Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie strukturalne i obiektowe 1300-Mt11PSiO-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. N. Wirth, Algorytmy + struktury danych = programy, WNT.
2. L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter, Algorytmy i struktury danych, WNT
3. T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest, Wprowadzenie do algorytmów, WNT
4. http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Wst%C4%99p_do_programowania
5. http://www.centrumxp.pl/dotNet/20,kategoria,Kurs-C-cz-I.aspx
6. http://4programmers.net/c_sharp

Metody dydaktyczne - inne: Wykłady, prezentacja multimedialna, materiały elektroniczne
Literatura:

1. A. Allain, Przewodnik dla początkujących C++, Helion, Gliwice, 2012.

2. J.M.Czerniak, …,Podstawy programowania Pascal / Java / C#. Skrypt do wykładu i laboratoriów, UKW 2016 (część dot. C#)

3. .M. Lis, C# . Ćwiczenia, Helion 2003/2012. (podstawy C#)

lub

4. .M. Mysior, C# w praktyce, PWN-Mikom 2005 (podstawy C#)

Efekty uczenia się:

K_W19

ma podstawową wiedzę w zakresie programowania strukturalnego i obiektowego, programowania aplikacji internetowych oraz w zakresie baz danych i sztucznej inteligencji, w tym wiedzę niezbędną do programowania prostych układów sterowania,

K_U21

potrafi sformułować algorytm, posługuje się językami programowania wysokiego i niskiego poziomu oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi do opracowania programów komputerowych sterujących w systemie mechatronicznym,

K_U29

ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych,

Metody i kryteria oceniania:

Każdy student będzie pisał 2 kolokwia polegające na napisaniu kilku programów o treści zgodnej z zadaniami prowadzonymi na laboratorium. Ocena końcowa z laboratorium będzie uwzględniała obydwa kolokwia.

Warunkiem otrzymania zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie zaliczenie obu kolokwiów.

Zakres tematów:

Algorytmy. Sposoby zapisywania algorytmów. Graficzny zapis algorytmów.

Schematy blokowe i przykłady ich zastosowanie.

Pojęcie translatora. Interprettery i kompilatory. Cross-compillery.)a, .NET

Podstawy języka C++. Ogólny schemat budowy programu w C++. Ogóllne zasady formatowaniia kodu.

Typy danych i zmienne tekstowe w C++. Przykłady ich wykorzystania.

Wartościiowe typy danych i zmienne w C++. Przykłady ich wykorzystania.

Typy danych i zmienne zmiennoprzecinkowego typu w C++. Przykłady ich wykorzystania.

Referencyjne typy danych (klasa, interfejs, delegacja, tablica).

Definicja i inicjalizacja danych. Przykłady wykorzystania inicjalizacji.

Operatory i ogólna ich charakterystyka. Przykłady ich wykorzystania.

Wyrorzystanie MS Visual Studio. Pojęcie projektu (Project) Pojęcie rozwiązania (Solution) Szablon projektu.

Interfejs graficzny środowiska MS Visual Studio. Zarządzanie projektem.

Kompilacja, budowa i poprawa błędów w MS Visual Studio. Uruchamiianiie programu.

Zasięg zmiennych. Zmienne lokalnego i globalnego typu. Przykłady.

Konwersja typow danych. Lista metod klasy Convert.

Operator przypisania i inicjalizacja. Zapisywanie wzorów matematycznych. Przykłady.

Podstawowe operacje.Operacjje In/Out – Read i Write. Przykłady ich wykorzystania.

Podstawowe operacje In/Out – ReadLine, ReadKey i WriteLine. Przykłady ich wykorzystania.

Instrukcja warunkowa <?>. Schemat blokowy. Przykłady wykorzystania.

Instrukcja warunkowa if(...) < ...> . Schematy blokowe. Warunki złożone Przykłady wykorzystania.

Wybor wielowariantowy – switch. Przykłady wykorzystania.

Organizacja danych C++ – tablicy. Inicjalizacja. Nadanie elementów z klawiatury. Przykłady.

Pętla for (<>). Przykłady je wykorzystania.

Pętla do <> while. Przykłady je wykorzystania.

Pętla while. Przykłady je wykorzystania.

Tabllice wielowymiarowe regularne oraz nieregularne. Inicjalizacja tablic.

Inicjalizacja tablic jednowymiarowych i wielowymiarowych. Przykłady.

Pętle i tablice. Przykłady wykorzystania ( suma, iloczyn).

Metody C++ dostępne dla tablic : Rank, Length, GetLenght(), Sort(), BinarySearch(), Clear(), Clone(), IndexOf().

Operacji dla tablic wielowymiarowych. Przykłady.

Instrukcja break i przykłady je wykorzystania.

Instrukcja continue i instrukcja skoku goto. Przykłady ich wykorzystania.

Struktury C++. Przykłady ich wykorzystania.

Definicja, deklaracja, inicjalizacja danych. Przykłady ich wykorzystania.

Typy i operator konwersji danych. Konwersja jawna i niejawna. Przykłady.

Użycie funkcji matematycznych w C++. Przykłady.

Numeryczne funkcje C++ i przykłady ich wykorzystania.

Trygonometryczne funkcje C++ i przykłady ich wykorzystania.

Funkcje tekstowe C++. Przykłady.

Preprocesor C++. Dyrektywy preprocesora.

Funkcje (metody) C++. Standardowe i niestandardowe metody.

Metody C++. Definicja metody w C++. Formalne i aktualne parametry. Wywołanie metody C++.

Wartość zwracana przez metodę. Operator Return .Przykłady wykorzystania.

Parametryzacja metod. Przesyłanie argumentow do metody. Przesyłanie przez referencję i jako parametrów wyjściowych.

Metody C++. Podawanie aktualnych parametrów. Przykłady wykorzystania.

Rekurencja w C++. Przykłady.Wady i zalety rekurencji.

Etapy rozwoju programu. Algorytm i kodowanie, testowanie, dokumentacja. Konserwacja i dostosowywanie.

Wykorzystanie plików C++. Zapis i odczyt tekstowych plików. Metody StreamWriter i StreamReader.

Zapis i odczyt binarnych plików. Zapis i odczyt tablic numerycznych do plików. Metody BinaryWriter i BinaryReader.

Środowiska i platformy programistyczne. rys historyczny.

Programowanie obiektowe. Mechanizmy OOP - enkapsulacja, dziedziczenie i polimorfizm.

Środowisko MS Visual Studio. Pojęcie projektu. Pojęcie rozwiązania. Szablon projektu.

Środowisko programistyczne .NET . Interfejs graficzny Srodowiska MS Visual Studio.

Elementy GUI MS Visual Studio. Biblioteka WinForms. Podstawowe klasy - SystemWindowsForms Klasy Control i Klasa Application.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 7:45 - 9:45, (sala nieznana)
Aleksandra Mreła 25/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.