Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy psychologii dla nauczycieli 1100-POP11PPN-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R.M. (2012). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
Boral, B., Boral, T. (2013). Techniki zapamiętywania. Warszawa: Samo Sendo Edgard.
Buzan, T. (2014). Pamięć na zawołanie. Metody i techniki pamięciowe. Łódź: Wydawnictwo Aha.
Goleman, D. (1997) Inteligencja emocjonalna w praktyce. Poznań:. Media Rodzina.
Hock, R. (2003). 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii. Gdańsk: GWP.
Mickiewicz, K., Głogowska, K. (2016). Psychologiczne aspekty funkcjonowania nastolatków wychowujących się w rodzinach zastępczych. W: M. Petrykowska, D. Strzała (red.), Rodzina w obliczu współczesnych zagrożeń i przemian społeczno-kulturowych (s. 391-403). Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Trempała, J., Szymanik, A. (2011). Motives of choosing the dressing style in teenage girls. W: H. Liberska (red.), Current psychosocial problems : in traditional and novel approaches (s. 187-206). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Metody dydaktyczne: metody pracy ze źródłami
metody problemowe
wykład konwersatoryjny
wykład w toku problemowym
Literatura:

Anderson, J.R. (1998). Uczenie się i pamięć. Integracja zagadnień. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne

Doliński, D., Strelau, J. (2016) (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom I-II. Gdańsk: GWP.

Nęcka. E., Orzechowski, J., Szymura, B. (2012). Psychologia poznawcza. Warszawa: PWN.

Tavris, C., Wade, C. (2017). Psychologia. Podejścia oraz koncepcje. Poznań: Zysk i S-ka.

Zimbardo, P. G., Gerrig, R. J. (2012). Psychologia i życie. Warszawa: PWN.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student:

W01. Zna i rozumie podstawowe pojęcia psychologii: procesy poznawcze, spostrzeganie, odbiór i przetwarzanie informacji; proces mowy; myślenie i rozumowanie; uczenie się i pamięć, rola uwagi; emocje i motywacje w procesach regulacji zachowania; zdolności i uzdolnienia; psychologia różnic indywidualnych – różnice w zakresie temperamentu i stylu poznawczego (K_W03)

W02. ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę w zakresie niezbędnym do efektywnego wspierania rozwoju psychospołecznego osoby od urodzenia do 15 roku życia, w tym zwłaszcza dotyczącą dzieci zagrożonych zaburzeniami rozwoju z powodu deficytów osobistych i/lub wychowywania się / uczenia się w niesprzyjających warunkach (K_W04)

W03. Zna i rozumie proces uczenia się: modele uczenia się, w tym koncepcje klasyczne i współczesne ujęcia w oparciu o wyniki badań neuropsychologicznych, metody i techniki uczenia się z uwzględnieniem rozwijania metapoznania; trudności w uczeniu się i strategie ich przezwyciężania, metody i techniki identyfikacji oraz wspomagania rozwoju uzdolnień i zainteresowań (K_W10)

W zakresie umiejętności student:

U01. Potrafi rozpoznawać bariery i trudności uczniów w procesie uczenia się (K_U01)

U02. Potrafi dokonywać obserwacji i analizy zachowań ucznia z uwzględnieniem wiedzy psychologicznej, formułuje rozwiązania obserwowanych problemów i trudności w funkcjonowaniu ucznia (K_U02)

W zakresie kompetencji student:

K01. Jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy psychologicznej do analizy zdarzeń pedagogicznych (K_K11)

Metody i kryteria oceniania:

Pytania problemowe omawiane na zajęciach (W01-W03, U01-U02, K01).

Egzamin pisemny z treści wykładowych i zalecanej literatury, zawierający pytania otwarte i zamknięte, na zaliczenie 50% punktów (W01-W03, U01-U02, K01).

Warunki prowadzenia zajęć i zaliczenia w okresie pandemii COVID-19: Wykłady odbywają się zdalnie za pośrednictwem MS Teams, w godzinach ustalonych na planie zajęć. Studenci otrzymują (za pośrednictwem USOS mail - proszę o zaktualizowanie maili) materiały pomocnicze do treści wykładu (prezentacje, omawiane teksty). Zaliczenie ma formę zdalną. Studenci otrzymują link do testu wiedzy z zajęć i literatury, który mają za zadanie wypełnić określonego dnia w określonym czasie. Kontakt z prowadzącym ma miejsce podczas zajęć za pośrednictwem MS Teams (chat, kontakt głosowy) oraz (w razie potrzeb) mailowo pomiędzy zajęciami.pośrednictwem MS Teams (chat, kontakt głosowy) oraz (w razie potrzeb) mailowo pomiędzy zajęciami.

Zakres tematów:

1. Emocje i motywacje jako procesy dynamizujące zachowanie: podział emocji, motywacja wewnętrzna a zewnętrzna

2. Procesy poznawcze wyjaśniające funkcjonowanie człowieka w kontekście szkolnym: percepcja, uwaga, pamięć, uczenie się jako zapamiętywanie informacji

3. Uczenie się: warunkowanie klasyczne i instrumentalne, modelowanie

4. Temperament i osobowość: cechy wrodzone i możliwość ich zmiany, wybrane teorie temperamentu i osobowości

5. Style poznawcze: znaczenie dla uczenia się i funkcjonowania ucznia

6. Inteligencja i zdolności: rozumienie inteligencji oraz jej pomiar, różnice indywidualne, mądrość

7. Wybrane trudności i zaburzenia w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży: diagnoza, sposoby pomocy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 16:15 - 19:30, (sala nieznana)
Anna Szymanik-Kostrzewska 26/33 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.