Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja i metody szkolenia w zakresie BHP 1300-BHP36OiM-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Cisło Z., Stadler S., Zawiałow H., szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno – biurowychODDK Gdańsk 2012
Cisło Z., Stalder S., Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych ODDK Gdańsk 2012
Anioł A., Anioł S., Snidowski M, Materiały szkoleniowe w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego, TARBONUS Kraków 2014

Metody dydaktyczne: zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja.Zajęcia zdalne
Literatura:

Bereznicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, OW Impuls, Kraków 2007

Bukała W., Prowadzenie szkoleń z zakresu BHP, Poradnik dla ucznia, ITE – PIB radom 2008

Szlosek F., Wstęp do dydaktyki przedmiotów zawodowych, ITE – PIB Radom 1995

Bukała W., Szkolenia i usługi w zakresie BHP WSIP Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

- W_01 – posiada wiedzę z zakresu teorii obiegu informacji, technik informacyjnych oraz społecznych mechanizmów dystrybucji informacji w aspekcie ich wykorzystania w prowadzeniu kursów i szkoleń.

- U_01 – potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. Potrafi wykorzystać technologię informacyjną w różnych aspektach pracy nauczyciela (dydaktycznym, wychowawczym,

informacyjnym i komunikacyjnym, twórczym, prezentacji własnych osiągnięć, doskonaleniu zawodowym)

- U_02- potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów, posiada umiejętności dotyczące planowania, projektowania i rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych w sposób kreatywny adekwatny do założonych celów i efektów kształcenia.

- U_03- potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania, posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów

Metody i kryteria oceniania:

Karta oceny zaliczenia pisemnego.

Zakłada się, że student powinien opanować co najmniej 60% każdego z efektów kształcenia, aby zaliczyć egzamin, przy czym, uzyskując łącznie z egzaminu pisemnego:

- od 60 do 70% - uzyskuje ocenę: dostateczny (3,0)

- od 70 do 75% - uzyskuje ocenę: dostateczny plus (3,5)

- od 75 do 80% - uzyskuje ocenę: dobry (4,0)

- od 80 do 90% - uzyskuje ocenę: dobry plus (4,5)

- od 90% - uzyskuje ocenę: bardzo dobry (5,0)

W przypadku weryfikacji któregokolwiek z efektów kształcenia na poziomie poniżej 60% przewiduje się możliwość dodatkowej weryfikacji ustnej.

Zakres tematów:

- wybrane zagadnienia z socjologii i psychologii

- zarządzanie zasobami ludzkimi

- edukacja w zakresie bhp z uwzględnieniem kształcenia i doskonalenia zawodowego

- elementy dydaktyki w zakresie andragogiki

- elementy procesu szkolenia bhp – zasady, metody, cele nauczania i uczenia się

- projektowanie procesu dydaktycznego

- metodologia prowadzenia szkolenia z zakresu BHP

- organizacja procesu szkolenia BHP

- metody oceniania szkolenia

- popularyzacja zagadnień BHP w zakładzie pracy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 9:15 - 10:45, (sala nieznana)
Zbigniew Dziamski 15/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.