiotu (wiedza o kulturze albo muzyczne zajęcia artystyczne albo muzyka)

IV Czynności dodatkowe nauczyciela

V Zespoły przedmiotowe: plan pracy zespołu przedmiotowego; analiza wyników egzaminów wewnętrznych, wnioski do pracy, ewentualne plany naprawcze

VI Rada Pedagogiczna: plan Rady Pedagogicznej na dany rok szkolny; harmonogram zebrań z rodzicami i dokumentacja z tym związana np. protokoły zebrań; terminarz szkolny; kalendarz imprez szkolnych; plan obserwacji, zagadnienia priorytetowe na dany rok szkolny, wnioski po-obserwacyjne, arkusze obserwacji; plan nadzoru pedagogicznego (priorytety MEN, priorytety kujawsko-pomorskiego Kuratora Oświaty na dany rok), ewaluacja; wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli (lider WDN, rodzaje szkoleń); szkolenia Rady Pedagogicznej (priorytety w zakresie tematyki szkoleń); protokolarz Rady Pedagogicznej, księga uchwał i wniosków Rady Pedagogicznej; księga zarządzeń; zasady tworzenia planu lekcji

VII Opieka pedagogiczno-psychologiczna

VIII Pomoc materialna dla uczniów

IX Baza dydaktyczna szkoły

X Rada Szkoły /Rada Rodziców - uprawnienia

Efekty uczenia się:

Wiedza

K2_W09 Wykazuje głębokie zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy teoretycznymi a praktycznymi aspektami studiów

K2_W21 Posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki edukacji muzycznej, popartą doświadczeniem

w jej praktycznym wykorzystywaniu oraz inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie

K2_W23 Zna podstawy prawne i system organizacyjny funkcjonowania placówek edukacyjnych i oświatowych, posiada niezbędną wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna

K2_W28 Posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu specyfiki szkoły lub placówki, w której odbywa praktykę, a w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań opiekuńczo-wychowawczych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych i partnerów szkolnej edukacji oraz prowadzonej dokumentacji

Umiejętności

K2_U12 Wykorzystuje flety proste, instrumenty Orffa, wybrane instrumenty perkusyjne i klawiszowe instrumenty (elektroniczne, akustyczne) w pracy dydaktycznej na III i IV etapie edukacyjnym

K2_U20 Ma umiejętności związane z teoretycznym i praktycznym zastosowaniem pedagogiki i psychologii w edukacji muzycznej oraz potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz psychologii do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji na III i IV etapie edukacyjnym

K2_U23 Posiada umiejętności niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły na III i IV etapie edukacyjnym

K2_U24 Potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role; umie podejmować i wyznaczać zadania; posiada elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację działań pedagogicznych oraz świadomie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno

z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak

i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces

K2_U25 Posiada ugruntowane umiejętności w zakresie technik informatycznych, oraz potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych

K2_U26 Posiada pogłębione umiejętności obserwowania zróżnicowanych aspektów praktyki, współdziałania z opiekunem praktyk oraz analizy i interpretacji zaobserwowanych albo doświadczonych sytuacji oraz zdarzeń pedagogicznych

K2_U30 Potrafi analizować własne działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze) i wskazywać obszary wymagające modyfikacji, potrafi eksperymentować i wdrażać działania innowacyjne

Kompetencje społeczne

K2_K06 Inicjuje i pracuje z innymi osobami w ramach wspólnych projektów oraz działań wynikających z kierunku studiów i specjalności

K2_K12 W sposób świadomy kontroluje swoje emocje i zachowania, niezbędne w działaniach związanych z kierunkiem studiów i specjalnościami

K2_K15 Posiada praktyczne kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły oraz przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów

K2_K17 Jest przygotowany w sposób praktyczny i teoretyczny do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz

podnoszenia jakości pracy szkoły

K2_K18 Na podstawie realizacji praktyk jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela

Metody i kryteria oceniania:

W związku z Covid-19 praktyka została zrealizowana zdalnie.

Stopień osiągnięcia efektów będzie uwidoczniony poprzez następujące zadania:

- Opinia wraz z oceną opiekuna praktyk z placówki gdzie była realizowana praktyka sformułowana na dokumencie dostarczonym przez Studium Praktyk Zawodowych

- Ocena dziennika praktyk (w tym protokoły z obserwowanych zajęć i scenariusze prowadzonych zajęć

- Średnia z powyżej wymienionych ocen zostaje wpisana do USOS

- Rozmowa studenta z opiekunem praktyki z ramienia Uczelni - WEM na temat

zrealizowanej praktyki w formie zdalnej - słabe i mocne strony

- Sugestia, aby cała dokumentacja teczki praktyki zrealizowanej w formie zdalnej w związku z COVID - 19 - została nagrana na nośnik DVD/ CD i została złożona u opiekuna praktyki z ramienia Wydziału Edukacji Muzycznej

Zakres tematów:

W związku z COVID-19 praktyka została zrealizowana zdalnie.

Praktyka pedagogiczna w zakresie metodyki muzyki, zajęć artystycznych i dodatkowych na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych odbywa się w placówkach oświatowo-wychowawczych tj.: w szkołach ponadpodstawowych (Liceum ogólnokształcące, Technikum).

Student odbywa praktykę w charakterze nauczyciela – muzyki, muzycznych zajęć artystycznych oraz zajęć dodatkowych.

Treści /zadania praktyki wynikające z efektów kształcenia zapisanych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w trakcie 60 godzin praktyki (4 punkty ECTS). 2.3. Kształcenie na studiach przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela obejmuje przygotowanie merytoryczne i przygotowanie pedagogiczne. Przygotowanie pedagogiczne obejmuje przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i przygotowanie dydaktyczne.

Praktyka jest integralną częścią procesu kształcenia studentów na Wydziale Edukacji Muzycznej UKW w Bydgoszczy.

Celem praktyki jest zdobywanie doświadczenia związanego z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną. Jeżeli przedmiot lub rodzaj zajęć jest nauczany zarówno w szkole podstawowej, jak i ponadpodstawowej, praktyki zawodowe odbywają się w obu typach szkół. Praktyki zawodowe są zintegrowane z realizacją zajęć z dydaktyki przedmiotu nauczania lub rodzaju zajęć.

Szczegółowa realizacji godzin praktyki:

20 godzin - studiowanie wskazanej i wybranej przez siebie literatury oraz artykułów dotyczących zajęć artystycznych ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych zajęć artystycznych, muzyki i wiedzy o kulturze

10 godzin - obserwacja zajęć na odległość z szeroko pojętego bloku humanistycznego (w tym wiedza o kulturze (realizacja dotyczy uczniów po gimnazjum) oraz muzyczne zajęcia artystyczne, ewentualnie muzyka (realizacja dotyczy uczniów po szkole podstawowej)

7 godzin – przygotowanie scenariuszy (wiedza o kulturze bądź muzyczne zajęcia artystyczne, ewentualnie muzyka) i zdalne poprowadzenie lekcji (z wykorzystaniem możliwości placówki)

13 godzin – zrealizowanie niżej wymienionych 10 obszarów tematycznych:

I Zapoznanie z podstawowymi aktami prawa oświatowego

II Zapoznanie ze szkolnymi dokumentami prawnymi i zasadami ich tworzenia

III Zapoznanie z dokumentacją wychowawcy klasy oraz z dokumentacją nauczyciela przedmiotu (wiedza o kulturze albo muzyczne zajęcia artystyczne albo muzyka)

IV Czynności dodatkowe nauczyciela

V Zespoły przedmiotowe: plan pracy zespołu przedmiotowego; analiza wyników egzaminów wewnętrznych, wnioski do pracy, ewentualne plany naprawcze

VI Rada Pedagogiczna: plan Rady Pedagogicznej na dany rok szkolny; harmonogram zebrań z rodzicami i dokumentacja z tym związana np. protokoły zebrań; terminarz szkolny; kalendarz imprez szkolnych; plan obserwacji, zagadnienia priorytetowe na dany rok szkolny, wnioski po-obserwacyjne, arkusze obserwacji; plan nadzoru pedagogicznego (priorytety MEN, priorytety kujawsko-pomorskiego Kuratora Oświaty na dany rok), ewaluacja; wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli (lider WDN, rodzaje szkoleń); szkolenia Rady Pedagogicznej (priorytety w zakresie tematyki szkoleń); protokolarz Rady Pedagogicznej, księga uchwał i wniosków Rady Pedagogicznej; księga zarządzeń; zasady tworzenia planu lekcji

VII Opieka pedagogiczno-psychologiczna

VIII Pomoc materialna dla uczniów

IX Baza dydaktyczna szkoły

X Rada Szkoły /Rada Rodziców - uprawnienia

10 godzin - zapoznanie się i przeprowadzenie analizy metodycznej lekcji muzyki prezentowanych w TVP według ustalonego wzoru

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 18:00, sala 220
Beata Kamińska-Kłos 10/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.