Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka 1300-IM12Fi-SP
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Jaworski B., Dietłaf A., Kurs Fizyki, t.I i II, PWN, W-wa.
2. Sawieliew I.W., Wykłady z fizyki, t. I, II, III , PWN, W-wa.
3. Orear J.,Fizyka, t.I i II, Wyd. Naukowo -Techn., W-wa

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Metody dydaktyczne - inne: metody problemowe
Literatura:

1. A.K. Wróblewski, J.A. Zakrzewski „Wstęp do fizyki”, tom 1 i 2

2. D. Halliday, R. Resnick „Fizyka” tom 1 i następne

3. Ch. Kittel, W.D. Knight, M.A. Ruderman „Mechanika”

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe Efekty przedmiotowe

K_W02

Ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki obejmującą elementy mechaniki klasycznej, grawitacji, elementy elektryczności, optyki i akustyki; tworzenie i weryfikację modeli świata rzeczywistego oraz posługiwanie się nimi w celu predykcji zdarzeń i stanów. W1

Zna i rozumie podstawowe prawa i zasady fizyki

W2

Zna zastosowania praw fizyki w rozwiązywaniu zagadnień inżyniersko-informatycznych i ich interpretacji

W3

Zna podstawowe pojęcia i koncepcje wykorzystywane do wyjaśnienia i opisu typowych problemów inżyniersko-informatycznych.

K_U01

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie U1

Potrafi wykorzystać prawa fizyki dla tłumaczenia zjawisk i procesów fizycznych w różnych dziedzinach techniki

U2

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł niezbędne do rozwiązania problemów inżyniersko-informatycznych

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do realizacji zadań laboratoryjnych jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium obejmującego podstawy rachunku niepewności pomiarowych oraz bieżące przygotowanie teoretyczne do realizowanego zadania.

Studenci oceniani są według następujących kryteriów: przygotowanie do zajęć, komplet wyników pomiarów zatwierdzony przez prowadzącego zajęcia, opracowanie materiału teoretycznego, wyników pomiarów, analizy niepewności pomiarowych oraz wniosków dotyczących wykonanego ćwiczenia.

Warunkiem zaliczenia pracowni jest uzyskanie pozytywnych ocen z czterech ćwiczeń. Ocena końcowa z Pracowni jest średnią ocen uzyskanych za poszczególne ćwiczenia.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do realizacji zadań laboratoryjnych jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium obejmującego podstawy rachunku niepewności pomiarowych oraz bieżące przygotowanie teoretyczne do realizowanego zadania.

Studenci oceniani są według następujących kryteriów: przygotowanie do zajęć, komplet wyników pomiarów zatwierdzony przez prowadzącego zajęcia, opracowanie materiału teoretycznego, wyników pomiarów, analizy niepewności pomiarowych oraz wniosków dotyczących wykonanego ćwiczenia.

Warunkiem zaliczenia pracowni jest uzyskanie pozytywnych ocen z czterech ćwiczeń. Ocena końcowa z Pracowni jest średnią ocen uzyskanych za poszczególne ćwiczenia.

Zakres tematów:

Wstęp teoretyczny: szkolenie BHP.

2. Wprowadzenie do rachunku niepewności pomiarowej: wielkości fizyczne i ich miary; pomiar fizyczny; pomiary bezpośrednie i pośrednie; niepewności i błędy pomiarowe; niepewności systematyczne i niepewności przypadkowe; ocena błędu pojedynczego pomiaru; wielkości charakteryzujące serię pomiarów obarczonych błędami przypadkowymi; zaokrąglanie wyników; przedstawianie danych.

3. Ćwiczenia laboratoryjne wykonywane przez studentów

Mechanika:

• Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego g za pomocą wahadła prostego

• Badanie wahadła sprężynowego

• Wyznaczanie gęstości ciał stałych za pomocą wagi Jolly’ego

• Wyznaczanie współczynnika sztywności metodą dynamiczną

Optyka:

• Wyznaczanie długości fali świetlnej lub stałej siatki za pomocą siatki dyfrakcyjnej

• Wyznaczanie ogniskowej soczewki na podstawie pomiaru odległości przedmiotu i obrazu od soczewki

• Wyznaczanie współczynnika załamania cieczy metodą kąta granicznego

• Wyznaczanie współczynnika załamania za pomocą mikroskopu

Fizyka molekularna:

• Wyznaczanie współczynnika lepkości powietrza

• Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy metodą Stokesa

• Pomiar napięcia powierzchniowego za pomocą wagi torsyjnej i strzemiączka Lenarda

• (metoda rozciągania)

• Pomiar napięcia powierzchniowego metodą pęcherzykową

Elektryczność i magnetyzm:

• Pomiar rezystancji mostkiem Wheatstone’a

• Wyznaczanie równoważnika elektrochemicznego miedzi i stałej Faradaya na podstawie elektrolizy CuSO4

Ciepło:

• Wyznaczanie pojemności cieplnej ck (równoważnika wodnego) kalorymetru

• Wyznaczanie ciepła właściwego cc ciał stałych

• Pomiar ciepła topnienia lodu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 14:30 - 16:00, (sala nieznana)
Karol Bartosiewicz 7/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.