Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny 1300-ITI-IB12WM-SD
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: - Dobrosz K., Matysiak A.; Tworzywa sztuczne, materiałoznawstwo i przetwórstwo, WSiP, Warszawa 1994.
- Wilczyński K.: Reologia w przetwórstwie tworzyw sztucznych, WNT, Warszawa 2001.
- Blicharski M.: Inżynieria materiałowa - stal, WNT, Warszawa 2004.
- Blicharski M.: Wstęp do inżynierii materiałowej, WNT, Warszawa 2003.
- Bazy i czasopisma elektroniczne dostępne przez serwer UKW (Science Direct, Springer, Wiley).

Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
wykład kursowy
wykład monograficzny
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Metody nauczania zdalnego.
Literatura:

- Żenkiewicz M.: Przetwórstwo tworzyw wielkocząsteczkowych. Charakterystyka, podstawy fizyczne, metody, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2002.

- Pielichowski J., Pruszyński A.: „Technologia tworzyw sztucznych”, WNT, Warszawa 2003.

- Szlezyngier W.: Tworzywa sztuczne : chemia, technologia wytwarzania, właściwości, przetwórstwo, zastosowanie, WPL, Rzeszów 1996.

- Dobrzański L.A.: Metalowe materiały inżynierskie, WNT Warszawa 2004.

- Dobrzański L., A.: Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo, WNT, Warszawa 2006.

- Ciszewski B.: Nowoczesne materiały w technice, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1993.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą uzyskania zaliczenia jest pozytywny wynik kolokium.

Ocena kolokwium wynika ze stopnia opanowania efektów kształcenia według przyjętych progów procentowych:

0-50% – niedostateczny (2)

51-60% – dostateczny (3)

61-70% – dostateczny + (3,5)

71-80% – dobry (4)

81-90% – dobry + (4,5)

91-100% – bardzo dobry (5)

W przypadku pracy zdalnej dopuszczalna jest inna forma zaliczenia.

Zakres tematów:

1. Przegląd głównych grup materiałów inżynierskich. Znaczenie materiałów inżynierskich w rozwoju cywilizacyjnym. Dobór materiałów na produkty i ich elementy. Współczesne znaczenie i tendencje rozwojowe nauki o materiałach. Charakterystyka materiałów polimerowych. Techniczne znaczenie materiałów polimerowych. Budowa chemiczna i struktura nadcząsteczkowa tworzyw polimerowych. Przemiany fizyczne a parametry przetwórcze. Starzenie. Mieszalność a kompatybilność. Właściwości materiałów polimerowych. Zastosowanie materiałów polimerowych. Materiały kompozytowe: rodzaje, właściwości, zastosowania. Włókna do zbrojenia kompozytów.

2. Termoanaliza materiałów inżynierskich. Poznanie metody skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC), jako metody określania ilości fazy krystalicznej i amorficznej w materiale polimerowym. Poznanie metody analizy termomechanicznej (DMA) jako nowoczesnej techniki określania wielu właściwości materiałów polimerowych jak np.: wytrzymałość mechaniczna w funkcji temperatury, stopień usieciowania łańcuchów polimerowych, temperatura zeszklenia oraz topnienia. Poznanie metody analizy termograwimetrycznej (TG), jako metody określania stabilności cieplnej materiałów polimerowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 19:00 - 20:30, sala 037 (PS)
Krzysztof Moraczewski 6/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.