Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży z metodyką 1100-P-OP24PZ-SD
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Vogler R., Bartz W. (2003). Nastolatki i alkohol. Kiedy nie wystarczy powiedzieć „nie”. Warszawa: Wyd. PARPA.
Chwaszcz J., Niewiadomska I., Lelonek-Nikiforuk A. (2015). Identyfikacja podmiotowych korelatów ryzykownego korzystania z Internetu. W: Niewiadomska, I. (red.), Hazard i inne uzależnienia behawioralne. Doniesienia z badań (s. 21-39). Warszawa: Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”.
McWhirter J. (2008). Zagrożona młodzież. Warszawa: Wydawnictwo PARPA.
Młodzież 2013.Raport z badań (2014), Warszawa: CBOS, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
Młodzież 2016. Raport z badania sfinansowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa: CBOS, Krajowe Biuro ds. przeciwdziałania Narkomanii.
Ostaszewski K. (2017) Używanie substancji psychoaktywnych jako przejaw zachowań ryzykownych młodzieży szkolnej. W: Dzieci się liczą. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce, Fundacja Dajemy Dzieciom Silę, s. 132-145.
Ostaszewski K., Biechowska D., Pisarska A., Sowińska M. (2017) Raport końcowy z badań jakościowych i ilościowych, Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii , Zakład Zdrowia Publicznego, Pracownia Profilaktyki Młodzieżowej "Pro-M".
Palacz-Chrisidis A. (2015). Granie hazardowe młodzieży – badania epidemiologiczne w województwie lubelskim. W: Niewiadomska, I. (red.), Hazard i inne uzależnienia behawioralne. Doniesienia z badań (s. 133-151). Warszawa: Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”.
Prajsner M. (2003) Młodzież z grup ryzyka. Perspektywy profilaktyki. Warszawa: Wyd. PARPA.
Sierosławski J. (2015) Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2015 r. Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach ESPAD, Warszawa: Krajowe Biuro ds. przeciwdziałania Narkomanii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Instytut Psychiatrii i Neurologii.
Woynarowska B. (2003). Środowisko psychospołeczne szkoły i przystosowanie szkolne a zdrowie i zachowania zdrowotne uczniów w Polsce. Warszawa: Wyd. Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Zakład Epidemiologii Instytutu Matki i Dziecka.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
Metody dydaktyczne - inne: Prezentacja multimedialna; projekcja filmu profilaktycznego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, prezentacja schematu budowy scenariusza zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla młodzieży. Praca w małych grupach; analiza literatury dotyczącej wyników badań nad zachowaniami problemowymi/ryzykownymi młodzieży.
Literatura:

Bardziejewska M. (2004). Okres dorastania. Jak rozpoznać potencjał nastolatków. W: A. Brzezińska (red), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: GWP, s. 345-379.

Borucka A, Ostaszewski K. (2004). Wiodące szkolne strategie profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. „Wychowanie na co dzień”, 10-11, 3-7.

Makaruk K., Wójcik S. (2012). Badanie nadużywania internetu przez młodzież w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Fundacja Dzieci Niczyje.

Mazur J. (2015). Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwo Zdrowia.

Jarczyńska J. (2015). Test przesiewowy The Oaks Gambling Screen Revised Adolescent SOGS-RA do oceny poziomu zagrożenia hazardem problemowym u młodzieży szkolnej –badania adaptacyjne i walidacyjne. W: Niewiadomska, I. (red.), Hazard i inne uzależnienia behawioralne. Doniesienia z badań (s. 21-39). Warszawa: Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”.

Jarczyńska J. (2016). Zaangażowanie w hazard młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Diagnoza zjawiska i jego wybranych uwarunkowań. Bydgoszcz: Wydawnictw UKW.

Okulicz-Kozaryn K., Pisarska A. (2007). Profilaktyka i wczesna interwencja. W: A. Hejda, K. Okulicz-Kozaryn (red.), Zapobieganie narkomanii w gminie. Zasady tworzenia gminnych programów przeciwdziałania narkomanii. Warszawa: Wydawnictwo Krajowe biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Sierosławski J. (2015). Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolna. Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2015 roku. Warszawa: Wydawnictwo PARPA.

Szymańska J. (2012). Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki. Wyd. CMPP-P, Warszawa, rozdział: 1, 2, 5, 7.

Szymańska J., Okulicz-Kozaryn K. (2010). Założenia teoretyczne i aksjologiczne programów oraz aspekty etyczne profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego, W: Przewodnik metodyczny po programach promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki, Warszawa, Fundacja ETOH.

Ostaszewski K., Rustecka-Krawczyk A., Wójcik M. (2009). Czynniki ryzyka i czynniki chroniące związane z zachowaniami problemowymi warszawskich gimnazjalistów: Klasy I-II. Warszawa: Wydawnictwo Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M”.

Ostaszewski K. (2010). Kompendium wiedzy o profilaktyce. W: Przewodnik metodyczny po programach promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki, Warszawa, Fundacja ETOH.

Efekty uczenia się:

U01 - Student posiada umiejętność adekwatnego doboru technik i narzędzi diagnostycznych oraz potrafi przeprowadzić za ich pomocą diagnozę wybranych zachowań ryzykownych w grupach dzieci i młodzieży. Potrafi także diagnozować indywidualne oraz środowiskowe (zwłaszcza rodzinne, szkolne i rówieśnicze) czynniki ryzyka zachowań ryzykownych oraz czynniki chroniące dzieci i młodzież przed podejmowaniem tych zachowań (K_U07);

U02 - Student w oparciu o znajomość sprawdzonych strategii profilaktycznych potrafi zaprojektować działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie zachowaniom ryzykownym w grupach dzieci i młodzieży. Wykazuje się umiejętnością opracowania projektu autorskiego scenariusza zajęć profilaktycznych lub scenariusza kampanii społecznej adresowanych/adresowanej do grupy młodzieży. Potrafi również zaproponować rozwiązania konkretnych problemów wychowawczych i prognozować przebieg ich rozwiązania oraz przewidywać skutki planowanych działań. Identyfikuje prawidłowo obecność dziecka na określonej indywidualnej ścieżce ryzyka rozwoju i dobiera właściwe działania profilaktyczne zapobiegające jej powstawaniu lub dalszemu rozwojowi (K_U09);

- K01 - Student jest przygotowany do podjęcia metody interwencji profilaktycznej w szkole. Wykazuje gotowość do komunikowania się i współpracy z rodzicami/opiekunami, wychowawcami, nauczycielami wychowanków/podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych oraz z osobami uczestniczącymi w pracy zespołów interdyscyplinarnych. Potrafi również podejmować działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych, prowadzić konfrontację oraz udzielać wsparcia (K_K07).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena zaprezentowanego raportu z badań nad zachowaniami problemowymi/ryzykownymi młodzieży przy zastosowaniu prezentacji multimedialnej. Ocena scenariusza zajęć przygotowanego zgodnie z metodyką projektowania zajęć wychowawczo-profilaktycznych. Ocena prowadzenia zajęć wychowawczo-profilaktycznych w grupie laboratoryjnej pod superwizją prowadzącego zajęcia. Aktywne uczestnictwo w ewaluacji prowadzenia zajęć wychowawczo-profilaktycznych; udzielanie informacji zwrotnej. Wypełnienie przez studenta arkusza ewaluacji prowadzonych zajęć oraz arkusza obserwacji zajęć prowadzonych przez innych studentów.

Obecność na wszystkich zajęciach. Realizacja zadań w małych grupach polegających na:

- analizie literatury dotyczącej wyników badań nad zachowaniami problemowymi/ryzykownymi młodzieży, sporządzeniu raportu z analizowanych badań i jego prezentacji przy zastosowaniu prezentacji multimedialnej, złożeniu w wyznaczonym terminie prezentacji multimedialnej na płycie CD,

- sporządzeniu scenariusza zajęć wychowawczo-profilaktycznych zgodnie z metodyką projektowania zajęć wychowawczo-profilaktycznych i złożenie go w wyznaczonym terminie,

- przeprowadzeniu zajęć wychowawczo-profilaktycznych z młodzieżą pod superwizją prowadzącego zajęcia i uzyskanie za wymienione zadania pozytywnej oceny. Spełnienie w stopniu dostatecznym pozostałych wymagań przedstawionych w punkcie: metody i kryteria oceny.

Zakres tematów:

1. Analiza aktualnych wyników badań dotyczących zachowań ryzykownych młodzieży. Określenie współczesnych tendencji i zagrożeń oraz wybór tematów zajęć profilaktyczno-wychowawczych.

2. Prezentacja raportów dotyczących zachowań problemowych/ryzykownych będących tematem zajęć profilaktyczno-wychowawczych (terminologia, przyczyny, aspekty prawne, wnioski z badań, odziaływania profilaktyczne w tym programy profilaktyczne, edukacyjne i kampanie społeczne)

3. Standardy opracowywania scenariuszy zajęć profilaktyczno-wychowawczych jako elementów szerszych programów profilaktycznych (dobór podstaw teoretycznych, strategii, określenie potrzeb rozwojowych adresatów)

4. Projektowanie scenariuszy zajęć profilaktyczno-wychowawczych

5. Etyczne aspekty pracy wychowawczo-profilaktycznej; rozwijanie umiejętności porozumiewania się z młodzieżą, budowania kontraktu z grupą, radzenia sobie w sytuacjach trudnych pojawiających się podczas prowadzenia zajęć profilaktyczno-wychowawczych.

6. Przeprowadzenie w grupie laboratoryjnej, przygotowanych przez studentów scenariuszy zajęć wychowawczo-profilaktycznych. Rozwijanie umiejętności obserwowania przebiegu zajęć i udzielania informacji zwrotnej. Analiza poszczególnych etapów realizacji scenariusza i poszukiwanie rozwiązań pojawiających się trudności.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, (sala nieznana)
Kinga Dziewiątkowska-Kozłowska 12/12 szczegóły
2 każda środa, 13:15 - 14:45, (sala nieznana)
Kinga Dziewiątkowska-Kozłowska 12/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.