Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria wychowania 1100-PR23TW-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Buber M., Problem człowieka, Warszawa 1993.
Cichoń W., Wartości-człowiek-wychowanie,Kraków 1996,
Gara J., Pedagogiczne implikacje filozofii dialogu, WAM, Kraków 2008.
Górniewicz J., Teoria wychowania (wybrane problemy), Toruń - Olsztyn 1996.
Kunowski S., Wartości w procesie wychowania, Kraków 2003.
Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2003.
Nowak M., Podstawy pedagogiki otwartej, Lublin 1999
Podmiotowość: możliwość, rzeczywistość, konieczność, /red./ P. Buczkowski, R. Cichocki, Poznań 1989,
Ruciński S., Wychowanie jako wprowadzanie w życie wartościowe, 1998,
Studia z Teorii Wychowania. Kupisiewicz c., Z dziejów teorii i praktyki wychowania. PODRĘCZNIK, AKADEMICKI, Kraków 2012
Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 1998
Tischner J., Myślenie według wartości, rozdział: Myślenie według wartości.
Molesztak A., Życie rodzinne w wyobrażeniach młodych dorosłych
W: Wychowanie - socjalizacja - edukacja. Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. dr. hab. Andrzejowi Michałowi de Tchorzewskiemu z okazji 75. rocznicy urodzin i 50-lecia pracy naukowej / red. Marzena Chrost, Krzysztof Jakubiak.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Akademii Ignatianum, 2018
Strony: 669-687
Molesztak A., Dynamika współczesnej rodziny, Horyzonty Wychowania - 2017, Vol. 16, no 3, s. 73-88
Molesztak A., Contemporary problems in bringing up children
W: Social Rehabilitation, Care and Education in Postmodern World / ed. A. Jaworska, D. Apanel. Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo "Impuls", 2009, Strony: 75-86 http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/6008
Molesztak A. Misja nauczycielska - przeżytek a może antidotum dla wychowania
Przegląd Edukacyjny - 1994, nr 2-3, s. 31-42, http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5894
Molesztak A. , Znaczenie aksjologii dla formułowania celów edukacji, W: Aksjodeontologiczne aspekty relacji osobowych w procesach edukacyjnych / pod red. Wiesławy M. Wołoszyn ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1997, s. 111-116, http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/5283
Molesztak A., Podmiotowość jako zadanie wychowawcze W: Wychowanie w kontekście teoretycznym / pod red. Andrzeja Tchorzewskiego.. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1997, s. 67-71, http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/5249
Molesztak A, Cele wychowania. W poszukiwaniu istoty i źródeł stanowienia W: Wychowanie w kontekście teoretycznym / pod red. Andrzeja Tchorzewskiego. 1997 http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4972
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody kooperatywne
metody problemowe
Metody dydaktyczne - inne: dyskusja, burza mózgów, prezentacja, analiza tekstów źródłowych, gry dydaktyczne - współpraca i współdziałanie
Wykorzystanie metody " Coaching w edukacji"
Wykorzystanie narzędzi informatycznych w zakresie kontaktu ze studentami. Udostępnienie autorskich materiałów w sieci oraz przekazywanie wybranych treści z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.
Wykorzystanie w pracy ze studentami narzędzi tutorskich: kontrakt, siatka celów, pytania o wartości, 5 Why, SWOT,
Literatura:

Kubiak-Szymborska E. Zając D. Wokół podstawowych zagadnień z teorii wychowania. Bydgoszcz 2002,

Kubiak-Szymborska E. Zając D. Teoria wychowania w okresie przemian. Bydgoszcz 2008

Kubiak-Szymborska E. Zając Wychowanie w kręgu pytań. Bydgoszcz 20013

Śliwerski B., Maliszewski K., Stępkowsi D., Istota, sens i uwarunkowania (wy)kształcenia, Kraków 2019

Śliwerski B., Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości. Kraków 2012

Tchorzewski A. (red.): Wychowanie w kontekście teoretycznym. Bydgoszcz 1993

Pedagogika. Podręcznik akademicki. B. Śliwerski, Z. Kwieciński, Warszawa 2019

Tchorzewski A., Wstęp do teorii wychowania. Kraków 2018

Efekty uczenia się:

W01 - zna podstawowe terminy: socjalizacja i wychowanie, terminy pokrewne, rozumie ich znaczenie i wzajemne związki (K_W16);

W02 - ma uporządkowaną wiedzę o wychowaniu, jego aksjologiczno-teleologicznych oraz relacyjno-prakseologicznych podstawach (K_W16);

W03 - ma podstawową wiedzę o współczesnych koncepcjach i teoriach wychowania oraz różnorodnych uwarunkowaniach procesu wychowawczego, możliwych jego zagrożeniach i nieprawidłowościach (K_W17);

W04 - ma podstawową wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących (K_W17);

U01 - potrafi obserwować otaczającą rzeczywistość społeczną, sytuować w niej procesy wychowania, rozpoznawać je i dostrzegać ich związki z innymi procesami i zjawiskami społecznymi (K_U13);

U02 - potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną o wychowaniu do analizowania i interpretowania sytuacji i problemów wychowawczych różnych środowisk (K_U13);

U03 - potrafi wykorzystywać teoretyczną wiedzę o wychowaniu w generowaniu rozwiązań przykładowych problemów wychowawczych i przewidywać możliwe skutki proponowanych działań (K_U15);

K01 - jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowanych działań wychowawczych w środowisku społecznym (K_K09);

K02 - ma świadomość konieczności pełnienia wielorakich ról związanych z procesami wychowania człowieka i rozumie potrzebę współdziałania i współpracy z innymi podmiotami wychowania, np. rodzicami w codziennej działalności wychowawczej (K_K13).

Metody i kryteria oceniania:

1. Praca indywidualna - przysłanie odpowiedzi na pytania dotyczące każdego zrealizowanego ćwiczenia.

2. Praca zespołowa – prezentacja (2-3-osobowe zespoły)

3. Esej: Czy można mówić dzisiaj o współczesnym charakterze słów L.A. Seneki „Dać można tylko drugiemu, zawdzięczać tylko drugiemu, oddać tylko drugiemu. To co wymaga zawsze dwóch ludzi, nie może dokonywać się w jednym człowieku” (ok. 500 słów)

(zad. 1 obowiązkowe stanowią 50% oceny - dostateczna, zadanie 1,2, - 70% oceny – dobra; zad. 1,2,3 – na ocenę bardzo dobrą)

Zakres tematów:

1. Wychowanie jako spotkanie

2. Wychowanie jako proces

3. Wychowanie jako samorealizacja, samowychowanie

4. Granice wychowania

5. Ideał wychowania

6. Autorytety – znaczenie w życiu społecznym i wychowaniu

7. Treści i zadania wychowania,

8. Zasady i formy wychowania

9. Metody wychowania

10. Projektowanie sytuacji wychowawczych

11. Dziedziny wychowania

12. Dysfunkcjonalność i patologia wychowawcza

13. Specyficzne zjawiska kulturowo-cywilizacyjne tworzące konteksty wychowania:

- kultura konsumpcji,

- kult sukcesu,

- kult ciała,

- globalizacja,

- generacyjna specyfikacja tożsamości.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 14:30 - 16:00, (sala nieznana)
Aldona Molesztak 26/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.