Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Demoralizacja i przestępczość nieletnich 1100-PR23DIP-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: P. Góreckim V. Konarska-Wrzosek, Postępowanie w sprawach nieletnich. Komentarz, Warszawa 2019.
W. Klaus, Dziecko przed sądem.
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
warsztaty
wykład konwersatoryjny
wykład w toku problemowym
Metody dydaktyczne - inne: Podczas zajęć potrafi wykorzystać zwinne zarządzanie ludźmi w celu przeciwdziałania przestępstw i demoralizacji nieletnich. Zostaną również wykorzystane metody coachingu w edukacji.
Literatura:

1. V. Konarska-Wrzosek, Prawny system postępowania z nieletnimi w Polsce, Warszawa 2013.

2. P. Kobes, Prawny system przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich, Warszawa 2011.

3. Sąd nad demoralizacją nieletnich : konteksty wychowawcze / Renata Szczepanik, Agnieszka Jaros, Magdalena Staniaszek, Warszawa 2018.

4. Postępowanie z nieletnimi i młodocianymi : wybrane zagadnienia teorii i praktyki, pod red. Radosława Krajewskiego.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. zna i rozumie istotę ochrony praw nieletnich (K_W08).

2. zna budowę oraz funkcje systemów i instytucji właściwych dla zakresu działalności zawodowej pedagogogaresocjalizaycjnego, a także cechy i potrzeby jego odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem demoralizacji i przestępczości nieletnich (K_W09).

3. posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu przy pracy z nieletnimi (K_W13).

4. posiada wiedzę na temat struktury i funkcji systemu edukacji - celów, podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych właściwych dla nieletnich (K_W20

KOMPETENCJE

1. potrafi identyfikować i interpretować podstawowe zjawiska i procesy społeczne z wykorzystaniem wiedzy z pedagogiki resocjalizaycjnej i nauk z nią współpracujących w celu zwalczania przestępczości i demoralizacji nieletnich (K_U03).

2. wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów w zakresie postępowania z nieletnimi (K_U13).

3. potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych na poszczególnych etapach edukacyjnych w zakresie przestępczości i demoralizacji nieletnich (K_U17).

UMIEJĘTNOŚCI

1. ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w pracy z nieletnimi (K_K09).

2. ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej; wykazuje cechy refleksyjnego praktyka zwłaszcza we współpracy z nieletnimi (K_K12).

Metody i kryteria oceniania:

Waga zaliczenia:

zaliczenie na Teamsie lub Moodle

zaliczenie pisemne 70%

rozwiązywanie zadań problemowych - 20%

aktywność na zajęcia - 10%

Warunki zaliczenia pisemnego:

60% - 3

60-70%-3,5

70-80%-4

80-85%- 4,5

90-100% 5

Zakres tematów:

- Zjawisko przestępczości i demoralizacji dzieci i młodzieży oraz jego przyczyny,

-Historia i przyczyny wyodrębniania się prawa i sądownictwa dla nieletnich,

-Pojęcie nieletniego, młodocianego, czynu karalnego, demoralizacji i jej przejawy,

-Przyczyny przestępczości nieletnich

- Środki wychowawcze, wychowawczo-lecznicze i poprawcze stosowane wobec nieletnich oraz kryteria ich doboru i czas trwania,

---Możliwość wyjątkowego stosowania kar kryminalnych wobec nieletnich,

- Środki interwencyjne i tymczasowe stosowane wobec nieletnich,

- Środki stosowane wobec rodziców nieletnich,

- Sądy rodzinne – ich właściwość rzeczowa, podmiotowa i terytorialna oraz duża dyskrecjonalna władza,

- Fazy postępowania przed sądem rodzinnym i rodzaje podejmowanych decyzji na poszczególnych etapach,

- Wysłuchanie a przesłuchanie nieletniego, wywiad środowiskowy i jego zakres oraz przeprowadzanie innych dowodów niezbędnych dla podejmowania merytorycznych decyzji przez sąd,

- Charakterystyka postępowania opiekuńczo-wychowawczego i poprawczego oraz postępowania odwoławczego,

- Rodzaje wydawanych orzeczeń w sprawach nieletnich i możliwość ich zmiany w toku postępowania wykonawczego,

- Zakłady poprawcze - ich rodzaje, typy, organizacja, funkcjonowanie, zakładane cele i sposoby ich realizacji,

- Postępowanie mediacyjne z nieletnimi

- odpowiedzialność karna nieletnich

- Wybrane przestępstwa popełniane przez nieletnich.

Podczas zajęć potrafi wykorzystać zwinne zarządzanie ludźmi w celu przeciwdziałania przestępstw i demoralizacji nieletnich.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 18:00 - 19:30, (sala nieznana)
Agnieszka Kilińska-Pękacz 26/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.