Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia muzyki 1600-EA11HM-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Barber D.W., Bach, Beethoven i inne chłopaki czyli historia muzyki wyłożona wreszcie jak należy, Wydawnictwo Adamantan Warszawa 2005
2. Beylin P., O muzyce i wokół muzyki, PWM Kraków 1975
3. Cegiełła J., Przeboje mistrzów, Wyd. radia i telewizji Warszawa 1987
4. Chomiński J. (red.), Słownik muzyków polskich., Kraków 1964, PWM (t. I), 1967 (t. II)
5. Cieślak L., Historia muzyki cz. II, Łódź 2003
6. Cook N., Muzyka. Bardzo krótkie wprowadzenie, Warszawa 2000
7. Drobner M., Systemy i skale muzyczne, Warszawa 1982
8. Gwizdalanka D., Muzyka. Podręcznik dla szkół średnich, Warszawa 1997
9. Habela J., Słowniczek muzyczny, PWM Kraków 1969
10. Jacobs A., Słownik muzyczny, Delta Bydgoszcz 1993
11. Kerrigan Michael, Starożytni o sobie, czyli tajemnice inskrypcji od egipskich hieroglifów po rzymskie graffiti, Świat Książki Warszawa 2011
12. Komorowska M., Spotkanie z płytą, COMUK Warszawa 1974
13. Komorowska M., Zaproszenie do muzyki, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych Warszawa 1973
14. Kreiner-Bogdańska, W krainie muzyki, Kraków 2006
15. Lebrecht N., Pieśń imion, Świat Książki Warszawa 2012
16. Levine sir Gilbert, Papieski maestro, Świat Książki Warszawa 2012
17. Marchwica W. (red.), Słownik muzyki, Kraków 2006
18. McKitterick Rosamond (red.), Wczesne Średniowiecze, Świat Książki Warszawa 2011
19. Michels K., Atlas muzyki, Warszawa 2002
20. Muchenberg B., Literatura, PWM Kraków 1989
21. Muchenberg B., Pogadanki o muzyce cz. I i II, PWM Kraków 1988
22. Muchenberg B., Wychowanie muzyczne – podręcznik dla klasy II Liceum Ogólnokształcącego, WSiP Warszawa 1975
23. Nikodemska J. (red.), Niezwykłe biografie. Poznać i zrozumieć człowieka, G.J. Książki, Warszawa 2012
24. Niziurski M., Prelekcje muzyczne, Kielce 1994
25. Nowosad J. (opr.), Dowcipy o muzykach, Wydawnictwo SUPERPRESS Warszawa 1994
26. Panek W., Hymny polskie, Warszawa 1997
27. Powera Daniela (red.), Rozkwit Średniowiecza, Świat Książki Warszawa 2011
28. Reiss J., Mała historia muzyki, PWM Kraków 1987
29. Rudziński W., O muzyce przy głośniku, PWM Kraków 1985
30. Schaeffer B., Dzieje muzyki, Warszawa 1983
31. Schaeffer B., Muzyka. Dzieje kultury muzycznej. Podręcznik dla klas I-III szkół średnich, Warszawa 1987
32. Schweitzer Albert, J.S. Bach, PWM, Kraków 1972
33. Sławiec-Domagata D., Z zagadnień twórczości J.S. Bacha, Kielce 2001
34. Stankiewicz Z. Suzin A., Wychowanie muzyczne – podręcznik dla klasy I Liceum Ogólnokształcącego, WSiP Warszawa 1975
35. Stankiewicz Z. Suzin A., Wychowanie muzyczne – podręcznik dla klasy III Liceum Ogólnokształcącego, WSiP Warszawa 1980
36. Szlagowska D., Kultura muzyczna antyku, Gdańsk 1996
37. Śledzińska S. (red.), Mała encyklopedia muzyki, PWN Warszawa 1995
38. Wade-Matthews M., Thompson W. (red.), Encyklopedia muzyki, Warszawa 2007
39. Waldorff J., Sekrety Polihymni, Iskry Warszawa 1957
40. Waldorff J., Diabły i anioły, PWM Kraków 1971
41. Wojciechowski G., Dzień dobry historio. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy 5 – Nowa Era Poznań 2000
42. Zavarsky E., Jan Sebastian Bach, PWM Kraków 1973
43. Zięba S., Bóg w życiu wielkich kompozytorów, Wyd. „Bernardinum” Pelplin-Gdańsk 2001
44. Zganiacz-Mazur L., 100 słynnych kompozytorów, Warszawa 2003
45. Zganiacz-Mazur L., Tańce, Warszawa 2004
46. Zganiacz-Mazur L., Słowniczek muzyczny, Warszawa 2004
47. Zganiacz-Mazur L., Leksykon kompozytorów, Warszawa 2007
48. Żuchowski H.R., Anegdoty na pięciolinii, Lublin 1993
Metody dydaktyczne: metody pracy ze źródłami
Metody dydaktyczne - inne: -metoda podająca – wykład;
-aktywizujące metody nauczania - dyskusja, pogadanka, burza mózgów;
-analiza dokumentów;
-analiza materiałów źródłowych;
-analiza i interpretacja tekstów źródłowych;
-praca z książką;
-prezentacje multimedialne;
-filmy dydaktyczne.

Ze szkolenia dotyczącego Narzędzi informatycznych wykorzystywanych w dydaktyce na przykładzie systemu USOSweb!!! wykorzystałam:
1. przekazywanie treści i materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem technologii informatycznych;
2. utrzymywanie kontaktu z grupą za pomocą systemu informatycznego.
Literatura:

1. Burowska Z., Wprowadzenie w kulturę muzyczną, WSiP Warszawa 1991

2. Chomiński J. Wilkowska-Chomińska K., Historia muzyki. Cz. I i II, PWM Kraków 1989

3. Fangorowa K., Zarys historii muzyki. Cz. I od muzyki ludów pierwotnych do klasycyzmu, Oficyna Wydawnicza „Impuls” Kraków 2001

4. Fangorowa K., Zarys historii muzyki. Komentarz do treści i metod pracy, Oficyna Wydawnicza „Impuls” Kraków 2001

5. Feicht H., Studia nad muzyką polskiego średniowiecza, Kraków 1975

6. Gwizdalanka D., Historia muzyki. Cz. I – Podręcznik do szkół muzycznych. Starożytność, Średniowiecze, Renesans, Barok, PWM SA Kraków 2005

7. Hinz E., Nurt religijny w muzyce różnych epok, Wydawnictwo Bernardinum Pelplin 2003

8. Historia muzyki, Średniowiecze, repetytorium dla uczniów średnich szkół muzycznych, Rzeszów 1999

9. Jastrzębska A., Z dziejów myśli o muzyce, Musica Jagiellonica Kraków 2002

10. Kowalska M., ABC historii muzyki, Musica Jagellonica Kraków 2001

11. Krawczyk D., Mała historia muzyki kościelnej, Wydawnictwo „M” Kraków 2003

12.Ochlewski T. (red.), Dzieje muzyki polskiej, Interpress Warszawa 1983

13. Śmiechowski B., Z muzyką przez wieki i kraje – historia muzyki, DELTA Warszawa 1995

14. Zganiacz-Mazur L., ABC historii muzyki, Wyd. Muzyczne CONTRA Warszawa 2003

15. Wozaczyńska M., Muzyka Średniowiecza – skrypt AM w Gdańsku 1985

Efekty uczenia się:

Wiedza

K1_W01Posiada ogólną znajomość literatury muzycznej

K1_W02Zna repertuar muzyczny w odniesieniu do poszczególnych epok stylistycznych

K1_W08Zna zarys historii muzyki od starożytności do XXI wieku

K1_W15Posiada wiedzę dotyczącą muzyki współczesnej w stopniu podstawowym

Umiejętności

K1_U03Rozpoznaje struktury i formy dzieł muzycznych, charakterystyczne dla poszczególnych epok

K1_U25Swobodnie wypowiada się w mowie i piśmie na tematy związane z historią i zasadami muzyki oraz szeroko pojętą kulturą muzyczną

Kompetencje społeczne

K1_K01Potrafi gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje

K1_K18Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się

K1_K19Dokonuje stałej samooceny swoich kompetencji

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie stopnia realizacji zakładanych efektów możliwa będzie ocena wykonania nastepujących zadań:

1. Obecność i aktywność na wykładach

2. Referaty w ramach konwersatorium (np. prezentacja – Starożytność; architektura)

3. Część praktyczna – śpiew chorału gregoriańskiego (Pater Noster, Litania do Wszystkich Świętych, Veni Sancte Spiritus, Msza VIII De Angelis) oraz w trakcie każdego semestru odsłuch utworów poznanych w danej epoce wraz z opisem

Kolokwium pisemne po każdej przerobionej epoce. Informuję, że kolokwium pisemne może też być w trakcie omawianego okresu.

Odpowiedź (pytanie) ustne po każdej przerobionej epoce (dyskusja na temat kolokwium pisemnego – obrona)

Warunkiem zaliczenia I semestru jest przygotowanie w grupach prezentacji na temat muzyki rozrywkowej XX wieku:

BLUES/ blues wiejski, blues miejski, blues elektryczny, rhythm&blues

Ze szkolenia dotyczącego Narzędzi informatycznych wykorzystywanych w dydaktyce na przykładzie systemu USOSweb!!! wykorzystałam przekazywanie informacji o postępach ocenach za pomocą systemu informatycznego.

Zakres tematów:

1.Starożytność – tło historyczne, periodyzacja dziejów muzyki, hipotezy. Muzyka ludów pierwotnych.

Muzyka krajów o początkach kultury muzycznej (Mezopotamia, Sumerowie, Asyria i Babilonia). Muzyka krajów o początkach kultury muzycznej (Egipt, Etruskowie, Chiny). Muzyka krajów o początkach kultury muzycznej (Japonia, Indie, Izrael, Indianie – Aztekowie – Makowie – Inkowie). Muzyka świata antycznego Starożytnej Grecji. Muzyka świata antycznego Starożytnego Rzymu

2.Średniowiecze: Formy religijne i świeckie. Chorał gregoriański, tropy, sekwencje, msza. Skale. Początki wielogłosowości. Rozwój motetu. Guidon z Arezzo. Szkoły – średniowieczne ośrodki muzyczne. Hildegarda z Bingen.

3.Ars antiqua. Kompozytorzy: Leoninus i Perotinus. Formy świeckie w ars antiqua: organum, początki polifonii, discantus, conductus.

4.Ars nova. Traktat muzyczny Filipa de Vitry. Formy świeckie w ars nova: motet, ballada, ronda, madrygał, ballata, caccia. Kompozytorzy: Guillaume de Machault, Johannes de Grocheo.

5.Średniowieczna muzyka świecka. Świeckie formy: msza wielogłosowa, madrygał, canzona, chanson, caccia, chale, caza, ballada, virelai, ballata. Wykonawcy średniowiecznej muzyki świeckiej: trubadurzy, truwerzy, minnesingerzy, meistersingerzy, minstrele, waganci, skaldowie, skomorochy, rybałtowie, igrce. Muzyka instrumentalna XIII-XIV wiek.

6.Polska muzyka epoki średniowiecza. Najstarsze zabytki literatury. Zabytki muzyki polskiej. Polska muzyka jednogłosowa. Polska muzyka wielogłosowa. Reprezentant polskiej muzyki średniowiecza – Mikołaj z Radomia. Prezentacja Piotra z Grudziądza.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 9:00 - 10:30, sala 220
Beata Kamińska-Kłos 22/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.