Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Retoryka dziennikarska 1000-D23RD-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: A. Tryksza „Polityka” o politykach i polityce. Retoryka wypowiedzi dziennikarskich, „Forum Artis Rhetoricae” 2012, nr 2, s. 79-95
J. Pleszczyński, Etyka dziennikarska, Warszawa 2007
Potoczność w języku i kulturze, red. I. Anusiewicz i F. Nieckula, „Język i kultura”, t. 5, Wrocław 1992
Zmiany w publicznych zachowaniach językowych, red. J. Bralczyk i K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2001

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody problemowe
warsztaty
Metody dydaktyczne - inne: dyskusja, debata, krytyczna ocena i analiza, analiza dokumentów, analiza materiałów źródłowych
Literatura:

A. Goc, Strategie argumentacji nierzeczowej a etyka dziennikarska. Analiza wybranych wywiadów z politykami przeprowadzonych przez Tomasza Lisa, Monikę Olejnik i Jacka Żakowskiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2014, nr 1, s. 135-150

W. Pisarek, Nowa retoryka dziennikarska, Kraków 2002

Retoryka i etyka, red. B. Sobczak, H. Zgółkowa, Poznań 2009

B. Sobczak, Nowe oblicza informacji. O sposobach uatrakcyjniania przekazów informacyjnych na przykładzie „Faktów” TVN, „Poznańskie Studia Polonistyczne, Seria Językoznawcza”, XVI (XXXVI)

Efekty uczenia się:

K_W01 Student zna i rozumie wybrane elementy retoryki dziennikarskiej dotyczące jej metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między jej używaniem a wpływem na rzeczywistość społeczną i medialną, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscypliny nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz nauk humanistycznych, a także zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z zawodem dziennikarskim i innymi zawodami związanymi z komunikacją społeczną.

K_U01 Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w zakresie retoryki dziennikarskiej – tj. potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy poprzez dobór oraz zastosowanie właściwych metod i narzędzi obejmujących wiedzę w podanego zakresu.

K_K06 Student jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej dziennikarza i innych zawodów związanych z komunikacją społeczną.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia odbywają się w sposób zdalny na platofrie Times, studenci samodzielnie piszą prace.

Aktywność na ćwiczeniach + pisemne prace zaliczeniowe (system punktowy). Zajęcia odbywają się metodą hybrydową - studenci w czasie spotkań on-line omawiają z prowadzącym napisane wcześniej prace i otrzymują kolejne zadania do wykonania oraz termin ich realizacji.

Student

na ocenę dostateczną

pisząc kolejne prace podlegające ocenie, zdobywa co najmniej 50% możliwych do uzyskania punktów (prac branych pod uwagę minimum 6, najsłabsza lub niepisana odrzucana, możliwość napisania 1 prac, jeżeli z uzasadnionego powodu student był nieobecny). W ocenie pod uwagę brane są: język piszącego, umiejętność zastosowania konkretnych, wyznaczonych przez prowadzącego tropów retorycznych oraz zachowania wyznaczonej formy dziennikarskiej

na ocenę dobrą

uzyskuje powyżej 65% możliwych do uzyskania punktów, pozostałe warunki bez zmian

na ocenę bardzo dobrą

uzyskuje powyżej 80% możliwych do uzyskania punktów, pozostałe warunki bez zmian

Zakres tematów:

1. Zapoznanie studentów z narzędziami i działaniami skoncentrowanymi na tworzeniu tekstów dziennikarskich.

2. Studenci rozpoznają i wykorzystują podstawowe i bardziej złożone tropy retoryczne w tekstach prasowych.

3. Uświadamiają sobie znaczenie i wartość języka – narzędzia, którym mają się posługiwać.

4. Tworzą własne teksty w oparciu o poznawane techniki retoryczne, odwołując się do poznanych gatunków dziennikarskich.

a) felietony,

b) notatka

c) reportaż

d) felieton na tematy aktualny

e) odpowiedź na tekst z wykorzystaniem technik erystycznych zawartych w Erystyce Schopenhauera,

5. Powtarzanie ćwiczeń ze szczególnym zwróceniem uwagi na błędy i niedociągnięcia związane z posługiwaniem się poszczególnymi formami dziennikarskimi.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Mirosław Gołuński 25/28 szczegóły
2 każdy wtorek, 14:30 - 16:00, (sala nieznana)
Mirosław Gołuński 20/28 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.