Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży z metodyką 1100-P-OP24PZ-SD
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Andrzejewska A. (2014) Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty teoretyczne i empiryczne. Warszawa: Difin S.A., rozdział 2, 4, 5,6, 9, 10, 11, 12.
Bednarek J., Andrzejewska A. (red.) Cyberświat możliwości i zagrożenia. (2009),Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak, Część 2: rozdział 7, 8, 9, 11,12.
Borucka A, Ostaszewski K. (2004) Wiodące szkolne strategie profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. „Wychowanie na co dzień”, 10-11, 3-7.
Deptuła M. (2005) Indywidualne ścieżki ryzyka i związana z nimi interwencja profilaktyczna. W: M. Deptuła (red.) Diagnostyka – Profilaktyka – Socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 158- 184.
Gaś Z. (1998) Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, rozdz. I, II.
Grzelak J., Sochocki M. (2001) Ewaluacja profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Warszawa: Pracownia Profilaktyki Problemowej – Zeszyt 1 (3), część 1.
Habrat B. (2016) Zaburzenia uprawiania hazardu i inne tak zwane nałogi behawioralne (red)., Warszawa, Instytut Psychiatrii i Neurologii, ss. 15-83; 219-305.
Kania S. (2017) Nowe zachowania ryzykowne młodzieży -charakterystyka i tendencje rozwoju, "Ogrody Nauk i Sztuk", nr 7, s. 373-382.
Kipping R.R., Campbell R. M., MacArthur G.J., Gunnell D.J., Hickman M. (2012) Multiple risk behaviour in adolescence, "Journal of Public Health", Volume 34, Issue suppl_1, 1 March, s. i1–i2. https://doi.org/10.1093/pubmed/fdr122
McWhirter J.J., McWhirter B.T., McWhirter A. M., McWhirter E.H. (2001) Zagrożona młodzież. Ujęcie kompleksowe dla pracowników poradni, nauczycieli, psychologów i pracowników socjalnych. Tłum. A. Grzegołowska-Klarkowska, A. Basaj. Warszawa, rozdz. 1-5.
Oblacińska A., Woynarowska B. (2006) Zdrowie subiektywne, zadowolenie z życia i zachowania zdrowotne uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Polsce. W kontekście czynników psychospołecznych i ekonomicznych. Instytut Matki i Dziecka. Zakład Medycyny Szkolnej, Warszawa.
Okulicz-Kozaryn K., Borucka A. (2000) Opracowywanie i ewaluacja programów promocji zdrowia psychicznego na przykładzie programu wczesnej profilaktyki alkoholowej. „Medycyna Wieku Rozwojowego” IV, Suplement 1 do nr 4.
Ostaszewski K. (2009) Od profilaktyki negatywnej do pozytywnej. „Remedium”, 7-8, 64.
Ostaszewski K. (2007) Młodzież a substancje psychoaktywne. „Remedium”, luty/marzec, s. 1-3.
Ostaszewski K. (2003) Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Podstawy opracowywania oraz ewaluacji programów dla dzieci i młodzieży. Warszawa, rozdz. I, II i IV.
Ostaszewski K. (2005) Podstawy teoretyczne profilaktyki zachowań problemowych. W: Deptuła M. (red.) Diagnostyka – Profilaktyka – Socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 111- 137.
What is risky behaviour. (2016). [video] Dostęopne pod adresem: http://raisingchildren.net.au/articles/risk_taking_video.html .
Anon, (2016). Drug Facts: High school and youth trends. [online] Dostępne pod adresem: https://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/high-school-youth-trends
Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
wykład konwersatoryjny
wykład w toku problemowym
Metody dydaktyczne - inne: prezentacje multimedialne
Literatura:

Baranowska A. S. (2016) Zachowania ryzykowne młodzieży, "Journal of Education, Health and Sport", nr 6 (6), s. 517-530.

Borucka A, Ostaszewski K. (2004) Wiodące szkolne strategie profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. „Wychowanie na co dzień”, 10-11, 3-7.

Dzielska A., Kowalewska A. (2014) Zachowania ryzykowne młodzieży - współczesne podejście, do problemu, "Studia BAS", nr 2 (38), s. 139-168.

Jarczyńska J. (2016). Nadmierne korzystanie z sieci społecznościowych przez młodzież szkolną: charakterystyka zjawiska, "Studia Edukacyjne", nr 41, s. 237-260.

Jarczyńska J. (2015). Problematyczne używanie Internetu przez młodzież i młodych dorosłych - przegląd narzędzi do przesiewowej oceny tego zjawiska, "Przegląd Pedagogiczny", nr 1, s. 119-136.

Jarczyńska J. (2017) Profilaktyka uzależnień młodzieży od nowych mediów - siecioholizm, socjomania internetowa, fonoholizm. W: Młodzież między ochroną a ryzykiem. Wspieranie rozwoju oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla adolescentów i adolescentek / red. Barbara Jankowiak, Agata Matysiak-Błaszczyk, Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, s. 333-353.

Jarczyńska J. (2014). The Presentation of the SOGS-RA as a Screening Tool for the Identification of Problem Gambling among Schoolchildren. W: Behavioral addictions /red. J. Chwaszcz, A. Palacz-Chrisidis,Lublin : Natanaleum Association Institute for Psychoprevention and Psychotherapy, s. 7-22.

Jarczyńska J., Orzechowska A. (2014). Siecioholizm i fonoholizm zagrożeniem współczesnej młodzieży W:Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży: teoria, diagnoza, profilaktyka, terapia / red. Jolanta Jarczyńska, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 121-146.

Szymańska J., Okulicz-Kozaryn K. (2010) Założenia teoretyczne i aksjologiczne programów oraz aspekty etyczne profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego, W: Przewodnik metodyczny po programach promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki, Warszawa, Fundacja ETOH.

K. Ostaszewski, Zachowania ryzykowne młodzieży w perspektywie mechanizmów resilience, Warszawa 2014, Część: Rozdział 1.

Efekty uczenia się:

W01 - Student ma pogłębioną wiedzę na temat zachowań ryzykownych, ich uwarunkowań, rodzajów oraz specyfiki (K_W01);

W02 - Student zna organiczne, psychologiczne i socjologiczne teorie wyjaśniające powstawanie zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Rozumie istotę zaburzeń internalizacyjnych i eksternalizacyjnych oraz ich znaczenie dla dysfunkcjonalności rozwoju. Potrafi zdefiniować pojęcie zachowań problemowych, ryzykownych oraz zachowań konwencjonalnych (K_W11).

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny - egzamin. Praca wykonana w ciągu 1 godziny w terminie podanym przez prowadzącego w jego obecności. Zadaniem studenta będzie udzielenie odpowiedzi na pytania otwarte i zamknięte oraz wykonanie zadania wymagającego zastosowania wiedzy (przekazywanej na wykładach i laboratoriach oraz zdobywanej samodzielnie w trakcie studiowania zadanej literatury) do rozwiązania hipotetycznych problemów. Na podstawie udzielonych przez Studenta odpowiedzi na pytania otwarte zweryfikowana zostanie, czy został osiągnięty każdy z założonych efektów kształcenia. Za udzielenie prawidłowych odpowiedzi na pytania testu egzaminacyjnego student uzyskuje punkty. Punkty za pytania sprawdzające wiedzę w obrębie tego samego efektu kształcenia są sumowane. Zaliczenie efektu kształcenia otrzymuje student, który za prawidłowe odpowiedzi na pytania sprawdzające ten efekt zbierze 55% wszystkich punktów. Zgromadzone punkty zamieniane są na ocenę za osiągnięcie efektu wg schematu:

Kryteria oceny:

dostateczna (3,0) - 55%-60%

dostateczna plus (3,5) - 61%-70%

dobra (4,0) - 71%-80%

dobra plus (db+) - 81%-90%

bardzo dobra (bdb) - 91%-100%

Warunkiem zaliczenia egzaminu jest osiągnięcie przez studenta każdego z efektów kształcenia w stopniu minimalnym.

Szczegółowe kryteria oceniania odpowiedzi i wykonania poszczególnych zadań zostaną przedstawione Studentom na wykładzie.

Zakres tematów:

1. Naukowe podstawy profilaktyki używania substancji psychoaktywnych w opracowaniu K. Ostaszewskiego.

2. Zachowania ryzykowne, zachowania problemowe vs. zachowania konwencjonalne. Specyfika zachowań ryzykownych, ich rodzaje i uwarunkowania.

3. Teoria Zachowań Problemowych R. Jessora.

4. Trendy używania substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną (lata 80. i 90. do chwili obecnej) - (badania mokotowskie, Międzynarodowe Badania Zachowań Zdrowotnych wśród Młodzieży Szkolnej /badania HBSC/, Europejskie Badania Młodzieży Szkolnej dotyczące Alkoholu i Narkotyków /badania ESPAD, Badania „mokotowskie”, badania „Młodzież” oraz badania prowadzone przez CBOS/.

5. Zachowania nałogowe młodzieży: Siecioholizm/cyberzależność; fonoholizm, hazard i e-hazard.

6. Współczesne zagrożenia w świecie młodzieży: agresja rówieśnicza-cyberagresja; seksting, grooming.

7. Program profilaktyczny i jego kluczowe elementy oraz standardy jakości pierwszorzędowych programów profilaktycznych realizowanych w szkołach i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

8. Prezentacja wybranych scenariuszy zajęć profilaktycznych dotyczących profilaktyki zachowań ryzykownych oraz społecznych kampanii edukacyjnych rekomendowanych przez PARPA, MENiS, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 14:30 - 16:00, (sala nieznana)
Jolanta Jarczyńska 24/24 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.