Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy pedagogiki dla nauczycieli 1100-POP11PP-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://www.ukw.edu.pl/pracownicy/strona/marszalek_katarzyna/
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Śliwerski B., (2015), Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji, Kraków,
Edukacja, moralność, sfera publiczna, Rutkowiak J., Kubinowski D., Nowak M., (red.) (2007), Lublin
Bauman Z., (2007), Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, Warszawa
Hejnicka-Bezwińska T. (2015), Pedagogika. Podręcznik dla pierwszego stopnia kształcenia na poziomie wyższym, Warszawa
Potulicka E., Rutkowiak J., (2010), Neoliberalne uwikłania edukacji, Karków
Śliwerski B., (2009), Współczesna myśl pedagogiczna, Kraków
Śliwerski B., (2017), Meblowanie szkolnej demokracji, Warszawa
Szlendak T., T. Kozłowski, (2008), Naga małpa przed telewizorem: popkultura w świetle psychologii ewolucyjnej, Warszawa
Szlendak T., Supermarketyzacja. (2008), Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej, Wrocław
Gadżety popkultury. Społeczne życie przedmiotów, Godzic W., Żakowski M. (red.) (2007), Warszawa
Bolten J., (2006), Interkulturowa kompetencja, Poznań
Bauman Z., (2007,) Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, Warszawa
Konik R., ( 2003), Eco-logia kultury masowej, Wrocław


Tarczydło B., (2013), Kampania społeczna w teorii i praktyce, „Studia Ekonomiczne” 2013 nr 157, s. 225-234
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody gier dydaktycznych
zajęcia realizowane innymi metodami
Literatura:

Chmura-Rutkowska I. (2019), Być dziewczyną - być chłopakiem i przetrwać. Płeć i przemoc w szkole w narracjach młodzieży, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań

Hejnicka-Bezwińska T., (2015), Pedagogika. Podręcznik dla pierwszego stopnia kształcenia na poziomie wyższym, Warszawa

Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1 (2003) Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.). Warszawa.

Pedagogika. Tom 1: Podstawy nauk o wychowaniu (2006). B. Śliwerski (red.). Gdańsk.

Pedagogika. Leksykon PWN (2000). B. Milerski, B. Śliwerski (red.). Warszawa.

Rutkowiak J. (1995).„Pulsujące kategorie” jako wyznaczniki mapy odmian myślenia o edukacji. W: Odmiany myślenia o edukacji. J. Rutkowiak (red.). Kraków.

Rubacha K. (2008). Metodologia badań nad edukacją, Warszawa.

Schleicher A. (2019) „Edukacja światowej klasy Jak kształtować systemy szkolne na miarę XXI wieku”

Śliwerski B. (2012). Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości. Kraków.

Śliwerski B. (2010). Myśleć jak pedagog. Gdańsk.

Eddo-Lodge R., (2018), Dlaczego nie rozmawiam już z białymi o kolorze skóry, Kraków

Żuraw H., (2015), O nowy humanizm w edukacji (w:) Student niepełnosprawny Szkice i Rozprawy, nr 15 (8) z 2015, s.65-84

Jarosz, E. (2014), Klaps, a nawet parę pasów… – stosunek Polaków do prze¬mocy w wychowaniu, (w:) Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, nr 13(4).

Wygnański J., (2000), Czy zdążymy zeskoczyć z tej karuzeli?, Więź, jesień 2020,

Knap M., Wszyscy jesteśmy narcyzami. Indywidualizm kulturowy i nowe style życia w ponowoczesnym społeczeństwie eksperckim (w:) Etnologika Poznańskie Studia Aantropologiczne,nr 2/2020, s.41-53,

Zarządzanie z ludzką twarzą Personalizm jako narzędzie rozwoju firm, organizacji i instytucji publicznych (2018), Warszawa

Królikowska A., Dzieci nauczycielami swoich rodziców. Socjalizacja odwrotna we współczesnej rodzinie (w:) „Wychowanie w Rodzinie” t. XI (1/2015), s.127-142

Role rodzinne między przystosowaniem a kreacją redakcja naukowa,(2016), I. Przybył i A. Żurek (red.), Poznań

Wojtala M., Socjalizacja wtórna w armii za pomocą przekleństw, na przykładzie

przemowy Generała George Pattona, (W:) Młoda humanistyka Numer 2/ 2015 (5),

Wilk P., Memem w zgredów (w:) Przekrój nr 3/2020, s. 26-28

Stańczyk P., Demokracja ekonomiczna i wychowanie, Forum oświatowe 2(43),

s.5-17

Topij- Stempińska B., (2008), Wychowanie narodowe a wychowanie państwowe

(w:) Horyzonty wychowania, Tom 7 nr 14

Menz M., (2007), Patriota i obywatel — razem czy osobno? (w:) Wychowanie patriotyczne tradycje i wyzwania współczesność , Małgorzata Żaryn (red.) , Warszawa s. 36-46

Stolarczyk M., (2018), Wychowanie państwowe w drugiej rzeczypospolitej w świetle programów szkolnych (po wprowadzeniu reformy oświatowej z 1932 roku),(w:) Lubelski rocznik pedagogiczny t. XXXXVII, z. 3

Magiera E., (2019), Teoretyczne podstaw wychowani państwowego w Polsce okresu międzywojennego (zarys problematyki) Forum Pedagogiczne 9

Nobis A., (2014), Globalizacja jako postęp i kryzys, (w:) Kultura i wartości nr 2(10), s. 35–44

Czasopisma z listy MNiSW.

Efekty uczenia się:

U_1: Potrafi dokonać doboru źródeł oraz potrafi zweryfikować informacje z nich pochodzące, dokonać oceny, krytycznej analizy i syntezy informacji dotyczących procesów edukacyjnych [K_U01]

U_2: potrafi zaproponować rozwiązania patologii nadmiaru i niedoboru procesów edukacyjnych [K_U02]

U_3: na podstawie analizy źródeł proponuje innowacyjne rozwiązania służące rozwiązaniu problemów związanych z patologią nadmiaru i niedoboru procesów edukacyjnych uzasadnia je odwołując się do wiedzy naukowej [K_K11]

K_1: przygotowuje raport z realizacji projektu zespołowego w postaci krótkiej prezentacji w programie PowerPoint [K_K13]

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie końcowej podlega

- esej pisany indywidualnie – szczegółowe kryteria oceny projektu zostaną podane w trakcie zajęć.

-praca na zajęciach (realna obecność lub zdalna) w trakcie dyskusji oraz wykonywania zadań proponowanych przez osoby przedstawiające projekt i przedstawiania projektów (systematycznie oceniana przez prowadzącego w postaci plusów i minusów, które wpływają na ocenę końcową z konwersatoriów),

-opracowanie po każdych zajęciach notatki- w formie mapy myśli, której zdjęcie przesyłam( w sposób omówiony na pierwszych zajęciach) do prowadzącej zajęcia w ciągu dwóch dni od zajęć

-przygotowanie i zaprezentowanie projektu semestralnego (praca zespołowa) studenci otrzymują dwie oceny: za prezentację na zajęciach i część pisemną (projekt semestralny w postaci teczki zawierającej całość materiałów dwóch wersjach: w wersji roboczej (przygotowanej przez prowadzących zajęcia do pracy w zespołach- oddają ją Państwo w dniu prowadzenia zajęć) oraz w wersji czystej (po naniesieniu poprawek w trakcie dyskusji na zajęciach- należy ją oddać w ciągu dwóch tygodni od przeprowadzenia zajęć). Każdy zespół oddaje jedną teczkę bez względu na liczbę uczestników zespołu. Prace semestralne należy dostarczyć prowadzącej konwersatoria dr Katarzynie w formie maszynopisu w określonych terminach. (złożenie pracy po tym terminie skutkuje obniżeniem oceny). Materiał oddany w wersji papierowej należy również przesłać pocztą elektroniczną na wskazane adres mailowy prowadzącej- podany podczas pierwszych zajęć, w dniu oddania teczek.

-nieobecności należy zaliczyć na dyżurze (zdalnie lub realnie) w terminie 2 tygodni od nieobecności, po wcześniejszym umówieniu się mailowym. Zaliczenie nieobecności polega na napisaniu eseju zadanego przez prowadzącą w oparciu o przeczytany tekst, lub odpowiedzi ustnej.

- osoby nieobecne na więcej niż dwóch zajęciach piszą kolokwium z zajęć na których nie były obecne, dokładne warunki i terminy zostaną ustalone ze studentami na bieżąco),

- osoby szczególnie aktywne na zajęciach (co zostanie potwierdzone zapisem na liście obecności), będą miały podwyższoną ocenę końcową z konwersatoriów

-ze wszystkich uzyskanych ocen zostanie wystawiona ocena zaliczeniowa z konwersatoriów na podstawie średniej arytmetycznej.

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające, omówienie programu kształcenia, zasad rozliczenia przedmiotu

2. Analiza i interpretacja różnych rodzajów opracowań, tekstów źródłowych, tekstów naukowych z zastosowaniem typowych metod.

3. Analiza wybranych przykładów badań naukowych (terminologia, zaplecze teoretyczne, wyniki, tezy, wnioski).

4. Napisanie eseju - praca indywidualna - należy go oddać w wersji papierowej i elektronicznej w terminie uzgodnionym na pierwszych zajęciach. Minimum 1 strona maksimum 5 stron tekstu, pisanego czcionką Times New Roman, odstępy 1,5, marginesy 2,5 na 2,5.

5. Opracowanie projektu zespołowego dotyczącego dziesięciościanu edukacji - instrukcja patrz poniżej

Instrukcja przygotowania projektu dotyczącego dziesięciościanu edukacji:

a) Praca dotyczy danego procesu edukacyjnego, wylosowanego podczas pierwszych zajęć

b) Prace wykonujemy w zespołach utworzonych podczas pierwszych zajęć, prowadząca nie ingeruje w podział zadań w zespołach

c) Prace nad projektem rozpoczynamy od przeczytania tekstu (dotyczącego danego procesu) , teksty będą wskazane podczas pierwszych zajęć. Na podstawie tekstu opracowujemy notatkę dla grupy (minimum 1 strona maksimum 5 stron tekstu, pisanego czcionką Times New Roman, odstępy 1,5). Notatka powinna zawierać m.in. definicje danego procesu, patologie nadmiaru i niedomiaru danego procesu. Mile widziane rysunki, schematy, mapy myśli, myślografie itp.

d) Następnie poszukujemy samodzielnie zdefiniowanego procesu w:

-czasopismach naukowych dostępnych w czytelni czasopism biblioteki UKW (czasopisma z lat 2010-2020) lub internetowych zasobach bibliotek, repozytoriów cyfrowych. Wybieramy minimum jeden artykuł maksimum trzy i prezentujemy jego krytyczną analizę, podczas zajęć, w odniesieniu do procesu

-czasopismach popularnych dostępnych w czytelni czasopism biblioteki UKW (czasopisma z lat 2010-2020) lub internetowych zasobach bibliotek, repozytoriów cyfrowych. Wybieramy minimum jeden artykuł maksimum trzy i prezentujemy jego krytyczną analizę, podczas zajęć, w odniesieniu do procesu

-książkę lub rozdział z książki naukowej dostępnej, w bibliotece UKW, lub internetowych zasobach bibliotek, repozytoriów cyfrowych. Wybieramy minimum jeden artykuł/książkę maksimum trzy i prezentujemy jego krytyczną analizę, podczas zajęć, w odniesieniu do procesu

-książkę lub rozdział (gatunek dowolny) wybieramy minimum jeden artykuł/książkę maksimum trzy i prezentujemy jego krytyczną analizę, podczas zajęć, w odniesieniu do procesu

Podpunkty A-D są obowiązkowe dla wszystkich i są na ocenę dostateczną, dostateczną plus.

Na wyższe oceny 4-5 należy jeszcze, poszukać danego procesu, przykładowo wymienione: tekstach piosenek; poezji; filmach; fotografiach; memach; filmikach ; wpisach na blogach; wpisach w dyskusjach internetowych, innych możliwych źródłach.

Całość prezentujemy podczas zajęć, w formie aktywnej (prezentując mówimy, nie czytamy z kartek- nie wszyscy członkowie grupy muszą prezentować, prowadząca zajęcia nie ingerują w podział zadań w grupie projektowej). Wyżej oceniane będą te projekty w czasie prezentacji, których grupa będzie miała możliwość aktywnego uczestnictwa, poprzez włączenie jej w zajęcia w sposób aktywny).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 17:00 - 18:30, sala Aula Atrium (17)
Katarzyna Marszałek 26/33 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.