Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej 1100-P12WPR-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Chrzanowska I. (2018). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls (wybrane rozdziały)
Jędrzejko M.Z., Szwedzik A. (red.) (2018). Pedagogika i profilaktyka społeczna. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA (wybrane rozdziały)
Sołtysiak, T. (2017). Nierówności w etiologii zabójstw matek przez synów. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW (wybrane rozdziały)

Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
wykład konwersatoryjny
wykład w toku problemowym
Literatura:

Pospiszyl I. (2019). Patologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo PWN

Konopczyński, M. (2015). Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących. Krakó w: Oficyna Wydawnicza Impuls

Ambrozik, W. (2016). Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę uspołecznienia systemu oddziaływań. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls

Woynarowska, B. (2012). Edukacja zdrowotna. Warszawa: Wydawnictwo PWN

Efekty uczenia się:

Zaliczenie pisemne 6 pytań o charakterze mieszanym - W01, W02, W03, W04, U01, U02, K01

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne na ocenę: 6 pytań mieszane (otwarte i półotwarte) uwzględniające efekty kształcenia. Aktywność podczas zajęć.

Zakres tematów:

1. Pedagogik resocjalizacyjna wśród subdyscyplin pedagogiki.

2. Endo- i egzogenne warunkowania współdecydujące o rozwoju i funkcjonowaniu człowieka oraz występujących zaburzeniach w sferach somatyczno-fizjologicznej, psycho-intelektualnej i społeczno-kulturowo cywilizacyjnej.

3. Normy a odchylenia od norm. Dewiacje pozytywne, dewiacje negatywne, zachowania patologiczne.

4. Istota niedostosowania społecznego.

5. Kierunki poszukiwań czynników ryzyka zaburzeń w zachowaniach ludzi:

a) kierunek biopsychiczny;

b) kierunek społeczno-kulturowo-cywilizacyjny;

c) integracyjny

6. Działalność profilaktyczna:

a) cele i zadań oddziaływań profilaktycznych;

b) poziomy oddziaływań profilaktycznych;

c) konieczność współpracy wielu środowisk w zakresie działalności profilaktycznej, przy szerokim zaangażowaniu ludzi do włączania się w wielorakie formy działalności profilaktycznej.

7. Pedagogika resocjalizacyjna:

a) rys historyczny pedagogiki resocjalizacyjnej;

b) przedmiot, cele i zadania pedagogiki resocjalizacyjnej;

c) współpraca pedagogiki resocjalizacyjnej z innymi subdyscyplinami pedagogicznymi, a także innymi naukami.

8. Podstawowe wskazania w pracy resocjalizacyjnej:

a) diagnoza podstawą podejmowania oddziaływań resocjalizacyjnych;

b) adekwatny dobór form i metod pracy z podopiecznymi wynikający z diagnozy wraz z ich modyfikacjami przy aktywnym współudziale podopiecznego w tych procesach oraz z uwzględnieniem warunków pracy resocjalizacyjnej;

c)odpowiedzialność spoczywająca na pracy pedagoga resocjalizatora.

9. Możliwości i ograniczenia prowadzenia oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych. Zaangażowanie każdego pedagoga w pracę profilaktyczno-resocjalizacyjną.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 14:15 - 15:45, (sala nieznana)
Teresa Sołtysiak 33/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.