Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja człowiek-komputer 1300-Mt11Kck-SD
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. N. Wirth, Algorytmy + struktury danych = programy, WNT.
2. L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter, Algorytmy i struktury da-nych, WNT
3. T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest, Wprowadzenie do algorytmów, WNT
4. Liberty J.: „C#. Programowanie”, O’REILLY®, Helion, 2006.
5. Matulewski J.: „C# 3.0 i .NET 3.5. Technologia LINQ”, Helion, 2008.
6. Microsoft Visual C# 2005 Express Edition: „Projektuj sam”, Edycja polska Microsoft Press, Warszawa 2006.
7. Perry S.C.: „C# i .NET”, Prentice Hall, Helion, 2006.


Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Metody dydaktyczne - inne: Prezentacja przykładu, objaśnienie, prezentacja multimedialna, praca samodzielna z komputerem, projekt
Literatura:

1. Lis M.: „C#. Praktyczny kurs”, Helion 2007.

1. M. Mysior, C# w praktyce, PWN-Mikom 2005

2. Kusy M.: „Metodyki i techniki programowania. Laboratorium”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszуw 2009.

Efekty uczenia się:

K_W19

ma podstawową wiedzę w zakresie projektowania aplikacji, programowania obiektowego i wizualnego, programowania aplikacji stosowanych internetowych oraz w zakresie baz danych i sztucznej inteligencji, w tym wiedzę niezbędną do programowania prostych układów sterowania,

K_U21

potrafi sformułować algorytm, posługuje się językami programowania wysokiego i niskiego poziomu oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi do opracowania programów komputerowych sterujących

K_U29

ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych,

Metody i kryteria oceniania:

średnia ocen ze sprawdzianów oraz kolokwium (pisemne oraz programy komputerowe.

Zakres tematów:

Narzędzia i techniki programowania. Programowanie proceduralne i programowanie obiektowe. Mechanizmy OOP. Rapid Application Development (RAD) jako rozszerzenie interfeisów IDE. Programowanie wizualne (WYSIWYG), zdarzeniowe, komponentowe, wykotzystanie rozbudowanych bibliotek komponentow.

Klasy w OOP. Biblioteki klas platformy .NET. ASP.NET, ADO.NET i NET Framework. Charakterystyka środowiska MS Visual Studio. Pojęcie projektu (Project).Pojęcie rozwiązania (Solution). Szablon projektu. Paleta instrumentów ToolBox.

Elementy języka C#. Abstrakcyjny typy oraz deklarowanie i stosowanie zmiennych języka C#. Funkcje dla konwertacii danych. Obiekty i zdarzenia w środowisku MS Visual Studio. Pierwszy tradycyjny program. Środowisko programistyczne MS Visual Studio. Paleta składników ToolBox BCB. Menu w BCB.

Podstawy obiektowego projektowania w środowisku w MS Visual Studio. Obiekty i moduły. Definiowanie obiektów. Typy obiektów. Inicjacja i finalizacja. Przegląd elementów biblioteki ToolBox. Składniki Label, TextBox, Button, CheckBox, PictureBox oraz ich stosowanie. NumericUpDown, PictureBox, ProgressBar, RadioButton, RichTextBox, ListBox, ListView ich własności oraz stosowanie w środowisku MS Visual Studio.

Obiekty bez reprezentacji wizualnej w MS Visual Studio Timer, saveFileDialog, openFileDialog FontDialog, PrintDialog, ColorDialog. Tworzenie egzemplarzy składników w czasie wykonywania programu. Składnik RichTextBox, stosowanie ego w środowisku MS Visual Studio dla tekstowych plików z wykorzystaniem obiektów bez reprezentacji wizualnej OpenDialog, SaveDialog.

Omówienie wybranych komponentów MS Visual Studio wraz z przykładami ich praktycznego wykorzystania. Menu główne oraz menu podręczne. Kategoria Menus & Toolbars. Składniki ContextMenuStrip, MenuStrip, StatusStrip, ToolStrip. Przyklady tworzena menu. Kategoria Data MS Visual Studio. Komponenty DataSet, DataGridView, BindingSource, BindingNavigator oraz ich wykorzystanie.

Zestaw zaawansowanych elementów kategorii Components: BackgroundWorker, Directo-ryEntry, DirectorySearcher, ErrorProvider, FileSystemWatcher, ServiceController, Timer. Kategoria Printing i komponenty związane z drukowaniem: PageSetupDialog, PrintDialog, PrintDocument, PrintPreviewDialog.

Kategoria Dialogs - zestaw podstawowych okien dialogowych: ColorDialog, FolderBrowserDialog, FontDialog. Biblioteka Windows Forms MS Visual Studio. Kklasy przestrzeni Sys-tem.Windows.Forms. System.ComponentModel.Component I Sys-tem.Windows.Forms.Control. System.Windows. Forms.Application.

Wprowadzanie grafiki zasobami MS Visual Studio. Kontrolka PictureBox. Kontrolki PictureBox, ImageMap. Stworzenie aplikacii dla malowania prostej i kola, elipsy. Kontrolka Image. Przekształcenie obrazka, umieszczonych w komponencie PictureBox. Pryklad sterowania kolorami MS Visual Studio.

Wykorzystanie Internetu w C#. Kontrolka WebBrowser.Stworzenie Internetowej przeglądarki w MS Visual Studio. Korzystanie z Web Servisów.

.Omówienie środowiska programisty IDE Jawa NetBeans. Aplikacji, Aplety, Serwery i Serwelety. Java Virtual Machine (JVM) - rodzaj wirtualnego komputera.

Elementy składowe Java API. Podstawowe elementy języka Java. Cechy języka Java, różnice pomiędzy C# i Java. Fazy tworzenia programu w Java.Tworzenie kodu źródłowego. Tworzenie klasy w Jawa NetBeans.

Stworzenie nowego projektu w Jawa NetBeans. Tworzenie pliku źródłowego. Ustawienie własności Runtime i uruchomienie programu. Programowanie graficzne w Java. AWT(Abstract Windowing Toolkit) - pierwsza biblioteka okienkowa Javy.

Swing - nowsza wersja biblioteki okienkowej, dostępna od wersji 1.2 języka Java. SWT (Standard Widget Toolkit) firmy IBM. Aplikacji okienkowy.Najważniejsze metody klasy JFrame: Frame, Container . Przykład aplikacji z interfejsem okienkowym.

Tworzenie apletów w środowisku Javy. Wazniejsze metody klasy jApplet: jApplet(), Container getContentPane(), void setContentPane(Container cp), void setJMenuBar (JMenuBar menuBar) i void setLayout (LayoutManager manager). Umieszczanie apletu Java na stronie WWW. Tworzenie apletow w środowiśku Jawa NetBeans. Konwersja apletu do aplikacji

Przeglad komponentów Swing. Etykieta jLabel, Przycisk JButton. Pola edycyjne i tekstowe: jTextField i JTextAre, Przewijanie – JscrollPane. Przyciski wyboru jToogleButton i pochodne. Okienka dialogowe – jOptionPane. Menedzery układu JNB. Zdarzenia. ActionListener. Adaptery.

Algorytmy zagadnienia zapisie UML Diagramy odwzorowujące dynamiczne własności systemu i Diagramy implementacyjne. Diagram klas w znanych metodykach obiektowych i ich realizacja w dla środowisk programistycznych Visual Studio, Java Net Beans oraz IBM Rational Rose.

Dziedziczenie (inheritance), czyli ustalenie związku generalizacji/specjalizacji pomiędzy klasami.Asocjacja (association), czyli dowolny związek pomiędzy obiektami dziedziny przedmiotowej, który ma znaczenie dla modelowania.

Agregacja (aggregation), czyli szczególny przypadek asocjacji, odwzorowujący stosunek całość-część pomiędzy obiektami z modelowanej dziedziny przedmiotowej

Klasyczny interfejs WIMP - zalety, wady, szanse, zagrożenia we współczesnych zastosowaniach

Przyszłość interfejsów alternatywnych dla WIMP

Projekt: Alternatywna prezentacja czasu dla człowieka

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 17:30 - 19:15, (sala nieznana)
Dariusz Mikołajewski 19/19 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.