Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia 1500-wf24A-SP
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Piontek J., / 1996/ Biologia populacji pradziejowych. Zarys metodyczny, Poznań 1996.
2. Przewęda R., Dobosz J., /2003/ Kondycja fizyczna polskiej młodzieży . Studia i Monografie. Wydawnictwo AWF, Warszawa.
3. Wolański N., /2006/ Rozwój biologiczny człowieka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
4. Charzewski J., /1997/ Aktywność sportowa Polaków, Wydawnictwo AWF, Warszawa
5. Anthropological Review
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
metody aktywizujące
metody pracy ze źródłami
wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne - inne: Nie dotyczy
Literatura:

1. Aleksandrowicz R., /2002/ Mały atlas anatomiczny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

2. Łasa-Mierzejewska T., /2012/ Zeszyt do ćwiczeń z antropologii. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji w Sporcie, Warszawa.

3. Drozdowski Z.,/2001/ Antropometria w wychowaniu fizycznym. Wydawnictwo AWF, Poznań.

4. Malinowski A., Strzałko J. (red.), /1989/ Antropologia, Warszawa-Poznań 1989.

Efekty uczenia się:

W01: student umie wyjaśnić podstawowe teorie, definicje w zakresie pochodzenia człowieka, jego ewolucyjnych przemian. (K_W01)

W02: zna podstawowe uwarunkowania wpływu czynników genetycznych, środowiskowych i behawioralnych na rozwój osobniczy. (K_W02)

U01: student umie korzystać z zestawu narzędzi antropometrycznych służących do obmierzaniu ludzkiego ciała oraz jest w stanie wykorzystać wyniki pomiarów do wspomagania osobniczego w realizacji celów wysiłkowych, zdrowotnych i innych. (K_U11)

K01: student jest wrażliwy na niesprawiedliwość społeczną, jest etyczny, ,pragmatyczny, tolerancyjny a jednocześnie konsekwentny i zdeterminowany w zmierzaniu do obranych celów życiowych. (K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

1. Warunkiem koniecznym zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich kolokwiów/sprawdzianów przewidzianych w planie ćwiczeń.

2. Tematyka kolokwiów/sprawdzianów dotyczy materiału omawianego na wykładach i ćwiczeniach.

3. Podczas kolokwium/sprawdzianu mogą wystąpić dwa pytania dotyczące wykładów oraz trzy dotyczące ćwiczeń.

4. Sposób oceny sprawdzianu pisemnego: każde pytanie oceniane jest w skali 0-5 pkt.; ocena końcowa ze sprawdzianu: 0-10 niedostateczny, 11-13 dst, 14-16 dst plus, 17-19 dobry, 20-22 db plus, 23-25 bardzo dobry.

5. Podczas sprawdzianów zabronione jest posiadanie telefonów komórkowych, wszelkiego rodzaju zestawów słuchawkowych oraz innych urządzeń elektronicznych.

6. Ocena końcowa z ćwiczeń wystawiana jest na podstawie ocen z kolokwiów/sprawdzianów, odpowiedzi ustnych i innych prac wyznaczonych przez prowadzącego.

Zakres tematów:

Sprawy organizacyjne. Antropologia; definicje, cele i zadania antropometrii w wychowaniu fizycznym. Rys historyczny antropologii.

Organizacja badań antropometrycznych (główne etapy badań, zasady wyboru środowiska i zespołu ludzi, wyposażenie w sprzęt, przygotowanie osobnika poddanemu badaniu), wywiad, karta badań. Organizacja badań antropometrycznych, narzędzia antropometryczne (prezentacja narzędzi).

Wybrane płaszczyzny, linie i obszary ludzkiego ciała. Położenie wybranych punktów antropometrycznych przeznaczonych do pomiarów: długościowych i szerokościowych, głębokościowych i obwodów (nazwy punktów i ich skróty w języku łacińskim).

Kolokwium ze znajomości punktów i pomiarów antropometrycznych

Praktyczne pomiary antropometryczne.

Praktyczne pomiary antropometryczne oraz interpretacja wyników.

Liczenie wskaźników somatycznych: BMI, AMC, WHR, FM i innych oraz ich interpretacja.

Na przykładzie studentów, wyliczenie wybranych wskaźników somatycznych: np. wskaźnik Pigneta, wskaźnik tułowia, barków, miednicy, wskaźnik umięśnienia ramienia oraz ich ocena.

Ocena typu budowy ciała metodą Sheldona w modyfikacji Heath i Carter.

Wyznaczenie komponentów ciała ludzkiego (przy pomocy podstawowych narzędzi antropometrycznych) i porównanie ich z wynikami pomiarów dokonanych przy pomocy wagi np. typu TANITA.

Pomiar wybranych cech fizjologicznych i właściwości motorycznych: (częstość tętna, ciśnienie tętnicze krwi, skurczowe rozkurczowe, siła dłoni (dynamometr).

Sprawdzian zaliczeniowy (Ocena).

Budowa ciała a wynik sportowy (szeroka dyskusja w zakresie charakterystyki somatycznej przedstawicieli wybranych dyscyplin sportowych).

Antropologiczne zróżnicowanie populacji ludzkiej (zróżnicowanie rasowe, rozmieszczenie geograficzne i predyspozycje rasowe do określonych dziedzin sportu).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
2 każdy wtorek, 11:00 - 12:30, (sala nieznana)
Krzysztof Buśko 18/20 szczegóły
3 każdy wtorek, 9:15 - 10:45, (sala nieznana)
Krzysztof Buśko 14/20 szczegóły
4 każdy wtorek, 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Krzysztof Buśko 21/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.