Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 1100-P-POW35MWR-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. Kornas – Biela D. (2002). Wokół początku życia ludzkiego. Warszawa: PAX
2. Krupa M. (1997). Jesteś całym moim światem, o ciąży, porodzie i małym dziecku. Warszawa: Res Publica Press.

Metody dydaktyczne: metody kooperatywne
wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne - inne: wykonanie zleconych zadań i uzupełnianie kart pracy
Literatura:

1. Badora S. (2009) Z zagadnień pedagogiki opiekuńczej. Tarnobrzeg, rozdział I-III.

2. Dolto F. (2002). Zrozumieć dziecko. Rozmowy o wychowaniu. Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza.

4. Kaja B. (2010). Psychologia wspomagania rozwoju. Zrozumieć świat życia człowieka. Sopot: Wydawnictwo GWP, rozdział I-II

5. Kielar-Turska M. (2003). Analiza pola semantycznego termonów związanych ze wspomaganiem rozwoju. W: Barbara Kaja (red.). Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja i psychokreacja. Tom 5. Bydgoszcz: Wydawnictwo AB.

6. Łobocki M. (1985) Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania. Warszawa: Nasza Księgarnia, rozdz. II, III.

7. Obuchowska I. (1997) Wspomaganie rozwoju emocjonalnego: Refleksje i propozycje, [w:] red. B. Kaja Wspomaganie rozwoju psychostymulacja i psychokreacja. Tom I, Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW, s. 36-46.

8. Okoń W. (1996). Nowy słownik pedagogiczny. Wydawnictwo Akademickie Żak.

9. Ostoja-Zawadzka K. (1999). Cykl życia rodzinnego. W: B. de Barbaro (red.) Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: Wydawnictwo UJ.

10. Poćwiardowska B. (2013). Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowawczych rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.

11. Babiuch M. (2002) Jak współpracować z rodzicami „trudnych” uczniów? Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

12. Christopher C. J. (2003) Nauczyciel – rodzic. Skuteczne porozumiewanie się. Gdańsk: GWP, rozdz. II, III, VI.

13. Hautumm A., Prott R. 12 zasad efektywnej współpracy pomiędzy nauczycielami a rodzicami. http://www.frd.org.pl/publ_12_zasad.html

14. Jarosz E., Wysocka E. (2006) Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i Rozwiązania. Warszawa: Wydawnictwo. Akademickie Żak, rozdz. II.

15. King G. (2003) Umiejętności terapeutyczne nauczyciela. Gdańsk: GWP, rozdz. I-III.

16. Poćwiardowska B. (2012). Jak pomagać rodzicom doceniać dziecko? W: Wychowanie Na Co Dzień, nr 10-11, s. VI-X.

17. Poćwiardowska B. (2014). Współpraca rodziców i nauczycieli a jakość życia dzieci i młodzieży W: Chowanna nr 1.

18. Jedliński K. (1993) Sztuka słuchania. W: J. Santorski (red.) ABC psychologicznej pomocy. Warszawa: Agencja Wydawnicza Jacek Santorski & Co, s.13-25.

19. Stewart J., Milt T. (2000) Słuchanie dialogiczne; lepienie wzajemnych znaczeń. W: J. Stewart (red.). Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 234 – 256.

20. Jedliński K. (1993) Sztuka słuchania. W: J. Santorski (red.) ABC psychologicznej pomocy. Warszawa: Agencja Wydawnicza Jacek Santorski & Co, s.13-25.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (D. U. z 30 sierpnia 2017 roku, poz. 1635) Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dn. 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem", Monitor Polski, Dz. U. 2016, poz. 1250

Efekty uczenia się:

W_01 - student/ka ma uporządkowaną wiedzę o wczesnym wspomaganiu rozwoju [K_W03]

W_03 - student/ka ma wiedzę o funkcjonowaniu rodziny z dzieckiem wymagającym wczesnego wspomagania rozwoju [K_W22]

U_02 - student/ka potrafi animować pracę nad rozwojem rodziców dzieci wymagających WWR [K_U11]

K_01 - student/ka ma przekonanie, że podjęcie działania na rzecz rodziny może prowadzić do poprawy jakości życia tej rodziny [K_K03]

Metody i kryteria oceniania:

Test z wiedzy prezentowanej na wykładach, opracowanie zadań zleconych. Ocena końcowa będzie średnią arytmetyczną wszystkich uzyskanych ocen.

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z pytań/zadań przypisanych danemu efektowi uczenia się.

Zakres tematów:

1. Propedeutyka wczesnego wspomagania rozwoju (definicja WWR, cele, funkcje, zasady, Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju, WWR w świetle prawa).

2. Etapy życia rodziny - szanse i zagrożenia.

3. Współpraca z rodzicami - model rodzice - profesjonaliści.

4. Aranżacja przestrzeni terapeutycznej.

5. Metody pielęgnacji małego dziecka wspomagające jego prawidłowy rozwój.

6. Zasady sprzyjające budowaniu dobrego kontaktu i współpracy z dzieckiem i rodziną w ramach WWR.

7. Metody i formy pracy pedagoga/terapeuty z rodziną (postawy rodziców, zasoby rodziny, czynniki obciążające rodziców dzieci z niepełnosprawnością).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 14:30 - 16:00, (sala nieznana)
Blanka Poćwiardowska, Maciej Jabłoński 11/14 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.