Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja językowa 1000-D23KJ-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. Austin J. L., Jak działać słowami, [w:] Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, Warszawa, 1993, s. 543-708.
2. Awdiejew A., Tryby komunikacyjne, [w:]: W zwierciadle języka i kultury, Lublin, 1999, s. 240-247.
3. Awdiejew A., Habrajska G., Strategie propagandowe i agitacyjne, [w:] Rozmowy o komunikacji 3. Problemy komunikacji społecznej, red. G. Habrajska, Wydawnictwo Leksem, Łask 2009.
4. Bariery i pomosty w komunikacji językowej Polaków, pod red. J. Bartmińskiego i U. Majer-Baranowskiej, Lublin 2005.
5. Dijk T. A. van, Dyskurs jako struktura i proces, Warszawa 2001.
6. Gordon T., Wychowanie bez porażek. Rozwiązywanie konfliktów między rodzicami a dziećmi, Warszawa 1994.
7. Grabias S., Język w zachowaniach społecznych, Lublin 1997.
8. Język w komunikacji, red. G. Habrajska, t. 1-3, Łódź 2001.
9. Kochan M., Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012.
10. Laskowska E., Dyskurs parlamentarny w ujęciu komunikacyjnym, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2004.
11. Marcjanik M., W kręgu grzeczności językowej, Kielce 2001.
12. Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, red. J. Stewart, Warszawa 2002.
13. Pisarek W., Wstęp do nauki o komunikowaniu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
14. Puzynina J., O warunkach udanej komunikacji językowej, [w:] Słowo – wartość – kultura, Lublin, 1997, s. 122-126.
15. Szymanek K. Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
16. Tannen D., Ty nic nie rozumiesz! Kobieta i mężczyzna w rozmowie, Warszawa 1984.
17. Tokarz M., Argumentacja, perswazja, manipulacja, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
18. Ziółkowski M., Znaczenie, interakcja, rozumienie, Warszawa 1981.

Metody dydaktyczne - inne: wykład z prezentacją multimedialną
Literatura:

1. Awdiejew A., Klasyfikacja funkcji pragmatycznych, Polonica IX, 1983, s. 53-88

2. Awdiejew A., Strategie konwersacyjne (próba typologii), Socjolingwistyka XI, Katowice, 1991, 7-20

3. Awdiejew A., Wiedza potoczna a inferencja, [w:] Język a kultura, t. 5, 1992, s. 21-27

4. Awdiejew A., Gramatyka interakcji werbalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.

5. Awdiejew A., Habrajska G., Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, t. 1 i t. 2, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask 2004, 2006.

6. Awdiejew A., Habrajska G., Komponowanie sensu w procesie odbioru komunikatów, Wyd. Primum Verbum, Łódź, 2010.

7. Grice H. P., Logika i konwersacja, [w:] Język w świetle nauki, red. B. Stanosz, Czytelnik, Warszawa, 1980, 91-114.

8. Grzegorczykowa R., Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy, [w:] Język a kultura, t. 4: Funkcje języka i wypowiedzi, red. J. Bartmiński i R. Grzegorczykowa, Wrocław, 1991, s. 11-28.

9. Habrajska G., Komunikacyjna analiza i interpretacja tekstu, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.

10. Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Kraków 2000.

Efekty uczenia się:

W01 (K_W01) Student ma podstawową wiedzę z zakresu komunikacji językowej, reguł komunikacyjnych zachowań werbalnych, zna jej zmienne, komponenty oraz metody analizy.

U01 (K_U01) Student potrafi przeprowadzić analizę komunikatu językowego, ocenić jego wartość pragmatyczną, logiczną i stylistyczną oraz znaczenie w różnych rodzajach dyskursów.

K01 (K_K06) Student ma kompetencje do krytycznej oceny komunikatów językowych (nie)zgodnych z powszechnymi regułami zachowania werbalnego.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin w formie testu wiedzy i umiejętności, punktowany, ocena wg skali procentowej:

niedostateczny: 0-50%

dostateczny: 51-60%

dostateczny plus: 61-70%

dobry: 71-80%

dobry plus: 81-90%

bardzo dobry: 91-100%

Zakres tematów:

1. komunikacja językowa – wprowadzenie, podstawowe pojęcia

2. pragmatyka językowych działań komunikacyjnych i reguły zachowań językowych

3. podstawy redakcji tekstu i poprawność językowa komunikatu

4. logika komunikatu językowego i źródła uzupełnień jego sensu

5. wybrane aspekty werbalnej komunikacji interpersonalnej

6. zakłócenia, nieporozumienia, nieskuteczność komunikacyjna

7. język wypowiedzi publicznej i komunikacja językowa w publicznej debacie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 7:30 - 9:00, (sala nieznana)
Wiesław Czechowski 45/55 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.